Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Detektiv koncipient
Platnost standardu: Od 28.5.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 28.6.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 28.5.2024.
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostněprávní problematiku a ochranu osobních údajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalost Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, zákoníku práce a trestních kodexů Písemné a ústní ověření
b Prokázat základní znalost občanského zákoníku, občanského soudního řádu a zákona o obchodních korporacích Písemné a ústní ověření
c Prokázat základní orientaci v živnostenském zákonu, zákoně o svobodném přístupu k informacím a zákoně o ochraně osobních údajů Písemné a ústní ověření
d Prokázat základní znalost zákona o zbraních a střelivu Písemné a ústní ověření
e Prokázat základní orientaci v zákoně o Policii České republiky a zákoně o obecní policii Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní orientaci v detektivním vyšetřování, pátrání, prověrce, zpravodajství a ochraně Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
b Prokázat základní orientaci v obecných, speciálních a kriminalistických postupech Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
c Uvést základní formy a popsat metody minimalizace možností profesních selhání v soukromé detektivní činnosti Písemné a ústní ověření
d Objasnit základy psychologie osobnosti a komunikačního minima Písemné a ústní ověření
e Vyjmenovat základní zdroje informací a způsoby získávání důkazů a informací při výkonu soukromé detektivní činnosti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti o zhotovení fotodokumentace Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalosti/dovednosti o pořízení zvukových záznamů s ohledem na legálnost a nelegálnost záznamů; vyhledávání skrytých záznamových zařízení Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
c Prokázat znalosti/dovednosti o provedení kontroly pomocí ručních, mobilních a rámových detektorů kovů Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
d Prokázat znalosti/dovednosti o použití optických prostředků (např. nočního vidění) Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
e Prokázat znalosti/dovednosti o použití osobních obranných a dalších prostředků při výkonu soukromé detektivní činnosti Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup detektivního dokumentování obchodního případu Písemné a ústní ověření
b Analyzovat informace o důkazech, činnosti osob, z dokumentů ve všech podobách apod. Písemné a ústní ověření nebo praktické předvedení
c Prokázat oprávněnost a povinnost evidování výsledků detektivního dokumentování (s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů) Písemné a ústní ověření
d Zpracovat podklady k předání klientovi soukromého detektiva s ohledem na legálnost a legitimitu Praktické předvedení a písemné ověření
e Vysvětlit postup ukládání dat a ostatních podkladů v souladu s platnou legislativou (včetně ukládání nutné dokumentace o případu s ohledem na legislativu v oblasti daní, účetnictví, živnostenského úřadu apod.) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat klíčové informace, rozpoznávat příčiny a následky, řešit případné problémy Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
b Předvídat jednání svého protějšku, získat jej pro součinnost a minimalizovat možnosti vzniku konfliktu Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalosti základních veřejných informačních registrů a jejich použití, eventuálně přístupu k nim Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
d Popsat proces tvorby a prověřování detektivních verzí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob ověření písemné, se ověřují formou testu.

 

Kritéria, u kterých je stanoven způsob ověření praktické předvedení, anebo ústní ověření se ověřují formou řešení typových situací.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

Soubor testových otázek obsahuje odborné způsobilosti:

 • Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů

 • Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a připravenost k jejich praktickému naplňování

 • Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti

 • Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi

 • Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.)

Každá odborná způsobilost je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny odborné způsobilosti kvalifikačního standardu. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoveno klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně.

 

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě náhodně vybrané typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B souboru typových situací. Skupina A ověřuje odborné způsobilosti Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a připravenost k jejich praktickému naplňování. Skupina B ověřuje zejména odborné způsobilosti: Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi; Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.).

 

V praktické a ústní části zkoušky musí být úspěšně vyřešeny obě typové situace. V každé typové situaci musí být splněny všechny úkoly (otázky) požadované k jejímu řešení. Při řešení typové situace se připouští dvě odchýlení. Za odchýlení se považuje použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkově správné řešení situace (odpovědi).

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

 

Aktuální soubor testových otázek a aktuální soubor typových situací je spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem (Ministerstvem vnitra). Autorizovaným osobám budou tyto soubory předány prostřednictvím elektronické komunikace po udělení autorizace a dále při každé aktualizaci souborů otázek a typových situací. Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a autorizovaná osoba jej musí archivovat v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

 • „splnil“, nebo

 • „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

 • „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

 • „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze tří členů. Všichni členové komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Členem zkušební komise nemůže být osoba, která je zaměstnavatelem žadatele o zkoušku nebo statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo zaměstnancem stejného subjektu jako je žadatel o zkoušku ani podnikatel, u kterého žadatel vykonává činnost ostrahy majetku a osob v jiném právním vztahu.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 • Vysokoškolské vzdělání získané absolvováním studia nejméně v bakalářském studijním programu a nejméně 5 let odborné praxe v oboru zaměstnání operativní pracovník, kriminalistický analytik, obrana a ochrana, nebo nejméně 5 let odborné pedagogické praxe v oboru bezpečnostně právní činnost a bezpečnostní služby.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu:

Ministerstvo vnitra, www.mvcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba zajistí materiálně-technické zázemí v dále uvedeném rozsahu:

 1. vhodné prostory k vykonání zkoušky, zejména místnost pro provedení písemné části zkoušky a dále místnost či místo umožňující přípravu a řádné řešení zadaných typových situací

 2. běžné prostředky zvyšující účinnost obrany a ochrany soukromého detektiva, obvyklé prostředky pro spojení, svítilna, lékárnička a formalizované a jiné záznamní a evidenční pomůcky. Soubor prostředků a pomůcek musí umožnit praktické předvedení u kritérií, kde je to způsobem ověření stanoveno. Prostředky mohou být nahrazeny výcvikovými maketami

 3. PC k vedení záznamů o průběhu zkoušky, hodnocení a dalších dokumentů, případně umožňující absolvování písemného testu

 4. texty právních předpisů, záznamní a ostatní pomůcky nezbytné pro práci komise a činnost uchazeče

 5. soubor testových otázek a typových situací

 

Materiálně-technické prostředky k praktickému předvedení zabezpečí autorizovaná osoba v závislosti na požadavcích vyplývajících ze znění otázek praktické/ústní zkoušky.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

 

Pokud žadatel o vykonání zkoušky navrhne při zkouškách využívat materiálně-technické zázemí jiné organizace např. cvičný nebo reálný objekt, přiloží k žádosti o zkoušku kopii dokumentu schvalujícího jeho využití, pokud ho sám nevlastní. Současně písemně oznámí zásady bezpečnosti a další nutná omezení při konání zkoušky na tomto zázemí.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 5 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 1,25 až 1,5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 45 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CENSUS SECURITAS, s. r. o.

Česká komora detektivních služeb

Evropský klub bezpečnostních služeb