Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér elektrorozvodných sítí
Platnost standardu: Od 6.2.2009 do 9.11.2023
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 9.11.2023.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišovat na vybraném souboru elektrotechnických výkresů schematické značky obvodových prvků a součástek - Splnění kritéria: Znalost schématických značek obvodových prvků a součástek dle platných ČSN. Písemně
Je třeba splnit dané kritérium.
2

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržování postupu pracovní činnosti dle zadaného úkolu - Splnění kritéria: Zvládnutí pracovního postupu při dodržování zásad BOZP a platných ČSN. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Zásady BOZP včetně poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem - Splnění kritéria: Výběr zásad dle platných ČSN a BOZP. Písemně
c Určit pro zadaný úkol nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál - Splnění kritéria: Seznam nezbytného nářadí, pomůcek, měřidel a materiálu pro montáž, zapojování a opravy elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí dle platných ČSN. Písemně a prakticky
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnocovat a interpretovat naměřené hodnoty dle zadaného úkolu - Splnění kritéria: Vhodně zvolená metoda a správně naměřené hodnoty dle zadaného úkolu. Praktické předvedení se záznamem a slovním vysvětlením
Je třeba splnit dané kritérium.
2

Vyhotovení záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Záznam o provedené montáži elektrické přípojky v rozsahu zadaného úkolu podle stanovených příslušných ČSN a bezpečnostních předpisů. - Splnění kritéria: Vyhotovení záznamu zadaného úkolu. Písemně
Je třeba splnit dané kritérium.
2

Kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kabelová přípojka dle zadaného úkolu - Splnění kritéria: Správná funkčnost při dodržení ČSN. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit dané kritérium.
2

Údržba a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zásady údržby elektrických přípojek - Splnění kritéria: Výběr zásad dle platných ČSN. Písemně
b Odstranění zjištěné závady dle zadaného úkolu - Splnění kritéria: Odstranění závady dle platných ČSN. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. (občanský průkaz, doklad o vzdělání, doklad o dosavadní praxi, lékařské osvědčení ). Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen se zkušebními pracovišti a souvisejícími požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO). Uchazeč předloží doklad o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrických zařízeních a svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Vstupní požadavky – minimální úroveň vzdělání je dána dokladem o základním vzdělání.

Zadané zkušební úkoly a testy lze při zkoušce volit jen ze souboru vydaného ČSZE, jež obsahuje:

 

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Vyhotovení záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí

Kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení

Údržba a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada pro energetiku

ČSZE

MPO ČR

SŠEaS Chomutov

SOŠE

COP Hluboká nad Vltavou

sdružení v Sektorové radě pro energetiku