Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Pracovník ve slévárenství
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce na tavírně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat bezpečnost práce při tavení kovů Ústní ověření
b Popsat nutné osobní ochranné pomůcky taviče (OOPP) Ústní ověření
c Demonstrovat použití OOPP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat bezpečnost při vázání břemen a při práci pod jeřábem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Metalurgické procesy tavení kovů v tavících agregátech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést proces tavení kovů v tavicím agregátu (tavicí peci) Praktické předvedení s ústním vysvětlením v provozním prostředí
b Rozdělit tavicí agregáty a popsat a ukázat jejich hlavní části Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba vsázkových materiálů pro tavení a žáruvzdorné materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat žáruvzdorné materiály Ústní ověření na pracovišti
b Popsat druhy kovonosných vsázkových materiálů Ústní ověření na pracovišti
c Popsat druhy struskotvorných vsázkových materiálů Ústní ověření na pracovišti
d Určit a ukázat vsázkové komponenty pro výrobu neželezných kovů (na bázi Al a Cu, Zn) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Metalurgické procesy při úpravě tekutých kovů v agregátech sekundární metalurgie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést metalurgii v licí pánvi Praktické předvedení s ústním vysvětlením v provozním nebo simulovaném prostředí
b Popsat a předvést metalurgii v předpecích Praktické předvedení s ústním vysvětlením v provozním nebo simulovaném prostředí
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha tavících zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět obsluhu tavicí pece Praktické předvedení u tavící pece s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Rozlišení litých kovových materiálů a jejich hlavních vlastností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy litin a vysvětlit jejich vlastnosti Ústní ověření
b Popsat druhy oceli a vysvětlit jejich vlastnosti Ústní ověření
c Popsat druhy neželezných kovů a vysvětlit jejich vlastnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odlévání do forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby odlévání Ústní ověření
b Popsat odlévání do pískových a skořepinových forem Ústní ověření
c Odlít kov do formy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/tavic#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči výčet materiálního vybavení autorizované osoby, na kterém zkouška proběhne, a dále sdělí aspekty, které budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

 

Z variant, které umožňuje tento hodnoticí standard a podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem:

alternativně může být zkouška vykonána ve slévárně, která disponuje tavicí pecí a alespoň jednou z následujících technologií:

a. Kokilové lití

b. Tlakové lití

c. Lití do písku.

 

O zvolené variantě uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz sléváren ČR

Vítkovice, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

METOS, v. o. s.

Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium