Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník neželezných kovů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při výrobě a lití kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro zpracování a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při výrobě a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
c Číst metalurgické postupy výroby kovů a jejich slitin Ústní ověření v technické dokumentaci
d Zaznamenat druhy a množství vstupních komponentů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Zaznamenat množství a chemické složení taveniny Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) pro provádění tavby v pecích pro neželezné kovy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Dodržovat bezpečnost práce Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen Ústní ověření
d Vyjmenovat bezpečnostní pravidla pro práci s roztaveným kovem a struskou Ústní ověření
e Poskytnout první pomoc při zraněních v hutních provozech Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a strojních součástí v hutnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat stroje používané v tavírnách neželezných kovů (například elektrické, plynové nebo koksové pece) Praktické předvedení s ústní obhajobou v provozním nebo simulovaném prostředí
b Určit části jednotlivých tavicích agregátů a zařízení pro tavení neželezných kovů a vyjmenovat jejich základní vlastnosti Ústní ověření u konkrétního stroje
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění zkoušek v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat materiálové zkoušky prováděné u tavicích pecí Ústní ověření
b Provést odběr zkoušky (vzorku) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vysvětlit tepelné zpracování hutních polotovarů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a separace strusky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu strusky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Promíchat tekutou strusku po přidání přísad Praktické předvedení
c Odstranit strusku s povrchu taveniny v tavicích pecích pomocí pomůcek Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Vysvětlit zásady správné separace strusky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a řízení procesu lití neželezných kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat tavící a odlévací zařízení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provádět korekci neshodných projevů při řízení a ovládání procesu lití Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Připravit taveninu před litím Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Obsluhovat ustalovací pece pro zajištění stability kovu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Obsluhovat zařízení pro odlévání do kokil Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Připravit zařízení pro lití a licí pomůcky, zahájit lití a korigovat jeho průběh Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/hutnik-tavic-nezeleznych-#zdravotni-zpusobilost).

 

V případě taviče drahých kovů je předpokladem trestní bezúhonnost, je třeba ji doložit výpisem z rejstříku trestů.

 

Praktická zkouška bude realizována v simulovaném prostředí.

Simulované prostředí znamená:

a) Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí), tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

b) Uchazeč vykonává svoji činnost na simulátoru, nikoliv v reálném prostředí.

 

Autorizovaná osoba sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Metos, v. o. s.