Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Dlaždič - asfaltér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Měření a vytyčování délek, výšek a směrů při provádění dlažeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Měřit a vytyčovat délky, výšky a směry dle výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Zhotovování a úprava podkladu pod dlažby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyměřit výšky a sklony podkladu Praktické předvedení
c Zhotovit jednotlivé vrstvy podkladu (min. 4 m²) – rozprostřít, urovnat a zhutnit vrstvy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční sekání, řezání a úprava cihelných a betonových desek, kostek a jiných materiálů pro provádění dlažeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Opracovat dlažební prvky sekáním, řezáním, štípáním a broušením ručním a mechanizovaným nářadím do požadovaného rozměru a tvaru (pro plochu min. 1 m²) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Spárování dlažeb maltou a jinými materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit spárovací materiály k použití Praktické předvedení
b Spárovat dlažbu (plocha min. 1 m²) Praktické předvedení
c Čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění a opravy betonových chodníkových a vozovkových dlažeb včetně lemování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb dle výkresové dokumentace dle výkresové dokumentace Praktické předvedení
c Provést lemování dlažeb – osazení obrub v délce min. 1,5 m Praktické předvedení
d Připravit podklad pod dlažbu na ploše min 2,0 m² Praktické předvedení
e Klást dlažební prvky na ploše min 2,0 m² Praktické předvedení
f Beranit dlažbu a utahovat povrch na ploše min 2,0 m² Praktické předvedení
g Spárovat a čistit dlažbu po spárování na ploše min 2,0 m² Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění a opravy betonových dlažeb schodů, přejezdů, kolejí pouliční dráhy, odvodňovacích rigolů a dlažeb ze zatravňovacích tvárnic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb dle výkresové dokumentace Praktické předvedení
c Provést lemování dlažeb – osazení obrub v délce min. 1,5 m Praktické předvedení
d Zhotovit podklad na ploše min. 2,0 m² Praktické předvedení
e Klást dlažební prvky na ploše min. 2,0 m² Praktické předvedení
f Beranit dlažbu a utahovat povrch na ploše min. 2,0 m² Praktické předvedení
g Spárovat a čistit dlažbu po spárování na ploše min. 2,0 m² Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění a opravy betonových dlažeb svahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb dle výkresové dokumentace Praktické předvedení
c Provést lemování dlažeb – osazení obrub délce min. 1,5 m Praktické předvedení
d Zhotovit podklad na ploše min. 2,0 m² Praktické předvedení
e Klást dlažební prvky na ploše min. 2,0 m² Praktické předvedení
f Beranit dlažbu a utahovat povrch na ploše min. 2,0 m² Praktické předvedení
g Spárovat a čistit dlažbu po spárování na ploše min. 2,0 m² Praktické předvedení
h Provést dlažbu ze zatravňovacích tvárnic podle zadání na ploše min. 2,0 m² Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění a opravy betonových dlažeb, parkovišť a odstavných ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb dle výkresové dokumentace Praktické předvedení
c Provést lemování dlažeb – osazení obrub délce min. 1,5 m Praktické předvedení
d Připravit podklad pod dlažbu na ploše min. 2,0 m² Praktické předvedení
e Klást dlažební prvky na ploše min. 2,0 m² Praktické předvedení
f Beranit dlažbu a utahovat povrch na ploše min. 2,0 m² Praktické předvedení
g Spárovat a čistit dlažbu po spárování na ploše min. 2,0 m² Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Bourání dlažeb a obrubníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Bourat dlažby ručně a pomocí mechanizovaného nářadí v délce min. 2,0 m Praktické předvedení a ústní ověření
b Třídit vybouraný materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění přípravných prací pro strojní kladení betonových dlažeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit dlažbu pro pokládku na ploše min. 2m² Praktické předvedení
b Spárovat a čistit dlažbu na ploše min. 2m² Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro dlaždičské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro dlaždičské práce Ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro dlaždičské práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/dlazdic-asfalter#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem v platném znění:

ČSN 72 2510 Dlažební kostky

ČSN EN 1342 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1343 Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Firma DAP

Metrostav, a. s.

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

EMV stavební firma