Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kamnář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s výkladem
b Číst prováděcí stavební výkresy (ČSN 01 3420) Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro montáž topidel, včetně zkoušek jejich připojení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat kamna, sporák a krb z hlediska konstrukčního řešení Slovně s vysvětlením
b Používat normy a technické podklady pro montáž topidel (ČSN 72 4710, ČSN 73 4230, ČSN 73 4231, ČSN 73 4232) Praktické předvedení s výkladem
c Prakticky na zadaném pracovním úkolu předvést řešení vycházející z příslušných ČSN Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba nářadí, ručního mechanizovaného nářadí, strojů a zařízení a pracovních pomůcek pro montáž topidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nářadí a pomůcky pro montáž topidel Praktické předvedení s výkladem
b Vysvětlit použití nářadí a pomůcek Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů pro montáž topidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit Písemně nebo slovně s odůvodněním
Je třeba splnit kritérium.
3

Posuzování kvality kamnářských materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů Písemně nebo slovně
b Posoudit kvalitu konkrétního kamnářského materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Prakticky s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Doprava a skladování materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu materiálů pro dopravu včetně ochrany před poškozením Slovně s vysvětlením
b Popsat skladování materiálů včetně ochrany před poškozením Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat spotřebu materiálu na montáž topidla dle zadání Výpočet s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium.
3

Spojování kamnářských materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy kamnářských keramických materiálů, jejich vlastnosti a použití podle zatížení teplem Slovně s vysvětlením
b Uvést rozdělení kamnářských pojiv podle druhů spojovaných keramických materiálů Slovně s vysvětlením
c Vysvětlit způsoby spojování kamnářských materiálů Slovně s vysvětlením
d Připravit spojovací materiály – malty, hlíny a lepidla k použití Praktické předvedení s vysvětlením
e Spojovat kamnářské materiály pomocí malt, hlíny, lepidel a mechanických spojovacích prostředků Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Připravování a používání kamnářských stavebních a spárovacích hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat kamnářské stavební a spárovací hmoty a jejich vlastnosti a použití Praktické předvedení s vysvětlením
b Připravit kamnářské stavební a spárovací hmoty k použití dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
c Spárovat kachle Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upravování kamnářských keramických a kovových materiálů ručně a strojně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby opracování kamnářských keramických materiálů Písemně nebo slovně
b Vysvětlit způsoby opracování kamnářských kovových materiálů Písemně nebo slovně
c Popsat nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
d Upravit tvar a rozměr keramických materiálů ručním a ručním mechanizovaným nářadím osekáváním, řezáním, vrtáním a broušením Praktické předvedení s vysvětlením
e Upravit tvar a rozměr kovových materiálů ručním nebo strojním řezáním, vrtáním, pilováním a broušením Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletování stavebnicových topidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci topidla Praktické předvedení s vysvětlením
b Umístit a vyvážit vložku Praktické předvedení s vysvětlením
c Kompletovat topidlo dle návodu výrobce Praktické předvedení s vysvětlením
d Připojit topidlo na komín Praktické předvedení s vysvětlením
e Kompletovat opláštění topidla Praktické předvedení s vysvětlením
f Provést topnou zkoušku Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalování průmyslově vyráběných topidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci topidla Slovně s vysvětlením
b Umístit a vyvážit topidlo Slovně s vysvětlením
c Kompletovat topidlo dle návodu výrobce Slovně s vysvětlením
d Připojit topidlo na komín Slovně s vysvětlením
e Provést topnou zkoušku Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Připojování topidel na komín

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci komínů jedno a vícevrstvých Písemně nebo slovně
b Popsat způsoby oprav a rekonstrukcí komínů Písemně nebo slovně
c Popsat závady komínů a jejich odstraňování Písemně nebo slovně
d Popsat způsoby zkoušení, kontroly a čištění komínů Písemně nebo slovně
e Popsat způsoby připojení topidel na komín Písemně nebo slovně
f Vysvětlit tepelnou dilatace kouřovodů Písemně nebo slovně
g Připojit topidlo na komín kovovým kouřovodem případně včetně redukce průměru kouřovodu Praktické předvedení s vysvětlením
h Kontrolovat těsnost spojů kouřovodů Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Čištění a udržování topidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla a způsoby čištění a udržování topidel Písemně nebo slovně
b Popsat nářadí a pomůcky pro čištění topidel Písemně nebo slovně
c Čistit topidlo (ohniště, tahový systém, klapky, bezpečnostní prvky, plášť, kování, spáry) Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Topení v lokálních topidlech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip spalování biomasy (dřeva) s ohledem na účinnost topidel a ekologii Slovně s vysvětlením
b Popsat topení v pokojových kamnech, sporácích a krbech Slovně s vysvětlením
c Popsat závady při zatápění, topení a spalování paliva Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokázání znalostí materiálů pro kamnářské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy kamnářských keramických materiálů, jejich vlastnosti a použití podle zatížení teplem (ČSN 72 4710) Písemně nebo slovně
b Uvést rozdělení kamnářských pojiv podle druhů spojovaných keramických materiálů Písemně nebo slovně
c Vyjmenovat kovové kamnářské materiály, jejich vlastnosti a použití Písemně nebo slovně
d Vyjmenovat tepelně izolační materiály pro kamnářské práce, jejich vlastnosti a možnosti použití Písemně nebo slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tepelných izolací topidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy tepelně izolačních materiálů, jejich vlastnosti a použití podle zatížení teplem Slovně s vysvětlením
b Popsat způsoby zpracování tepelně izolačních materiálů, nástroje a nářadí Slovně s vysvětlením
c Popsat řešení tepelných izolací při kamnářských pracích Slovně s vysvětlením
d Popsat zdravotní rizika při práci s tepelně izolačními materiály a způsoby jejich předcházení Slovně s vysvětlením
e Navrhnout pracovní postup zhotovení izolace Praktické předvedení s vysvětlením
f Zhotovit tepelnou izolaci topidla Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zdění a omítání zdiva topidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zdění zdiva topidel dle zadání Písemně nebo slovně
b Popsat pracovní postup omítání topidel dle zadání Písemně nebo slovně
c Provést přípravné práce pro zdění – výškové a polohové vytyčení konstrukce, příprava materiálu, nářadí a pracovních pomůcek Praktické předvedení s vysvětlením
d Zdít konstrukci dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
e Omítnout zdivo dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Omítání teplosměnných ploch topidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy materiálů pro omítání teplosměnných ploch Slovně s vysvětlením
b Popsat pracovní postup omítání teplosměnných ploch Slovně s vysvětlením
c Omítnout teplosměnnou plochu Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluhování a udržování ručního mechanizovaného nářadí, strojů a zařízení pro kamnářské a zednické práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ruční mechanizované nářadí Praktické předvedení s vysvětlením
b Popsat stroje a zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
c Popsat obsluhu ručního mechanizovaného nářadí, strojů a zařízení dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
d Popsat podmínky BOZ při práci s ručním mechanizovaným nářadím, stroji a zařízeními Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jednotlivých odborných způsobilostí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo).

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem:

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

EN 12391-1 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky

ČSN 72 4710 Keramické kachle – požadavky, zkušební metody a označování

ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

ČSN 73 4231 Kamna - Kamna individuálně stavěná

ČSN 73 4232 Kamna - Sporáky individuálně stavěné Individuálně stavěné kachlové sporáky

 

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných způsobilostí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:

Vyučení v oboru vzdělání s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra kamnářského provozu, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání kamnář, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestné prohlášení).

- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestné prohlášení).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými kamnářskými materiály, nářadím, strojními zařízeními a pracovními pomůckami pro přípravu kamnářských malt a lepidel, úpravu tvaru a rozměru materiálů, montáž a stavbu topidel a komínů, dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

Měřidla: dřevěný skládací metr 2m, 5m, vodováhy 0,5m, 1m, 1,5m, lať 2m

Nářadí a zařízení: úhelníky 90°, 45°, 30°, ruční nůžky na plech, pilní plochý, pilník kruhový, rašple, pila ocaska, různé štětce, kladivo 100g, 500g a 1000g, sekáče různé, sponkovačka, kleště ploché a štípací, špachtle nerezové šíře 200 a 400 mm, zednická lžíce, naběračka na maltu nerez, různé šroubováky, sada plochých klíčů, sada gola klíčů, sada imbusových klíčů, svěrky, nerezová a molitanová hladítka různých velikostí, diamantové a železné vrtáky různých průměrů, kamnářské brousky, kominická štětka, plastová vanička 40 l a 60 l, vědra 10 l až 15 l, lámačka, stavební lešení.

Elektrické nářadí a měřící přístroje: vrtačka, míchačka stavební, mísící zařízení na stavební lepidla a tmely s příslušenstvím, rozbrušovačka průměr 110 a 230, diamantová vodní pila průměr 350, bourací kladivo, elektrický prodlužovací kabel délka 25m, průmyslový vysavač, vlhkoměr a tahoměr.

Pomůcky: zednická tužka, fixy

Materiál: dle zadání úkolu

Zdroj elektrické energie

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

Pomocný personál

 

Uchazeč

Pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

 

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Cech kamnářů ČR