Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pomocný pracovník v pohostinství
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště k provozu Praktické předvedení
b Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení
c Dodržovat posloupnost prací a časový harmonogram Praktické předvedení
d Vykonat drobnou, nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení, budovy Praktické předvedení
e Zkontrolovat funkčnost zařízení v prostoru pro hotelové hosty a předat informace o jejich stavu Praktické předvedení
f Vysvětlit, jakým způsobem lze zajistit uzavírání budovy v souladu s provozním řádem Ústní ověření
g Uvést, jak probíhá kontrola dodržování provozního řádu Ústní ověření
h Ošetřit, uložit a zabezpečit inventář po ukončení provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit drobné pochůzky podle požadavků hosta Praktické předvedení
b Zabezpečit zavazadla hostů podle jejich požadavků Praktické předvedení
c Zajistit základní informační služby pro hosty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit alespoň dvě kritéria.
2

Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Ústní ověření
b Uvést pravidla BOZP Ústní ověření
c Uvést pravidla požární ochrany Ústní ověření
d Vysvětlilt, jaké jsou způsoby zajištění ochrany osobních údajů hostů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek.

Autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů.

Po celou dobu hodnocení je sledována kvalita a postup prováděné práce, dodržování předpisů bezpečnosti práce a zásad profesionální komunikace s hosty, dodržování časového harmonogramu

U kompetence Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení při ověřování kritéria d) Vykonat drobnou nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení budov se jedná o činnosti typu: opravit sprchu, kliku, háček v koupelně, vyčistit odpad u umyvadla.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hotelnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti hotelového provozu v řídicích činnostech nebo ve funkci učitele praktického vyučování / odborných předmětů.
  2. Vyšší odborné vzdělání v oboru hotelnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti hotelového provozu v řídicích činnostech nebo ve funkci učitele praktického vyučování / odborných předmětů.
  3. Vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo vyššího stupně studijního programu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti hotelového provozu v řídicích činnostech nebo ve funkci učitele odborných předmětů / praktického vyučování.
  4. Profesní kvalifikace 65-014-E Práce v ubytovacím zařízení + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v hotelovém provozu v řídicích činnostech.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

– Podklady pro BOZP a PO

– Provozní řád ubytovacího zařízení

– Prostory ubytovacího zařízení včetně recepce, haly a pokojové části

– Vhodné pracovní oblečení

– Pomůcky a nástroje vztahující se k předmětné činnosti (nářadí pro drobnou údržbu a opravy inventáře).

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace hotelů a restaurací ČR

Milan Pavelka, OSVČ

ARMANDO HOSPITALITY GROUP EUROPE, s. r. o.

Intercatering, spol. s r. o.