Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pomocný pracovník v pohostinství a ubytovacích zařízeních
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště k provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat posloupnost prací a časový harmonogram Praktické předvedení a ústní ověření
d Vykonat drobnou, nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení, budovy Praktické předvedení
e Zkontrolovat funkčnost zařízení v prostoru pro hotelové hosty a předat informace o jejich stavu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit způsob zajištění uzavírání budovy v souladu s provozním řádem Ústní ověření
g Popsat průběh kontroly dodržování provozního řádu Ústní ověření
h Ošetřit, uložit a zabezpečit inventář po ukončení provozu Praktické předvedení a ústní ověření
i Kontrola čistoty a hygienické bezpečnosti ubytovacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Informovat o doprovodných programech podle požadavků zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Zabezpečit zavazadla hostů podle jejich požadavků Praktické předvedení a ústní ověření
c Poskytovat základní informační služby ubytovaným hostům Praktické předvedení a ústní ověření
d Nabídnout další doplňkové služby pro zvýšení tržeb ubytovacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit alespoň dvě kritéria.
2

Zajišťování bezpečnosti hostů, BOZP, PO v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Ústní ověření
b Uvést pravidla BOZP Ústní ověření
c Uvést pravidla požární ochrany Ústní ověření
d Vysvětlit způsoby zajištění ochrany osobních údajů hostů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP Pomocný pracovník v pohostinství a ubytovacích zařízeních – https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-pohos#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce:

- uvede pomůcky, které smí uchazeč při zkoušce používat.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek.

Autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů.

Po celou dobu hodnocení je sledována kvalita a postup prováděné práce, dodržování předpisů bezpečnosti práce a zásad profesionální komunikace s hosty, dodržování časového harmonogramu.

Metodické pokyny k jednotlivým odborným kompetencím:


U odborné kompetence Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení

kritérium a) - pracoviště musí obsahovat všechny náležitosti pro odbavení hostů, tzn. prostor pro příjem, komunikaci požadavků a ubytovací část s patřičným technickým zázemím a zázemím pro housekeeping. Součástí přípravy je kontrola pracoviště, aby mohl být host standardně odbaven

kritérium d) - mezi drobnou nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení budov patří uvedené činnosti: oprava sprchy, kliky, háčku v koupelně, vyčistění odpadu u umyvadla

kritérium i) - smyslem hygienické bezpečnosti je zajistit, že host nebude během svého pobytu vystaven žádnému hygienickému nebezpečí

 

U odborné kompetence Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení

kritérium a) - doprovodným programem může být sighseeing (nabídka okružní jízdy po pamětihodnostech, prohlídka města), exkurze atd.

kritérium b) - zabezpečení zavazadel hostů bude prováděno při příjezdu nebo během simulovaného pobytu hostů. Cílem je, aby zavazadla hostů byla v bezpečí a nehrozilo jim žádné nebezpečí poškození nebo zcizení

kritérium c) - základními informačními službami jsou informace o dění v ubytovacím zařízení a v jeho okolí

kritérium d) - doplňkovými službami jsou např. poskytnutí snídaně, nabídka wellness, zapůjčení sportovního vybavení

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AHR ČR

Hotel Imperial Karlovy Vary

Hotel Vienna House Diplomat Prague