Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Autoelektrikář
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách silničních motorových vozidel s hybridním a elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a dodržovat pravidla BOZP a PO související s opravami osobních automobilů s elektropohonem (zvedací zařízení, ruční, pneumatické, hydraulické a elektrické nářadí) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady práce s nebezpečnými látkami během opravárenské
činnosti osobních automobilů s elektropohonem
Ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků,
pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství
Ústní ověření
d Popsat a dodržovat zásady bezpečnosti práce při diagnostické a opravárenské činnosti u elektropohonů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a používat osobní ochranné pracovní prostředky používané při opravách elektromobilů - izolační rukavice, ochranná obuv, ochranný štít, dielektrický koberec Praktické předvedení a ústní ověření
f Orientovat se v předpisech souvisejících s odbornou způsobilostí v elektrotechnice a jejich aplikaci při opravách elektromobilů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci silničních motorových vozidel s elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků určených
autorizovanou osobou v aktuální verzi dílenské příručky
Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl
určený autorizovanou osobou
Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi
pro vozidla s hybridním pohonem nebo elektropohonem určenou
autorizovanou osobou
Praktické předvedení a ústní ověření
d Definovat speciální pravidla provozu servisu silničních motorových vozidel s elektropohonem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v silničních motorových vozidlech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat základní pojmy elektrotechniky a elektroniky používané v silničních motorových vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem Ústní ověření
b Měřit základní elektrické veličiny (napětí, proud a odpor) za použití vhodných měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže, multiplexních a logických obvodů používaných v silničních motorových vozidlech s elektropohonem Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat druhy a vlastnosti snímačů, výkonových prvků a elektronických
systémů používaných v silničních vozidlech s elektrickým a hybridním
pohonem, prokázat znalost snímačové techniky a technologie
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v elektrických zařízeních a sítích elektrického vedení pod nebezpečným napětím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby výroby elektrické energie Ústní ověření
b Popsat základní prvky a parametry rozvodné sítě elektrické energie Ústní ověření
c Popsat konstrukci a princip činnosti jednotlivých druhů nabíjecích stanic a kabelů elektromobilů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v silničních motorových vozidlech s elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat a popsat konstrukci, údržbu a výhody i nevýhody různých druhů trakčních akumulátorů pro pohon vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a popsat vysokonapěťovou baterii, její umístění, konstrukci a propojování jednotlivých
článků v jeden celek
Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat konstrukci a princip činnosti provozních akumulátorů ve vozidlech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdíly a charakteristiku elektromotorů používaných k pohonu
vozidel (komutátorové, bezkomutátorové, synchronní, asynchronní)
Ústní ověření
b Popsat princip činnosti asynchronního motoru a jeho režimy Ústní ověření
c Popsat princip, konstrukci, činnost a výhody a nevýhody synchronního
motoru
Ústní ověření
d Popsat měniče napětí a regulace, funkci, činnost, konstrukce Ústní ověření
e Popsat činnost elektromobilu při jízdě (baterie, měnič, elektromotor,
rozvodovka) a jízdě z kopce s rekuperací
Ústní ověření
f Popsat konstrukční uspořádání vozidel s elektrickým a hybridním pohonem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v příslušenství vozidel s elektrickým pohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit způsob termoregulace, tedy především chlazení vysokonapěťové baterie Ústní ověření
b Popsat konstrukci a princip činnosti vytápění a klimatizace vozidel s elektropohonem Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat a popsat funkci pohonu vozidla s mikrohybridním, mildhybridním a fullhybridním pohonem Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a popsat a vysvětlit činnost, koncepci, uspořádání a využitelnost dvou
rozdílných pohonných jednotek
Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat jízdu s využitím spalovacího motoru, resp. elektromotoru, výhody,
nevýhody a vliv na emise
Ústní ověření
d Popsat způsoby rekuperace Ústní ověření
e Popsat činnost silničních motorových vozidel s pohonem: mikro hybrid, mild
hybrid a full hybrid
Ústní ověření
f Popsat základní rozdíly elektrické soustavy vozidla se spalovacím motorem a vozidla systému hybrid Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dobíjení akumulátoru vozidla s elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnost rekuperace (interního dobíjení během jízdy) Ústní ověření
b Popsat činnost externích nabíječek, jejich funkci a druhy Ústní ověření
c Identifikovat a popsat kombinovanou zástrčku CCS (Combined charging system) Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést připojení vozidla na externí nabíjení (wallbox a sériově dodanou
nabíječku k vozidlu)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odpojení akumulátoru vozidla s elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přípravu na uvedení vozidla do beznapěťového stavu, vyplnění předepsaných protokolů, označení vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést vozidlo do beznapěťového stavu (na bezpečném modelu) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat správnost a skutečnou přítomnost beznapěťového stavu předepsaným měřením s pomocí diagnostického přístroje (akumulátor odpojen) Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést postup při zajištění vozidla proti náhodnému či nechtěnému znovuobnovení napětí na VN systému neoprávněnou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění servisních úkonů na elektropohonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rozpojení a zapojení minimálně 4 typů spojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat vysokonapěťové spoje a celistvost izolace kabeláže Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést měření izolačního odporu vysokonapěťových komponentů Praktické předvedení a ústní ověření
d Měřit propustnost (odpor) vedení kabeláže Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést servisní prohlídku předepsanou výrobcem na vozidle s
elektropohonem určeném autorizovanou osobou
Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést sériovou diagnostiku na všech řídicích jednotkách elektropohonu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava vysokonapěťové baterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést sériovou diagnostiku vysokonapěťové baterie Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat technologický postup výměny vysokonapěťové baterie Ústní ověření
c Popsat postup výměny článku vysokonapěťové baterie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením. (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/autoelektrikar#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem je řidičské oprávnění skupiny "B".

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

V průběhu praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

 • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

 • nakládání s nebezpečnými odpady

 • kvalitu odvedené práce

 • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

 • plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce vozidla

Konkretizace podmínek pro praktické ověřování odborných způsobilostí:

U odborných způsobilostí Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v silničních motorových vozidlech s elektropohonem, Diagnostika a oprava vysokonapěťové baterie se praktické předvedení realizuje:

 • minimálně na dvou zkušebních osobních automobilech na elektropohon, 1x hybridní pohon + 1x elektropohon

 • na reálném modelu vysokonapěťové baterie s bezpečným napětím

U odborné způsobilosti Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel se praktické předvedení realizuje:

 • minimálně na dvou zkušebních osobních automobilech na elektropohon, 1x hybridní pohon + 1x elektropohon

U odborné způsobilosti Dobíjení akumulátoru vozidla s elektropohonem se praktické předvedení realizuje:

 • minimálně na dvou zkušebních osobních automobilech na elektropohon, 1x hybridní pohon + 1x elektropohon

 • na reálném modelu elektropohonu s bezpečným napětím

 • na reálném modelu vysokonapěťové baterie s bezpečným napětím

 • na originální nabíječce VN baterie, dodané k vozidlu při jeho prodeji zákazníkovi

 • na univerzální nabíječce VN baterie nebo nabíjecím sloupu pro vozidla na elektropohon (např. wallbox nebo např. nabíječka pro nabíjecí zóny u obchodních center)

U odborných způsobilostí Odpojení akumulátoru vozidla s elektropohonem, Provádění servisních úkonů na elektropohonu se praktické předvedení realizuje:

 • minimálně na dvou zkušebních osobních automobilech na elektropohon, 1x hybridní pohon + 1x elektropohon

 • na reálném modelu elektropohonu s bezpečným napětím

 • na reálném modelu vysokonapěťové baterie s bezpečným napětím

Ústní ověřování bude probíhat formou odpovědí na otevřené otázky, uchazeč může využít písemnou přípravu (schémata, nákresy a poznámky připravené v době 45 minutové přípravy na zkoušku). Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění a ke kvalitě montážních a servisních úkonů.

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR Turnov

ISŠA Brno

Jan Slanina Radostice, OSVČ

Stroje Polák, Rajhrad u Brna