Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních předpisech v lomové těžbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost legislativních norem řešící problematiku lomové těžby nerostné suroviny v rozsahu potřeb technologa lomové těžby (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem) Ústní ověření
b Vysvětlit ustanovení prováděcích předpisů řešící problematiku technologie lomové těžby nerostné suroviny v rozsahu potřeb technologa lomové těžby (vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., vyhláška ČBÚ č. 175/1992 Sb.) Ústní ověření
c Vysvětlit postup při práci s důlně-měřickou dokumentací (podle vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb., a s geologickou dokumentací podle vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb.) při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhotovování technologických postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co obsahuje technologický postup pro povrchové dobývání Ústní ověření
b Popsat procesy lomové těžby nerostné suroviny Ústní ověření
c Popsat základní rozdělení a způsoby dobývacích prací u lomové těžby Ústní ověření
d Navrhnout technologii a technologické vybavení pro lomovou těžbu nerostné suroviny podle zadání (technologický pasport) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat dobývací metody lomového dobývání nerostných surovin Ústní ověření
f Vysvětlit zásady zřizování výsypek Ústní ověření
g Popsat zásady odvodňování lomů Ústní ověření
h Vysvětlit zásady pro stanovení generálního svahu lomu a výsypky, stupeň bezpečnosti generálního svahu, výška, sklon a postup řezů lomu a etáží výsypky, šířka pracovní plošiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výpočet těžebních ukazatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočíst výrobní ukazatele podle zadaných parametrů (objemové ukazatele - denní, měsíční a roční těžba) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočíst ekonomické ukazatele podle zadaných parametrů (celkové náklady, náklady na jednotku výroby) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočíst objem skrývky k stanovenému objemu těžby nerostné suroviny (vysvětlit výpočet uvolněných zásob, dobyvatelných zásob, předstihové skrývky) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit postup při stanovování postupu těžby na jednotlivých řezech lomu, zakládání na jednotlivých etážích výsypky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat údaje do provozní a technické dokumentace lomové těžby Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst údaje z provozní, technické, výkresové dokumentace lomové těžby nerostné suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst údaje z mapových příloh, katastrálních map a důlně-měřičské dokumentace lomové těžby nerostné suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam a použití technologického postupu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pripravy-lomove-t#zdravotni-zpusobilost).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Geotechnika

Těžební unie

Sokolovská uhelná, a. s.

Severočeské doly, a. s.