Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Dělník ve strojírenské výrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany při opravách v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při opravách v živočišné výrobě Ústní ověření
b Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek používaných při opravách v živočišné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady BOZP a PO při údržbě a opravách v živočišné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v technických podkladech pro opravářské práce v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat základní informace v dílenských příručkách a katalozích náhradních dílů Praktické předvedení
b Číst dílčí výkresy vztahující se k technickým zařízením v živočišné výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené operace ručního obrábění a zpracování kovových materiálů (řezání, střihání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání) s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Svařování kovových součástí používaných v zemědělské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést svaření dvou určených kovových součástí používaných v zemědělské výrobě (obloukové svařování obalenou elektrodou nebo tavicí se elektrodou v aktivním plynu) Praktické předvedení
b Provést kontrolu pevnosti a kvality provedeného sváru Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Demontáž a montáž strojů a zařízení v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontážní a montážní práce při opravě krmného vozu Praktické předvedení
b Předvést obsluhu ručního zvedáku Praktické předvedení
c Provést agregaci traktoru s krmným vozem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění údržby traktoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat úkony pravidelné údržby traktoru a údržbu předvést Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést ruční a mechanizované očištění traktoru Praktické předvedení
c Provést údržbu akumulátoru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění údržby a pomocných opravářských prací v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a provést údržbu určeného mechanizačního prostředku nebo zařízení v živočišné výrobě (dopravníků, linek, dojicího zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup práce při opravě a opravit a seřídit určený mechanizační prostředek nebo zařízení podle zootechnických požadavků na jejich činnost Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést závěrečnou kontrolu provedené opravy zadaného stroje nebo zařízení používaného v chovu zvířat Praktické předvedení
d Odzkoušet funkčnost opraveného stroje nebo zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na příbuznou jednotku práce v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/opravar-stroju-a-zarizeni-3c34#zdravotni-zpusobilost).

 

Pro ověření kompetence "Provádění údržby a pomocných opravářských prací v živočišné výrobě" zkoušející pro kritéria b) a c) vybere příslušný stroj nebo zařízení z následujících: krmný vůz, traktor s radlicí či čelním nakladačem a základní stroje a zařízení v chovu zvířat, traktorový přívěs či kontejner, cisterna s aplikátorem močůvky a kejdy.

 

V průběhu zkoušky je třeba dodržovat zásady welfare zvířat a minimalizovat vliv opravárenských činností na životní prostředí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na zemědělskou techniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti opravárenství.
 2. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na zemědělskou techniku a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti opravárenství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oboru vzdělání zaměřeném na zemědělskou techniku.
 3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zemědělskou techniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti opravárenství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oboru vzdělání zaměřeném na zemědělskou techniku.
 4. Vyšší odborné vzdělání zaměřené na zemědělskou techniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti opravárenství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oboru vzdělání zaměřeném na zemědělskou techniku.
 5. Vysokoškolské vzdělání zaměřené na zemědělskou techniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti opravárenství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oboru vzdělání zaměřeném na zemědělskou techniku.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • pracoviště pro ruční obrábění kovů: bruska, zvedák, sloupová vrtačka, běžné ruční nářadí, svářečka
 • pracoviště vybavené svařovací technikou pro obloukové svařování obalenou elektrodou nebo tavicí se elektrodou v aktivním plynu
 • pracoviště na údržbu, seřizování a opravy traktorů, strojů a zařízení v chovu zvířat, měřidla, akumulátor
 • traktor a základní stroje a zařízení v chovu zvířat, krmný vůz, traktor s radlicí či čelním nakladačem, traktorový přívěs nebo kontejner
 • osobní ochranné pracovní pomůcky
 • dílenské příručky, katalogy náhradních dílů, výrobní dokumentace

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrima Žatec, s. r. o.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

SOU Liběchov

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Mělník