Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 7.4.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení stavebních výkresů a dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést přehled dokumentací staveb Ústní ověření
b Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci Ústní ověření
c Vysvětlit obsah a účel technické zprávy Ústní ověření
d Číst stavební výkresy a orientovat se v nich Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování a zásady projektování staveb metodikou BIM z hlediska kontroly provádění stavby z pozice stavebníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit výhody užití metodiky BIM při navrhování staveb Ústní ověření
b Uvést přínosy BIM modelu v jednotlivých fázích životního cyklu staveb Ústní ověření
c Vysvětlit fázi přípravy projektové dokumentace metodikou BIM Ústní ověření
d Vysvětlit fázi přípravy rozpočtu a harmonogramu výstavby metodikou BIM Ústní ověření
e Vysvětlit využití projektové dokumentace zpracované metodikou BIM při vedení realizace stavby Ústní ověření
f Uvést přínosy BIM při správě stavby – facility managementu Ústní ověření
g Navrhnout a vysvětlit projektování stavby v BIM modelu stavby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Koordinace a kontrola činností při provádění stavby podle projektové dokumentace zpracované metodikou BIM a smlouvy o dílo

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést informace uváděné v zadávací dokumentaci Ústní ověření
b Uvést informace uváděné ve smlouvě o dílo Ústní ověření
c Koordinovat činnost technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta při provádění stavby s využíváním metody BIM z pozice stavebníka Praktické předvedení
d Kontrolovat a popsat provádění činností podle právních předpisů, technických norem, smluvních ujednání a standardů činností při provádění stavby s využíváním projektové dokumentace stavby zpracované v BIM Praktické předvedení a ústní ověření
e Kontrolovat a popsat pracovní postupy, metody a prostředky podle projektové dokumentace stavby připravené v BIM Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhodnocovat zabezpečování standardů kvality při projektové přípravě navrhované stavby a určovat příčiny nedostatků a navrhovat opatření k jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Sledování a úpravy grafických a textových produktových informací z katalogů a knihoven

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje certifikovaného software pro BIM Ústní ověření
b Posuzovat relevanci odborných informací podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhovat systémová zlepšení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání softwarových nástrojů pro BIM při provádění stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkci softwarových nástrojů pro BIM při provádění stavby Ústní ověření
b Definovat požadavky na úroveň grafické podrobnosti a na úroveň podrobnosti informací negrafického obsahu modelu Ústní ověření
c Koordinovat používání modelu technologické části a zhotovení výkresové dokumentace v systémech BIM Praktické předvedení a ústní ověření
d Koordinovat používání modelu stavební části a zhotovení výkresové dokumentace v systémech BIM Praktické předvedení a ústní ověření
e Koordinovat změnová řízení stavby před dokončením a promítnout jejich výsledky do informačního modelu stavby ve spolupráci se stavebním úřadem, projektanty, stavbyvedoucím a stavebníkem Praktické předvedení a ústní ověření
f Posuzovat zvolené postupy výstavby v závislosti na různých podmínkách a požadavcích, včetně respektování základních požadavků na stavby Praktické předvedení
g Posuzovat výsledky pracovních činností a postupů podle BIM Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zabezpečení dat před zneužitím a zničením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat terminologii z oblasti zabezpečení dat Ústní ověření
b Navrhnout řešení zabezpečení dat před zneužitím a zničením Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit uživatelská práva pro přístup do BIM modelu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Komunikace se spolupracovníky a poskytování poradenské činnosti při provádění staveb metodikou BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaškolit uživatele pro používání klientského software přiměřeně k jeho potřebám, znalostem a dovednostem Praktické předvedení a ústní ověření
b Kontrolovat standardy kvality při provádění stavby, určovat příčiny případných nedostatků, navrhovat opatření k jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozpoznávat při aplikaci zvolených postupů a metod vznik problémů a určovat jejich příčiny a důsledky pro další postup a kontrolovat jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
d Poskytovat odbornou pomoc a konzultace k získávání informací o stavbě prováděné podle dokumentace zpracované v systému BIM Praktické předvedení a ústní ověření
e Konzultovat se spolupracovníky při složitých odborných činnostech i v nepředvídatelných podmínkách při provádění staveb metodikou BIM Praktické předvedení a ústní ověření
f Prezentovat výsledky práce a obhajovat je v oponentních diskusích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Autorizovaná osoba informuje uchazeče o certifikovaném software pro komunikaci ve stavebním průmyslu prostřednictvím IFC datového formátu z nebo do jiných BIM orientovaných projektových software, které budou dostupné při zkoušce.

 

Autorizovaná osoba upozorní uchazeče před zkouškou, že pro výkon povolání musí uchazeč zároveň splňovat podmínky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §158 - Vybrané činnosti ve výstavbě.

 

Ústní ověření

Autorizovaná osoba (zkoušející) zpracuje soubor 15 otázek pro každé ústně ověřované kritérium a z nich je náhodným výběrem určena jedna otázka pro ústní ověření.

 

Praktické předvedení

Pro praktické ověřování u jednotlivých kompetencí je třeba připravit 10 modelových zadání tak, aby pokrývala jednotlivé kompetence a kritéria jejich praktického ověřování. Autorizovaná osoba pak náhodným výběrem zkoušenému jedno zadá (viz odborné způsobilosti hodnoticího a kvalifikačního standardu). Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební

VUT v Brně, Fakulta stavební