Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 7.4.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení stavebních výkresů a dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést přehled dokumentací staveb Ústní ověření
b Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci Ústní ověření
c Vysvětlit obsah a účel technické zprávy Ústní ověření
d Číst stavební výkresy a orientovat se v nich Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání metodiky BIM v životním cyklu stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést přínosy využití metodiky BIM pro investora a jednotlivé objednatele v celém životním cyklu stavby Ústní ověření
b Vysvětlit přínosy a současná omezení využití metodiky BIM ve fázi projektování Ústní ověření
c Vysvětlit přínosy a současná omezení využití metodiky BIM ve fázi výstavby Ústní ověření
d Vysvětlit přínosy a současná omezení využití metodiky BIM ve fázi provozu stavby Ústní ověření
e Doložit společenskou hodnotu BIM modelu (využití při krizových situacích, soulad s dlouhodobou strategií a digitalizací) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Tvorba zadávací dokumentace a smlouvy o dílo při investorské přípravě stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést informace uváděné v zadávací dokumentaci Ústní ověření
b Uvést pracovní postupy, metody a prostředky pro přípravu zadávací dokumentace a smlouvy o dílo v souladu se stavebním zákonem a v případě veřejných zakázek i podle zákona o zadávání veřejných zakázek Ústní ověření
c Získat vzorovou zadávací dokumentaci v elektronické podobě z webových stránek Praktické předvedení a ústní ověření
d Získat vzorovou smlouvu o dílo v elektronické podobě z webových stránek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání strategie OpenBIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést normy ISO týkající se BIM modelu Ústní ověření
b Vysvětlit principy činnosti organizace buildingSMART Ústní ověření
c Vysvětlit problematiku přenosu dat mezi různými platformami Ústní ověření
d Vysvětlit problematiku datových standardů a klasifikačních systémů Ústní ověření
e Uvést zdroje certifikovaného software pro BIM model Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovení požadavků na zpracování dokumentace stavby s využitím metodiky BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit využití protokolu BIM modelu Ústní ověření
b Vysvětlit využití zadávacích požadavků stavebníka Ústní ověření
c Vysvětlit využití plánu realizace BIM (BEP) a souvisejících dokumentů Ústní ověření
d Shrnout povinnosti jednotlivých zpracovatelů dokumentace BIM modelu Ústní ověření
e Vysvětlit problematiku specifikace úrovně podrobnosti modelu (LOD, LOG, LOI, LOIN ...) Ústní ověření
f Předvést příklad koordinace přístupu jednotlivých specialistů do BIM modelu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání softwarových nástrojů pro tvorbu dokumentace zpracovávané metodikou BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkce softwarových nástrojů pro BIM model Ústní ověření
b Posoudit a popsat kvalitu vytvořených modelů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Zabezpečení dat před zneužitím a zničením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit terminologii z oblasti zabezpečení dat Ústní ověření
b Navrhnout řešení zabezpečení dat před zneužitím a zničením Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit uživatelská práva pro přístup do BIM modelu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace se spolupracovníky a poskytování poradenské činnosti při investorské přípravě stavby metodikou BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaškolit uživatele pro používání klientského software přiměřeně k jeho potřebám, znalostem a dovednostem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zabezpečovat standardy kvality při investorské přípravě stavby, určovat příčiny případných nedostatků, navrhovat a zajišťovat opatření k jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat příčiny nestandardních fungování, chování a situací při přípravě staveb metodikou BIM Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznat při aplikaci zvolených postupů a metod vznik problémů a určovat jejich příčiny a důsledky pro další postup a kontrolovat jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
e Prezentovat výsledky práce a obhajovat je v oponentních diskusích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Terminologická poznámka: BIM - Building Information Modeling, Informační model budovy.

 

Autorizovaná osoba informuje uchazeče o certifikovaném software pro komunikaci ve stavebním průmyslu prostřednictvím IFC datového formátu z nebo do jiných BIM orientovaných projektových software, které budou dostupné při zkoušce. Hodnocení vychází z ověření znalostí v oblasti informačního modelování staveb s vazbou na facility management, základní orientaci v dokumentacích, terminologii a softwarových nástrojích. Dále také znalosti procesů facility managementu a principy využití CAFM systémů v kooperaci s BIM modelem.

 

Autorizovaná osoba upozorní uchazeče před zkouškou, že pro výkon povolání musí uchazeč zároveň splňovat podmínky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §158 - Vybrané činnosti ve výstavbě.

 

Ústní ověření

Autorizovaná osoba (zkoušející) zpracuje soubor 15 otázek pro každé ústně ověřované kritérium a z nich je náhodným výběrem určena jedna otázka pro ústní ověření.

 

Praktické předvedení

Pro praktické ověřování u jednotlivých kompetencí je třeba připravit 10 modelových zadání tak, aby pokrývala jednotlivé kompetence a kritéria jejich praktického ověřování. Autorizovaná osoba pak náhodným výběrem zkoušenému jedno zadá (viz odborné způsobilosti hodnoticího a kvalifikačního standardu). Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

VŠB - TU Ostrava

ČVUT v Praze, Fakulta stavební