Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v odborné terminologii při sesazení klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit klavírnické míry Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit přípravné práce k sesazení (mechanika, dusítka, kladívka, klávesnice) Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit vestavbu mechaniky na klavírnické míry Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit krepování dusítkových drátů (popsat způsoby stanovení správného chodu dusítek, popsat výrobu zkouškových dusítek pro krepování oříšků podle použitých dusítek, výrobu krepovacích přípravků a krepování dusítkových drátů) Ústní ověření
e Popsat a vysvětlit lepení dusítek (správná funkce dusítek, správné usazení dusítek během lepení, popis lepení) Ústní ověření
f Popsat a vysvětlit klížení násadek do kladívek (výběr násadek, rolování násadek, klížení násadek do kladívek, výroba zkouškových kladívek, úprava délky násadek podle zkouškových kladívek) Ústní ověření
g Popsat a vysvětlit vyrovnání kladívek (na struny, úhlování kladívek, pilování násadek) Ústní ověření
h Popsat a vysvětlit klížení kladívek (popis funkce zkouškových kladívek, popis vyrovnání a ustavení kladívkla při lepení) Ústní ověření
i Popsat a vysvětlit úpravu vzdálenosti kladívek od strun (sestřihání poduškové plsti/podložení poduškové plsti, sežehlení plsti, napálení nevhodně procházejících kladívek) Ústní ověření
j Popsat a vysvětlit montáž klávesnice (lícování a přišroubování klávesového rámu, kontrola ustavení klávesnice, kontrola chodu kláves, vymáčkání plsti, kontrola dýnek) Ústní ověření
k Popsat a vysvětlit seřízení půlchodů (vysvětlit půlchod a jeho regulaci předním, příp. zadním půlchodovým želízkem) Ústní ověření
l Popsat a vysvětlit seřízení jazýčkové lišty Ústní ověření
m Popsat a vysvětlit seřízení odpadu (odpad a jeho regulace odpadovým želízkem, hodnoty odpadu bez moderátoru a s moderátorem) Ústní ověření
n Popsat a vysvětlit funkci a seřízení pedálů Ústní ověření
o Popsat a vysvětlit regulaci pilotů, podpasování Ústní ověření
p Popsat a vysvětlit vyrovnání klávesnice (vyrovnání mezer, vyrovnání na výšku a vysvětlení tolerancí, vyrovnání výšky půltonů, vyrovnání ponoru, vysvětlení tolerancí) Ústní ověření
q Popsat a vysvětlit odskok kladívek od strun, trajdání, vyrovnání chytačů, ponor kláves Ústní ověření
r Popsat a vysvětlit vypracování pianinia (účel vypracování, postup vypracování, specifikace úkolů vypracovávače) Ústní ověření
s Popsat a vysvětlit opravy poškozených mechanikových dílků Ústní ověření
t Popsat a vysvětlit opravy klávesnice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vestavba mechaniky a klávesnice klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vestavbu na klavírnické míry (na výšku, na hloubku, do stran) Praktické předvedení
b Provést vestavbu klávesnice (na výšku, na hloubku, do stran) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Klížení dusítek klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést krepování dusítkových drátů (vytvoření zkouškových dusítek pro krepování oříšků; výroba krepovacích přípravků pro krepování dusítkových drátů) Praktické předvedení
b Předvést lepení dusítek Praktické předvedení
c Provést regulaci červíků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Klížení kladívek klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat klížení násadek do kladívek (výběr, rolování, klížení, výroba zkouškových kladívek, úprava délky násadek podle zkouškových kladívek) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyrovnat a popsat kladívka (na struny, kontrola a úhlování kladívek, pilování násadek) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést klížení kladívek (popis funkce zkouškových kladívek, vyrovnání a ustavení kladívka při lepení) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava vzdálenosti kladívek od strun klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést sestříhání poduškové plsti/podložení poduškové plsti Praktické předvedení
b Předvést sežehlení plsti Praktické předvedení
c Předvést napálení nevhodně procházejících kladívek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování půlchodu, jazýčkové lišty, odpadu klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést seřízení půlchodu předním, příp. zadním půlchodovým želízkem Praktické předvedení
b Provést seřízení jazýčkové lišty Praktické předvedení
c Provést seřízení odpadu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyrovnávání klávesnice klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vyrovnání mezer Praktické předvedení
b Předvést vyrovnání výšky kláves a vysvětlení tolerancí Praktické předvedení
c Předvést vyrovnání výšky půltónů Praktické předvedení
d Předvést vyrovnání ponoru a vysvětlení tolerancí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Regulace pilot, podpasovávání klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést regulaci podpasování Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Seřizování funkce pedálů klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést seřízení levého pedálu Praktické předvedení
b Provést seřízení pravého pedálu a tkanic Praktické předvedení
c Provést seřízení moderátoru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování odskoku kladívek od strun, trajdání, vyrovnávání chytačů klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odskok kladívek od strun, trajdání Praktické předvedení
b Provést vyrovnání chytačů bílých kláves Praktické předvedení
c Provést vyrovnání chytačů černých kláves Praktické předvedení
d Provést vyrovnání chytačů do pravítka Praktické předvedení
e Provést kontrolu odskoku všech kladívek 16 mm od strun Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vypracovávání klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vypracování klávesových hudebních nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Opravování klávesnice klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést opravu požerků od molů (navrhnout řešení na klaviatuře, přeplstit klaviaturu) Praktické předvedení
b Provést a popsat úpravy uvolněných kláves na vodicím a váhovém hřebu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést a popsat kontrolu klávesového rámu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést a popsat čištění klávesového obložení Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést výměnu obložení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravování poškození mechanikových dílků klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést opravu požerků od molů (navrhnout řešení v mechanice, přeplstit dílky) Praktické předvedení
b Provést přeosování dílků, zvolit vhodný rozměr osovacího drátu Praktické předvedení
c Provést překašmírování dílků Praktické předvedení
d Opravit mechanicky poškozené dílce (prasklé, uvolněné nebo jinak poškozené dílky) Praktické předvedení
e Provést výměnu pružinek Praktické předvedení
f Vyměnit tkanice Praktické předvedení
g Provést broušení kladívek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-povrchovou-#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč při zkoušce sesadí pianino nebo klavír a předvede správnou funkčnost nástroje.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření praktické předvedení a ústní ověření se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného procesu řešení sesazení či oprav. Při hodnocení splnění kritérií hodnocení bude posuzováno jejich precizní provedení, výsledná funkčnost mechaniky hudebního nástroje, manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

 

V kompetenci "Orientace v odborné terminologii při sesazení klávesových hudebních nástrojů"

- v kritériu s) uchazeč popíše a vysvětlí možné opravy poškozených mechanikových dílků:

 • popíše poškození od molů;
 • popíše přeosování dílků (měření osovacího drátu, výměna osičky);
 • popíše poškození kašmíru, vysvětlí překašmírování dílků;
 • popíše mechanické poškození dílků a navrhne opravu prasklých, uvolněných a jinak poškozených mechanikových dílků;
 • popíše měření a výměnu prasklých pružinek;
 • popíše výměnu tkanic;
 • popíše broušení kladívek.

- v kritériu t) uchazeč popíše a vysvětlí možné opravy klávesnice:

 • popíše poškození od molů;
 • popíše a vysvětlí úpravu kláves na vodicím a váhovém hřebu;
 • popíše a vysvětlí čištění (a bělení) kláves;
 • popíše druhy a výměnu klávesového obložení.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Petrof spol. s r. o., Hradec Králové

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové

Český klavírnický svaz, Hradec Králové

C. Bechstein Europe s. r. o., Hradec Králové