Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v odborné terminologii při sesazení klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit klavírnické míry Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit přípravné práce k sesazení (mechanika, dusítka, kladívka, klávesnice) Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit vestavbu mechaniky na klavírnické míry Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit krepování dusítkových drátů (popsat způsoby stanovení správného chodu dusítek, popsat výrobu zkouškových dusítek pro krepování oříšků podle použitých dusítek, výrobu krepovacích přípravků a krepování dusítkových drátů) Ústní ověření
e Popsat a vysvětlit lepení dusítek (správná funkce dusítek, správné usazení dusítek během lepení, popis lepení) Ústní ověření
f Popsat a vysvětlit klížení násadek do kladívek (výběr násadek, rolování násadek, klížení násadek do kladívek, výroba zkouškových kladívek, úprava délky násadek podle zkouškových kladívek) Ústní ověření
g Popsat a vysvětlit vyrovnání kladívek (na struny, úhlování kladívek, pilování násadek) Ústní ověření
h Popsat a vysvětlit klížení kladívek (popis funkce zkouškových kladívek, popis vyrovnání a ustavení kladívkla při lepení) Ústní ověření
i Popsat a vysvětlit úpravu vzdálenosti kladívek od strun (sestřihání poduškové plsti/podložení poduškové plsti, sežehlení plsti, napálení nevhodně procházejících kladívek) Ústní ověření
j Popsat a vysvětlit montáž klávesnice (lícování a přišroubování klávesového rámu, kontrola ustavení klávesnice, kontrola chodu kláves, vymáčkání plsti, kontrola dýnek) Ústní ověření
k Popsat a vysvětlit seřízení půlchodů (vysvětlit půlchod a jeho regulaci předním, příp. zadním půlchodovým želízkem) Ústní ověření
l Popsat a vysvětlit seřízení jazýčkové lišty Ústní ověření
m Popsat a vysvětlit seřízení odpadu (odpad a jeho regulace odpadovým želízkem, hodnoty odpadu bez moderátoru a s moderátorem) Ústní ověření
n Popsat a vysvětlit funkci a seřízení pedálů Ústní ověření
o Popsat a vysvětlit regulaci pilotů, podpasování Ústní ověření
p Popsat a vysvětlit vyrovnání klávesnice (vyrovnání mezer, vyrovnání na výšku a vysvětlení tolerancí, vyrovnání výšky půltonů, vyrovnání ponoru, vysvětlení tolerancí) Ústní ověření
q Popsat a vysvětlit odskok kladívek od strun, trajdání, vyrovnání chytačů, ponor kláves Ústní ověření
r Popsat a vysvětlit vypracování pianinia (účel vypracování, postup vypracování, specifikace úkolů vypracovávače) Ústní ověření
s Popsat a vysvětlit opravy poškozených mechanikových dílků Ústní ověření
t Popsat a vysvětlit opravy klávesnice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vestavba mechaniky a klávesnice klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vestavbu na klavírnické míry (na výšku, na hloubku, do stran) Praktické předvedení
b Provést vestavbu klávesnice (na výšku, na hloubku, do stran) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Klížení dusítek klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést krepování dusítkových drátů (vytvoření zkouškových dusítek pro krepování oříšků; výroba krepovacích přípravků pro krepování dusítkových drátů) Praktické předvedení
b Předvést lepení dusítek Praktické předvedení
c Provést regulaci červíků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Klížení kladívek klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat klížení násadek do kladívek (výběr, rolování, klížení, výroba zkouškových kladívek, úprava délky násadek podle zkouškových kladívek) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyrovnat a popsat kladívka (na struny, kontrola a úhlování kladívek, pilování násadek) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést klížení kladívek (popis funkce zkouškových kladívek, vyrovnání a ustavení kladívka při lepení) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava vzdálenosti kladívek od strun klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést sestříhání poduškové plsti/podložení poduškové plsti Praktické předvedení
b Předvést sežehlení plsti Praktické předvedení
c Předvést napálení nevhodně procházejících kladívek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování půlchodu, jazýčkové lišty, odpadu klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést seřízení půlchodu předním, příp. zadním půlchodovým želízkem Praktické předvedení
b Provést seřízení jazýčkové lišty Praktické předvedení
c Provést seřízení odpadu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyrovnávání klávesnice klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vyrovnání mezer Praktické předvedení
b Předvést vyrovnání výšky kláves a vysvětlení tolerancí Praktické předvedení
c Předvést vyrovnání výšky půltónů Praktické předvedení
d Předvést vyrovnání ponoru a vysvětlení tolerancí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Regulace pilot, podpasovávání klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést regulaci podpasování Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Seřizování funkce pedálů klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést seřízení levého pedálu Praktické předvedení
b Provést seřízení pravého pedálu a tkanic Praktické předvedení
c Provést seřízení moderátoru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování odskoku kladívek od strun, trajdání, vyrovnávání chytačů klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odskok kladívek od strun, trajdání Praktické předvedení
b Provést vyrovnání chytačů bílých kláves Praktické předvedení
c Provést vyrovnání chytačů černých kláves Praktické předvedení
d Provést vyrovnání chytačů do pravítka Praktické předvedení
e Provést kontrolu odskoku všech kladívek 16 mm od strun Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vypracovávání klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vypracování klávesových hudebních nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Opravování klávesnice klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést opravu požerků od molů (navrhnout řešení na klaviatuře, přeplstit klaviaturu) Praktické předvedení
b Provést a popsat úpravy uvolněných kláves na vodicím a váhovém hřebu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést a popsat kontrolu klávesového rámu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést a popsat čištění klávesového obložení Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést výměnu obložení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravování poškození mechanikových dílků klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést opravu požerků od molů (navrhnout řešení v mechanice, přeplstit dílky) Praktické předvedení
b Provést přeosování dílků, zvolit vhodný rozměr osovacího drátu Praktické předvedení
c Provést překašmírování dílků Praktické předvedení
d Opravit mechanicky poškozené dílce (prasklé, uvolněné nebo jinak poškozené dílky) Praktické předvedení
e Provést výměnu pružinek Praktické předvedení
f Vyměnit tkanice Praktické předvedení
g Provést broušení kladívek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-povrchovou-#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč při zkoušce sesadí pianino nebo klavír a předvede správnou funkčnost nástroje.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření praktické předvedení a ústní ověření se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného procesu řešení sesazení či oprav. Při hodnocení splnění kritérií hodnocení bude posuzováno jejich precizní provedení, výsledná funkčnost mechaniky hudebního nástroje, manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

 

V kompetenci "Orientace v odborné terminologii při sesazení klávesových hudebních nástrojů"

- v kritériu s) uchazeč popíše a vysvětlí možné opravy poškozených mechanikových dílků:

 • popíše poškození od molů;
 • popíše přeosování dílků (měření osovacího drátu, výměna osičky);
 • popíše poškození kašmíru, vysvětlí překašmírování dílků;
 • popíše mechanické poškození dílků a navrhne opravu prasklých, uvolněných a jinak poškozených mechanikových dílků;
 • popíše měření a výměnu prasklých pružinek;
 • popíše výměnu tkanic;
 • popíše broušení kladívek.

- v kritériu t) uchazeč popíše a vysvětlí možné opravy klávesnice:

 • popíše poškození od molů;
 • popíše a vysvětlí úpravu kláves na vodicím a váhovém hřebu;
 • popíše a vysvětlí čištění (a bělení) kláves;
 • popíše druhy a výměnu klávesového obložení.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu klávesových hudebních nástrojů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sesazování klávesových hudebních nástrojů nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti výroby klávesových hudebních nástrojů.
 2. Vysokoškolské vzdělání a zároveň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu klávesových hudebních nástrojů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sesazování klávesových hudebních nástrojů nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti výroby klávesových hudebních nástrojů.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici dílnu na výrobu klávesových hudebních nástrojů, vybavenou základním nářadím a zařízením k vykonání zkoušky, s minimálním následujícím materiálně-technickým vybavením:

 

 • Klávesový hudební nástroj, klavír nebo pianino určený k úpravě mechaniky
 • Kleště paralelní
 • Kleště s křidélkem
 • Kleště klínové
 • Kleště vypalovací
 • Kleště převodové štípací
 • Kleště osovací
 • Krepovací želízko přihýbací
 • Krepovací želízko na tkanici
 • Kladivo 250g
 • Špička kulatá/hranatá
 • Pinzeta menší asi 14cm
 • Pinzeta větší asi 20cm
 • Hoblíček na klávesy (např. Kunz No. 101)
 • Podpasovací želízko
 • Šroubovák velký plochý
 • Šroubovák plochý úzký dlouhý
 • Šroubovák velký křížový
 • Šroubovák úzký dlouhý křížový
 • Šroubovák dutý / odpadové želízko mechaniky, typ Renner
 • Šroubovák dutý / odpadové želízko mechaniky, typ Detoa
 • Půlchodové želízko přední
 • Půlchodové želízko zadní
 • Žehlicí želízko
 • Kahánek klavírnický
 • Nůž
 • Nůžky
 • Očko na krepování
 • Špácovník- lopatka
 • Pilník na kov
 • Pilník na dřevo
 • Rovnač mezer kláves
 • Měrky „botičky“ 16mm, 45mm, 46mm
 • Měrky délek úhozu
 • Pravítko pro „bas“
 • Pravítko pro „přechod“
 • Pravítko pro“ diskant“
 • Přípravky na krepování
 • Měrka na ponor 10 mm
 • Měrka na ponor půltónů
 • Koník na půltóny
 • Stolička
 • Špalík na pilování
 • Červík na dusítka
 • Jezdci 2x
 • Pracovní stůl
 • Hoblice truhlářská
 • Sada dlát 6-25mm
 • Posuvné měřidlo
 • Sada osovacích drátů
 • Kleště štípací osovací
 • Sada vrtáků do dřeva 1-15 mm
 • Sada vrtáků do kovu 1-15 mm po 0,5 mm
 • Základní sada kašmírů a plstí pro opravu mechaniky
 • Sada tkanic
 • Čisticí a úklidové potřeby

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby zajistí, aby pracoviště bylo uspořádáno a vybaveno tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienických limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 10 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Petrof spol. s r. o., Hradec Králové

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové

Český klavírnický svaz, Hradec Králové

C. Bechstein Europe s. r. o., Hradec Králové