Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava podkladů pro uzavírání smluv a objednávek s obchodními partnery při obchodování s chemickými látkami a chemickými směsmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat náležitosti obchodní smlouvy a smlouvy o přepravě chemických látek a chemických směsí Ústní ověření
b Vytvořit objednávku chemické látky nebo chemické směsi na základě zadání Praktické předvedení
c Ověřit v databázi důvěryhodnost odběratele chemických látek a chemických směsí (legálnost firmy, zadlužení firmy, insolvence firmy, atd.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace při obchodování s chemickými látkami a chemickými směsmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní principy vedení obchodní dokumentace Ústní ověření
b Uvést a vysvětlit hlavní zásady oběhu účetních dokladů vztahujících se k řešení obchodního případu Ústní ověření
c Vytvořit účetní doklad na základě zadaných údajů z objednávky (smlouvy) a dodacího listu Praktické předvedení
d Posoudit správnost a úplnost účetních a ostatních dokladů (objednávky, faktury, dodacího listu, části smlouvy, týkající se údajů o materiálu, platebních a dodacích podmínkách apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kalkulace cen, příprava podkladů pro fakturaci cen chemických látek a chemických směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem kalkulace ceny a její použití Ústní ověření
b Vytvořit pro zadanou chemickou látku nebo chemickou směs kalkulaci ceny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kompletace a vybavování zásilek chemických látek a chemických směsí dokumentací pro odběratele, přepravce a celní orgány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy a obecné zásady vystavování průvodní a přepravní dokumentace podle jednotlivých způsobů přepravy Ústní ověření
b Vystavit průvodní odběratelské doklady podle zadání Praktické předvedení
c Vystavit doklad pro vybraného přepravce podle zadání Praktické předvedení
d Příprava podkladů pro celní odbavení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyřizování reklamací vad chemických látek, chemických směsí a služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat postup dodavatelských i odběratelských reklamací Ústní ověření
b Vytvořit reklamační protokol podle zadaných podmínek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek a chemických směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v databázi dodavatelů (případně v databázi určené firmy) bezpečnostní list zadané chemické látky nebo chemické směsi a charakterizovat její nebezpečné vlastnosti a způsob značení Praktické předvedení
b Uvést základní legislativu vztahující se k přepravě nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí při silniční a železniční přepravě Ústní ověření
c Uvést základní legislativu vztahující se k přepravě nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí při přepravě po vnitrozemských vodních cestách, při námořní přepravě a přepravě vzduchem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Při ověřování odborných způsobilostí bude třeba zadávat úkoly a příklady prověřující oblast požadovaných znalostí a dovedností. Při hodnocení sleduje zkoušející propojení teoretických znalostí a jejich praktické využití.

 

U odborné kompetence Příprava podkladů pro uzavírání smluv a objednávek s obchodními partnery při obchodování s chemickými látkami a chemickými směsmi, kritéria hodnocení b) a c), autorizovaná osoba připraví zadání, na základě kterých uchazeč splní daná kritéria. U odborné kompetence Vedení dokumentace při obchodování s chemickými látkami a chemickými směsmi, kritérium hodnocení c), autorizovaná osoba zadá údaje, tzn. poskytne dokumenty (fakturu, objednávku, smlouvu, dodací list), na základě kterých uchazeč splní dané kritérium hodnocení.

 

U odborné kompetence Kalkulace cen, příprava podkladů pro fakturaci cen chemických látek a chemických směsí, kritérium hodnocení b), autorizovaná osoba zadá chemickou látku nebo chemickou směs a poskytne spotřební normy materiálů, energií, mzdové náklady, režie a míru zisku, na jejichž základě uchazeč splní dané kritérium hodnocení. U odborné kompetence Kompletace a vybavování zásilek chemických látek a chemických směsí dokumentací pro odběratele, přepravce a celní orgány, kritéria hodnocení b), c) a d), autorizovaná osoba připraví zadání, tzn. poskytne fakturu, dodací list, příp. bezpečnostní list, celní fakturu, celní doklad, doklad o hmotnosti výrobku a vývozní dokument, na základě kterých uchazeč splní daná kritéria hodnocení.

 

U odborné kompetence Vyřizování reklamací vad chemických látek, chemických směsí a služeb, kritérium hodnocení b), autorizovaná osoba zadá podmínky (popis vady od odběratele), na základě kterých uchazeč splní dané kritérium hodnocení. U odborné kompetence Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek a chemických směsí, kritérium hodnocení a), autorizovaná osoba zadá chemickou látku nebo chemickou směs, na základě které uchazeč splní dané kritérium hodnocení.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru chemie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti chemické výroby a obchodu, např. ve funkci obchodníka či vedoucího úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi příslušné profesní kvalifikace.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oboru chemie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti chemické výroby a obchodu, např. ve funkci obchodníka či vedoucího úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi příslušné profesní kvalifikace nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti chemie a ekonomie.
 3. Vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti chemické výroby a obchodu, např. ve funkci obchodníka či vedoucího úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi příslušné profesní kvalifikace nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti chemie a ekonomie.
 4. Profesní kvalifikace 28-113-M Chemický technik administrátor / chemická technička administrátorka obchodu s chemickými látkami a chemickými směsmi a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti chemické výroby a obchodu, např. ve funkci obchodníka či vedoucího úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici minimálně následující mareriálně-technické zázemí:

 • technicko-administrativní prostředky (kancelářské potřeby, kalkulačka, psací potřeby)
 • PC s příslušným softwarovým vybavením, připojení k internetu, potřebná zobrazovací technika
 • přístup do on-line databází legislativních norem
 • zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • vhodné prostory (učebna, kancelář) a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním předpisům
 • názvy chemických látek nebo chemických směsí vč. technických specifikací, databáze odběratelů chemických látek nebo chemických směsí, objednávky (smlouvy) o prodeji (nákupu) chemických látek nebo chemických směsí, faktury prodeje chemických látek nebo chemických směsí, dodací listy chemických látek nebo chemických směsí, bezpečnostní listy vybraných nebezpečných chemických látek nebo nebezpečných chemických směsí, spotřební normy materiálů, energií, mzdové náklady, režie a míry zisků vybraných chemických látek nebo chemických směsí, celní faktura a celní doklad vybrané dodávky chemické látky nebo chemické směsi, doklad o hmotnosti dodávky chemické látky nebo chemické směsi, vývozní dokument chemické látky nebo chemické směsi, popis vady dodávky chemické látky nebo chemické směsi

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s., Pardubice

Střední průmyslová škola chemická Pardubice