Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava podkladů pro uzavírání smluv a objednávek s obchodními partnery při obchodování s chemickými látkami a chemickými směsmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat náležitosti obchodní smlouvy a smlouvy o přepravě chemických látek a chemických směsí Ústní ověření
b Vytvořit objednávku chemické látky nebo chemické směsi na základě zadání Praktické předvedení
c Ověřit v databázi důvěryhodnost odběratele chemických látek a chemických směsí (legálnost firmy, zadlužení firmy, insolvence firmy, atd.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace při obchodování s chemickými látkami a chemickými směsmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní principy vedení obchodní dokumentace Ústní ověření
b Uvést a vysvětlit hlavní zásady oběhu účetních dokladů vztahujících se k řešení obchodního případu Ústní ověření
c Vytvořit účetní doklad na základě zadaných údajů z objednávky (smlouvy) a dodacího listu Praktické předvedení
d Posoudit správnost a úplnost účetních a ostatních dokladů (objednávky, faktury, dodacího listu, části smlouvy, týkající se údajů o materiálu, platebních a dodacích podmínkách apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kalkulace cen, příprava podkladů pro fakturaci cen chemických látek a chemických směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem kalkulace ceny a její použití Ústní ověření
b Vytvořit pro zadanou chemickou látku nebo chemickou směs kalkulaci ceny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kompletace a vybavování zásilek chemických látek a chemických směsí dokumentací pro odběratele, přepravce a celní orgány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy a obecné zásady vystavování průvodní a přepravní dokumentace podle jednotlivých způsobů přepravy Ústní ověření
b Vystavit průvodní odběratelské doklady podle zadání Praktické předvedení
c Vystavit doklad pro vybraného přepravce podle zadání Praktické předvedení
d Příprava podkladů pro celní odbavení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyřizování reklamací vad chemických látek, chemických směsí a služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat postup dodavatelských i odběratelských reklamací Ústní ověření
b Vytvořit reklamační protokol podle zadaných podmínek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek a chemických směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v databázi dodavatelů (případně v databázi určené firmy) bezpečnostní list zadané chemické látky nebo chemické směsi a charakterizovat její nebezpečné vlastnosti a způsob značení Praktické předvedení
b Uvést základní legislativu vztahující se k přepravě nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí při silniční a železniční přepravě Ústní ověření
c Uvést základní legislativu vztahující se k přepravě nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí při přepravě po vnitrozemských vodních cestách, při námořní přepravě a přepravě vzduchem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Při ověřování odborných způsobilostí bude třeba zadávat úkoly a příklady prověřující oblast požadovaných znalostí a dovedností. Při hodnocení sleduje zkoušející propojení teoretických znalostí a jejich praktické využití.

 

U odborné kompetence Příprava podkladů pro uzavírání smluv a objednávek s obchodními partnery při obchodování s chemickými látkami a chemickými směsmi, kritéria hodnocení b) a c), autorizovaná osoba připraví zadání, na základě kterých uchazeč splní daná kritéria. U odborné kompetence Vedení dokumentace při obchodování s chemickými látkami a chemickými směsmi, kritérium hodnocení c), autorizovaná osoba zadá údaje, tzn. poskytne dokumenty (fakturu, objednávku, smlouvu, dodací list), na základě kterých uchazeč splní dané kritérium hodnocení.

 

U odborné kompetence Kalkulace cen, příprava podkladů pro fakturaci cen chemických látek a chemických směsí, kritérium hodnocení b), autorizovaná osoba zadá chemickou látku nebo chemickou směs a poskytne spotřební normy materiálů, energií, mzdové náklady, režie a míru zisku, na jejichž základě uchazeč splní dané kritérium hodnocení. U odborné kompetence Kompletace a vybavování zásilek chemických látek a chemických směsí dokumentací pro odběratele, přepravce a celní orgány, kritéria hodnocení b), c) a d), autorizovaná osoba připraví zadání, tzn. poskytne fakturu, dodací list, příp. bezpečnostní list, celní fakturu, celní doklad, doklad o hmotnosti výrobku a vývozní dokument, na základě kterých uchazeč splní daná kritéria hodnocení.

 

U odborné kompetence Vyřizování reklamací vad chemických látek, chemických směsí a služeb, kritérium hodnocení b), autorizovaná osoba zadá podmínky (popis vady od odběratele), na základě kterých uchazeč splní dané kritérium hodnocení. U odborné kompetence Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek a chemických směsí, kritérium hodnocení a), autorizovaná osoba zadá chemickou látku nebo chemickou směs, na základě které uchazeč splní dané kritérium hodnocení.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s., Pardubice

Střední průmyslová škola chemická Pardubice