Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Silničář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech a technických normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat příslušná nařízení pro realizaci svislého i vodorovného dopravního značení Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v příslušných předpisech dopravy na pozemních komunikacích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technickém značení Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s technickou dokumentací pro zadaný úkol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla BOZP, PO, OŽP Ústní ověření
b Navrhnout a zdůvodnit postup osazení dopravního značení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit potřebné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky včetně OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek pro provádění montáží stavebních konstrukcí a spojování konstrukcí vázáním, betonováním a svařováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a vysvětlit postup montáže a spojování konstrukcí vázáním, betonováním a svařováním podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné nářadí a pracovní pomůcky, vč. OOPP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž a osazování železobetonových základových bloků, sloupů, stožárů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a vysvětlit technologický postup montáže, osazení železobetonových základových bloků, sloupů a stožárů silničního značení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit potřebné nářadí, pomůcky, manipulační zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést montáž konkrétního prvku podle zadání Praktické předvedení
d Zvolit a provést kontrolní měření a funkční zkoušku konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
e Zdůvodnit postup odstranění zjevné geometrické vady konstrukce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a sestavování plechových součástí a dílů do celků, jejich spojování lemováním, pájením a nýtováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a pomůcky podle požadovaného postupu realizace Praktické předvedení
b Připravit plechové části k montáži podle požadovaného spojení do celku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést spojení lemováním, pájením a nýtováním, včetně dokončovacích prací Praktické předvedení
d Provést kontrolu výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba, montáž, osazování a opravy dopravního značení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup výroby, montáže, osazení i oprav dopravního značení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s dodanou technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsoby možné výroby, montáže, osazování a realizace oprav dopravního značení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování stavu podkladu před nanášením nátěrových hmot; stanovení způsobu přípravy podkladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit vhodné a nevhodné podkladové materiály Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav podkladu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit správné postupy pro kvalitní realizaci požadovaného stavu dopravního značení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha programovatelných zařízení pro nanášení nátěrových hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla BOZP při obsluze zařízení pro nanášení nátěrových hmot Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v technické dokumentaci zařízení, návodu k obsluze Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit zařízení k provedení požadované operace Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést vodorovné značení pomocí zařízení ve stanoveném rozsahu podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nanášení nátěrů štětcem, válečkem a stříkacím zařízením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup realizace vodorovného dopravního značení Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit nátěrovou hmotu Praktické předvedení a ústní ověření
c Nanést nátěrovou hmotu štětcem, resp. válečkem na připravený podklad podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Nanést nátěrovou hmotu pomocí stříkacího zařízení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat vady nátěru Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout vhodné způsoby opravy vady nátěru podle praktického příkladu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba použitých nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit nástroje, stroje a zařízení použité k realizaci požadovaného díla podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout správný postup uložení a případných oprav nástrojů podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup uchovávání a použití nátěrových hmot s ohledem na BOZP, PO a OŽP Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby poskytnutí první pomoci podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v příslušných předpisech provozu dopravy na pozemních komunikacích s ohledem na zajištění BOZP a použití správných OOPP, vč. výstražného zabezpečení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/silnicar#zdravotni-zpusobilost).

Účastník je předem informován o nutnosti vlastního vybavení předepsanými ochranými osobními pomůckami a vhodným oblečením pro vykonání práce dle zadání.

 

Za splnění odborné kompetence Orientace v předpisech a technických normách, kritériium a) a b) je považováno uvedení příslušných norem a zvolení odpovídajícího řešení zadání činnosti podle předpisů platných v den zkoušky, resp. odpovídající řešení praktické části zadání s dosažením požadovaného stavu výrobku (dopravního značení) za dodržení všech předpisů, vč. BOZP, PO a OŽP.

Při rozhodování autorizované osoby o splnění odborné kompetence se vždy vychází z posouzení znalosti žadatele o ustanoveních příslušného předpisu, např. u velikosti značení, správného rozmístění, uspořádání vodorovného značení a pod. Posuzovaná je kvalita prací v oblasti praktické části, kdy je přímo v rámci zadání vždy konkretizován i rozsah prováděných prací, např. u nátěrů ploch a vodorovného značení.

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení zejména následujících norem a předpisů v platném znění s možným využitím materiálu Centra dopravního výzkumu, Ministerstva dopravy ČR "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích":

ČSN EN 12899

ČSN EN 12368

ČSN EN 12767

ČSN EN 1436 a 1463-1

ČSN 73 6056

ČSN 73 6100

ČSN 73 6425

Vzorové listy VI.6,1 a VI.6.2.

Technické podmínky 65, 66, 81, 100, 133, 169

Vyhláška č. 30/2001 Sb.

ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 730810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

ČSN 050610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování a řezání kovů plamenem

ČSN 050630 – Bezpečnostní předpisy pro svařování a řezání kovů el. obloukem

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

SPŠ Chrudim

BES, s. r. o. Benešov