Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s normami pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání norem pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit podle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování designu pro nové modely v brašnářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit inovativní řešení vzoru brašny při zadání konstrukčního řešení a použitých materiálů (např. z usní koženek, textilního materiálu, brašnářského kování, ztužujících materiálů) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout konstrukční řešení výrobku z předem definovaného materiálu pomocí počítačových programů Praktické předvedení a ústní ověření
c Graficky zpracovat brašnářský výrobek podle definovaných parametrů (proporční rozměry a účelovost) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování modelů a typů brašnářských výrobků podle typizovaných postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené materiály, provést jejich specifikaci a určit použití pro konkrétní úsek výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout brašnářský výrobek podle zadaných kritérií Praktické předvedení
c Zvolit a popsat vhodný pracovní postup pro výrobu předloženého vzorku brašnářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritérium a) a jedno ze dvou kritérií b) nebo c).
4

Navrhování modelů a vzorů brašnářských výrobků podle požadavků zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit grafický návrh jednoho modelu brašnářského výrobku podle požadavků zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci pro zadaný kožedělný výrobek Praktické předvedení
c Sestavit grafickou kolekci 3 návrhů brašnářských výrobků podle požadavků zákazníka, včetně grafického návrhu z kritéria hodnocení a) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Konstrukce šablon brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit šablony brašnářského výrobku podle zadaných kritérií Praktické předvedení
b Stanovit na základě technologických podkladů vhodné materiály pro výrobní proces šablon Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat pomocí vybrané základní techniky technologický postup zhotovení modelářských a krájecích šablon, pro konkrétní brašnářský výrobek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola kvality materiálů používaných v brašnářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit a vyhodnotit kvalitu (v procentech) u předložených kazových materiálů pro brašnářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout použití předložených kazových materiálů pro konkrétní použití v brašnářské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit a vyhodnotit předložené materiály s defekty a kazy, uvést možnosti využití těchto materiálů pro brašnářské výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat kvalitu a navrhnout použití předloženého usňového, textilního, výztuhového a podšívkového materiálu pro brašnářskou výrobu; uvést přednosti a nevýhody těchto materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, popsat podklady pro předložený vzorek Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání norem a technické dokumentace pro danou kožedělnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zhotovování modelů brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit šablony zadaného brašnářského výrobku Praktické předvedení
b Zhotovit model brašnářského výrobku podle zhotovených šablon Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Úprava vzhledu brašnářského výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní operace při dokončování vzhledu brašnářského výrobku Ústní ověření
b Provést konečnou kontrolu brašnářského výrobku, posoudit jeho vzhled a porovnat ho s požadavky technických norem Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-designer#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku kožedělné výroby.

 

Uchazeč má k dispozici počítač s nainstalovaným kancelářským SW a připojení na internet.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých úkolů podle kritérií hodnocení. Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu výroby brašnářských výrobků.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Navrhování designu pro nové modely v brašnářské výrobě, kritéria hodnocení b) a c) způsob provedení modelu brašnářského výrobku. Autorizovaná osoba u odborné kompetence Navrhování modelů a typů brašnářských výrobků podle typizovaných postupů, kritérium hodnocení b), navrhne provedení brašnářského výrobku. Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Navrhování modelů a vzorů brašnářských výrobků podle požadavků zákazníka, kritérium hodnocení a) požadavky na vypracování a sestavení technického návrhu brašnářského výrobku. Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Konstrukce šablon brašnářských výrobků, kritéria hodnocení a) a b) požadavky na vytvoření šablony a modelu brašnářských výrobku. Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Zhotovování modelů brašnářských výrobků, kritérium hodnocení a) vzor brašnářského výrobku.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu obuvi nebo výrobu kožedělného zboží a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti brašnářské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti brašnářské výroby.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zpracovnání usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti brašnářské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti brašnářské výroby.
  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti brašnářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti brašnářské výroby.
  4. Profesní kvalifikace 32-045-M Kožařský technik návrhář a modelář / kožařská technička návrhářka a modelářka brašnářských výrobků a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti brašnářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti brašnářské výroby.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Místnost vybavená výpočetní technikou připojenou k internetu, s nainstalovaným kancelářským SW pro přípravu písemných podkladů a s programem pro konstrukci brašnářských výrobků
  • Materiály, polotovary, šablony a vzorky hotových výrobků a další komponenty (v minimálním počtu 2- 5 kusů od každého druhu výrobku)
  • Výkresová dokumentace pro kožedělnou výrobu
  • Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace) pro kožedělnou výrobu
  • Brašnářská dílna s příslušným vybavením pro přípravu výroby, přímou výrobu a dohotovování výrobků (ruční brašnářské nástroje, šicí a spodkové stroje)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 40 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus s. r. o., Valašské Klobouky

Střední škola obchodně technická, Zlín