Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s normami pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání norem pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit podle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování designu pro nové modely v brašnářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit inovativní řešení vzoru brašny při zadání konstrukčního řešení a použitých materiálů (např. z usní koženek, textilního materiálu, brašnářského kování, ztužujících materiálů) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout konstrukční řešení výrobku z předem definovaného materiálu pomocí počítačových programů Praktické předvedení a ústní ověření
c Graficky zpracovat brašnářský výrobek podle definovaných parametrů (proporční rozměry a účelovost) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování modelů a typů brašnářských výrobků podle typizovaných postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené materiály, provést jejich specifikaci a určit použití pro konkrétní úsek výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout brašnářský výrobek podle zadaných kritérií Praktické předvedení
c Zvolit a popsat vhodný pracovní postup pro výrobu předloženého vzorku brašnářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritérium a) a jedno ze dvou kritérií b) nebo c).
4

Navrhování modelů a vzorů brašnářských výrobků podle požadavků zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit grafický návrh jednoho modelu brašnářského výrobku podle požadavků zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci pro zadaný kožedělný výrobek Praktické předvedení
c Sestavit grafickou kolekci 3 návrhů brašnářských výrobků podle požadavků zákazníka, včetně grafického návrhu z kritéria hodnocení a) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Konstrukce šablon brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit šablony brašnářského výrobku podle zadaných kritérií Praktické předvedení
b Stanovit na základě technologických podkladů vhodné materiály pro výrobní proces šablon Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat pomocí vybrané základní techniky technologický postup zhotovení modelářských a krájecích šablon, pro konkrétní brašnářský výrobek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola kvality materiálů používaných v brašnářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit a vyhodnotit kvalitu (v procentech) u předložených kazových materiálů pro brašnářskou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout použití předložených kazových materiálů pro konkrétní použití v brašnářské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit a vyhodnotit předložené materiály s defekty a kazy, uvést možnosti využití těchto materiálů pro brašnářské výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat kvalitu a navrhnout použití předloženého usňového, textilního, výztuhového a podšívkového materiálu pro brašnářskou výrobu; uvést přednosti a nevýhody těchto materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, popsat podklady pro předložený vzorek Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání norem a technické dokumentace pro danou kožedělnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zhotovování modelů brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit šablony zadaného brašnářského výrobku Praktické předvedení
b Zhotovit model brašnářského výrobku podle zhotovených šablon Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Úprava vzhledu brašnářského výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní operace při dokončování vzhledu brašnářského výrobku Ústní ověření
b Provést konečnou kontrolu brašnářského výrobku, posoudit jeho vzhled a porovnat ho s požadavky technických norem Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-designer#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku kožedělné výroby.

 

Uchazeč má k dispozici počítač s nainstalovaným kancelářským SW a připojení na internet.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých úkolů podle kritérií hodnocení. Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu výroby brašnářských výrobků.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Navrhování designu pro nové modely v brašnářské výrobě, kritéria hodnocení b) a c) způsob provedení modelu brašnářského výrobku. Autorizovaná osoba u odborné kompetence Navrhování modelů a typů brašnářských výrobků podle typizovaných postupů, kritérium hodnocení b), navrhne provedení brašnářského výrobku. Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Navrhování modelů a vzorů brašnářských výrobků podle požadavků zákazníka, kritérium hodnocení a) požadavky na vypracování a sestavení technického návrhu brašnářského výrobku. Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Konstrukce šablon brašnářských výrobků, kritéria hodnocení a) a b) požadavky na vytvoření šablony a modelu brašnářských výrobku. Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Zhotovování modelů brašnářských výrobků, kritérium hodnocení a) vzor brašnářského výrobku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus s. r. o., Valašské Klobouky

Střední škola obchodně technická, Zlín