Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský samostatný technik
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativním rámci technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat části systémů vodovodů a kanalizací, pro které je provozovatel povinen vést provozní evidenci Ústní ověření
b Uvést a vysvětlit základní pojmy na úseku hospodaření s vodou Ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění Ústní ověření
d Vysvětlit základní pojmy a obsah nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech č. 401/2015 Sb., v platném znění Ústní ověření
e Vysvětlit základní pojmy a obsah vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových č. 328/2018 Sb., v platném znění Ústní ověření
f Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., obsah vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích č. 428/2001 Sb., v platném znění Ústní ověření
g Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, zejména v části 3 Ústní ověření
h Vysvětlit základní pojmy a obsah vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění Ústní ověření
i Orientovat se v konkrétním povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a povolení k odběru podzemní nebo povrchové vody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v soustavě adresátů technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat orgány státní správy, kterým provozovatel poskytuje informace Ústní ověření
b Vyjmenovat další subjekty, kterým provozovatel poskytuje informace Ústní ověření
c Vysvětlit postup při písemném a elektronickém předání dat orgánům státní správy Ústní ověření
d Připravit písemnost s předáním reportu orgánům státní správy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v objektové skladbě vodárenských a kanalizačních systémů v technicko-provozním reportingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat bilanci toků v objektové struktuře vodárenských systémů Ústní ověření
b Popsat bilanci toků v objektové struktuře kanalizačních systémů Ústní ověření
c Vyjmenovat druhy trubních materiálů vodovodních a stokových sítí a popsat jejich vlastnosti z hlediska technicko-provozního reportingu Ústní ověření
d Popsat požadavky na dokumentaci skutečného provedení staveb vodovodů a kanalizací z hlediska technicko-provozního reportingu Ústní ověření
e Aplikovat principy hmotnostní bilance ve zpracování výkazů o výrobě vody a čištění odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Analýza údajů technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní údaje pro reporty pro vnitřní potřebu provozovatele – o spotřebě energie, o výrobě vody, o čištění odpadních vod, o vodě nefakturované Ústní ověření
b Vysvětlit postup zpracování základních reportů pro vlastníka vodohospodářské infastruktury – zprávy o stavu provozovaného majetku, zprávy podle koncesních smluv a postup verifikace předávaných dat Ústní ověření
c Vysvětlit postup výpočtu smluvních pokut podle koncesní smlouvy Ústní ověření
d Vyjmenovat reporty požadované ze strany orgánů státní správy v oblasti vodovodů a kanalizací Ústní ověření
e Analyzovat vztahy mezi základními veličinami reportů pro vnitřní potřeby provozovatele, analyzovat poměrové ukazatele vůči běžně dosahovaným hodnotám (benchmark) a z těchto analýz vyvodit návrhy pro další postup provozovatele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení databáze údajů pro zpracování technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady vedení databáze údajů nutných pro zpracování technicko-provozního reportingu (údaje o množství vody, kvalitě vody, spotřebě médií a surovin, provozované technologie) a vedení databáze předvést Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit systém sběru informací o poruchovosti vodovodů a kanalizací provozovatelem a vedení evidence Ústní ověření
c Vyjmenovat obsah popisných složek geografického informačního systému (GIS) Ústní ověření
d Vyjmenovat obsah popisných složek havarijního informačního systému Ústní ověření
e Vyjmenovat organizační složky provozovatele vodovodu a kanalizace provádějící prvotní sběr informací pro databázové informační systémy Ústní ověření
f Analyzovat přehled výsledků z laboratorního informačního systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení vodoprávní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady vedení evidence povolení k odběru vod a vedení evidence předvést Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady vedení evidence povolení k vypouštění odpadních vod Ústní ověření
c Vysvětlit zásady vedení evidence kanalizačních řádů Ústní ověření
d Vysvětlit zásady vedení evidence havarijních plánů Ústní ověření
e Vysvětlit zásady vedení evidence týkající se poplatků podle zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon), v platném znění Ústní ověření
f Na základě evidence povolení a řádů navrhnout postup při vyřizování prodloužení a změn těchto povolení a řádů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování reportů technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství pro orgány státní správy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat hlášení týkající se poplatkové povinnosti – poplatkové hlášení a přiznání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat hlášení pro ohlašovací povinnost vůči vodoprávnímu úřadu o vypouštěném znečištění, formulář F_VOD_38_4 Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat hlášení za odběr a vypouštění odpadních vod, tzv. vodní bilance Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat hlášení do integrovaného registru znečišťování životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat majetkovou a provozní evidenci podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění Praktické předvedení a ústní ověření
f Zpracovat statistické hlášení VH_08_1b Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit přenos údajů o kvalitě pitné vody do informačního systému PiVo Ústní ověření
h Analyzovat údaje ze zpracovaných reportů, upozornit na problematické výsledky a vyvodit doporučení pro další postup provozovatele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace (viz příklady modelových situací níže) ke kompetencím:

Orientace v legislativním rámci technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství - kritérium i) - Orientovat se v konkrétním povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a povolení k odběru podzemní nebo povrchové vody - AOs připraví vybraná povolení, uchazeč popíše jejich součásti ve vztahu k povinnostem provozovatele a reportovaným údajům.

Orientace v soustavě adresátů technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství - kriterium d) - Připravit písemnost s předáním reportu orgánům státní správy - AOs připraví vybrané hlášení, uchazeč vyhotoví průvodní dopis k danému hlášení, vysvětlí, jakým způsobem by provedl odeslání.

Orientace v objektové skladbě vodárenských a kanalizačních systémů v technicko-provozním reportingu - kritérium e) - Aplikovat principy hmotnostní bilance ve zpracování výkazů o výrobě vody a čištění odpadních vod - AOs připraví schéma vodárenského nebo kanalizačního systému vč. údajů o průtocích, uchazeč analyzuje tyto údaje a vyhodnotí základní ukazatele výroby vody a čištění odpadních vod pro připravenou modelovou situaci.

Analýza údajů technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství kritérium - e) - Analyzovat vztahy mezi základními veličinami reportů pro vnitřní potřeby provozovatele, analyzovat poměrové ukazatele vůči běžně dosahovaným hodnotám (benchmark) a z těchto analýz vyvodit návrhy pro další postup provozovatele - AOs připraví sadu poměrových ukazatelů vč. benchmarku, uchazeč provede rozbor těchto údajů a sestaví modelové doporučení dalšího postupu.

Vedení databáze údajů pro zpracování technicko-provozního reportingu - kritérium f - Analyzovat přehled výsledků z laboratorního informačního systému - AOs připraví výstup výsledků z laboratorního informačního systému vč. limitovaných ukazatelů, uchazeč provede rozbor těchto údajů z hlediska plnění limitů a poplatkových povinností.

Vedení vodoprávní dokumentace kritérium - f) - Na základě evidence povolení a řádů navrhnout postup při vyřizování prodloužení a změn těchto povolení a řádů - AOs připraví evidenci vodoprávních povolení a řádů a modelovou situaci (např. končící povolení, plánované napojení dalších zdrojů znečištění, rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě), uchazeč navrhne řešení ve formě úprav povolení a řádů.

Zpracování reportů technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství pro orgány státní správy - Zpracování hlášení podle kritérií a) - f) - AOs připraví údaje potřebné pro zpracování hlášení a příslušné formuláře v papírové nebo elektronické podobě, uchazeč vyhotoví hlášení podle připravených podkladů.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především ke kvalitě výstupů a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vyšší odborné vzdělání v oblasti vodárenství nebo ekologie nebo technologie vody a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo technologie vody nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství nebo ekologie nebo technologie vody.
 2. Vysokoškolské vzdělání v oblasti vodárenství nebo ekologie nebo technologie vody a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo technologie vody nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství nebo ekologie nebo technologie vody.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost
 • osobní počítač s připojením k internetu, kancelářským SW, SW pro zpracování majetkové a provozní evidence
 • formuláře podle obsahu příslušné kompetence (např. VH_08_1b, F_VOD_38_4 apod.), které jsou dostupné na portálech veřejné správy, formuláře pro zpracování popatkových hlášení, vodní bilance, integrovaného registru znečišťování, povolení na vypouštění odpadních vod, povolení na odběr vod, modelové výkazy o výrobě vody a čištění odpadních vod,
 • databází základních poměrových ukazatelů – spotřeba energie na vyčištěný m3, kg CHSK, kg BSK, spotřeba energie na výrobu 1m3 vody, ztráty vody v jednotlivých stupních výroby a distribuce,
 • výstup ze systému ve formě Excel tabulky pro analýzu přehledu výsledků z laboratorního informačního systému
 • evidence povolení v podobě tabulky
 • report s fiktivním překročením právních povinností – např. překročení limitů kvality vypouštěné vody, překročení limitu množství vypouštěné vody, překročení limitu odběru vody
 • tiskárna
 • psací potřeby
 • právní normy uvedené v kompetenci Orientace v legislativním rámci technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství v tištěné nebo elektronické podobě

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2,5 až 3,5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ