Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Topič nízkotlakých teplovodních kotlů
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech a technických normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést nejvyšší hodnotu třídy přesnosti tlakoměru podle tab. č. 1 v ČSN 69 0010 - 5.2, která může být použita u nádob s nejvyšším pracovním přetlakem do 1,0 MPa Písemné a ústní ověření
b Uvést, v kterých případech je podle čl. 4.1.5 ČSN 69 0010 - 5.2 povinné umístění pojistného ventilu přímo na nádobě Písemné a ústní ověření
c Specifikovat nádoby, které podle čl. 7.4 ČSN 69 0010 - 5.2 musí být vybaveny výstražným zařízením, jež zvukově nebo opticky varuje obsluhu, že:
a) do nádoby je napouštěna tlaková látka dříve, než je uzávěr dokonale uzavřen a zajištěn
b) se manipuluje s uzávěrem v době, kdy je v nádobě přetlak
Písemné a ústní ověření
d Popsat provozní podmínky nádob, které musí být dle čl. 8.1 ČSN 69 0010 - 5.2 vybaveny teploměrem Písemné a ústní ověření
e Uvést mezní hodnotu nejvyššího pracovního přetlaku, do které je možné použít podle čl. 9.3 ČSN 69 0010 - 5.2 trubičkový hladinoměr Písemné a ústní ověření
f Specifikovat nádoby, u kterých dle čl. 9.6 ČSN 69 0010 - 5.2 musí být u armatur hladinoměru vyznačeny polohy "otevřeno" a "uzavřeno" Písemné a ústní ověření
g Uvést podmínky, za kterých dle čl. 26 ČSN 69 0012 smí být nádoby uvedeny do provozu Písemné a ústní ověření
h Uvést druh revizí a zkoušek, které musí být dle čl. 27 ČSN 69 0012 provedeny, aby mohla být nádoba po opravě nebo rekonstrukci uvedena do bezpečného provozu Písemné a ústní ověření
i Popsat způsob a rozsah kontrol dle oddílu B ČSN 69 0012, které se provádí před uvedením nádoby do provozu (armatury, víka průlezů, přírubové spoje, rychlouzávěry) Písemné a ústní ověření
j Uvést podmínky pro bezpečné otevírání armatur dle čl. 36 ČSN 69 0012 Písemné a ústní ověření
k Rozlišit hodnoty přetlaku dle čl. 40 ČSN 69 0012, za kterého je dovoleno dotahovat šrouby přírubových spojů u nádob s pracovním přetlakem do 1,0 MPa a nad 1,0 MPa. Písemné a ústní ověření
l Rozlišit zařízení, u kterých se dle čl. 45 ČSN 69 0012 provádí kontrola zařízení ke sledování stavu hladiny 1 x za rok provozu (za 6 měsíců, za 1 měsíc, za 1 týden, za 1 směnu) Písemné a ústní ověření
m Rozlišit u kterých tlakoměrů se dle čl. 47 ČSN 69 0012 provádí kontrola na nulové hodnoty stupnice (nulování) 1 x za 3 měsíce nebo 1 x za 6 měsíců Písemné a ústní ověření
n Uvést lhůtu, ve které se podle čl. 48 ČSN 69 0012 musí provádět kontrola provozních tlakoměrů porovnáním s údaji kontrolního tlakoměru popřípadě přezkoušení na pístovém tlakoměru Písemné a ústní ověření
o Uvést lhůtu, ve které se podle čl. 51 ČSN 69 0012 musí provádět kontrola dálkových tlakoměrů, signalizačních tlakoměrů a dálkových registračních přístrojů porovnáním s údaji tlakoměru umístěného přímo na nádobě Písemné a ústní ověření
p Rozlišit nádoby, u kterých se dle čl. 54 ČSN 69 0012 musí zkoušet průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky, nejméně 1x za měsíc nebo 1 x za 6 měsíců nebo 1 x za rok Písemné a ústní ověření
q Uvést lhůtu, ve které se podle čl. 64 ČSN 69 0012 musí provádět kontrola provozních teploměrů porovnáním s údaji kontrolního teploměru Písemné a ústní ověření
r Uvést maximální lhůtu, ve které se podle čl. 67 ČSN 69 0012 musí provádět kontrola funkce signalizačních teploměrů Písemné a ústní ověření
s Popsat způsob bezpečného uzavření a zajištění nádoby dle čl. 96 ČSN 69 0012 v rámci přípravy na vnitřní revizi Písemné a ústní ověření
t Uvést bezpečnostní opatření podle čl. 100 ČSN 69 0012, která je nutno provést před vstupem do nádoby, pokud jde o teplotu a kvalitu ovzduší Písemné a ústní ověření
u Uvést potřebné vybavení dle čl. 101 ČSN 69 0012 pracovníků, kteří jsou za ztížených pracovních podmínek uvnitř nádoby připraveni před nádobou poskytnout pomoc Písemné a ústní ověření
v Definovat vyhrazená technická zařízení podle § 6b zákona č. 174/1968 Sb., o státním dozoru nad bezpečností práce v platném znění Písemné a ústní ověření
w Vysvětlit, zda vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění, je závazná pro nepodnikající fyzické osoby Písemné a ústní ověření
x Specifikovat výbavu tlakové nádoby stabilní dle § 173 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Písemné a ústní ověření
y Uvést případ, kdy nemusí být tlaková nádoba stabilní vybavena pojistným zařízením ve smyslu § 173 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Písemné a ústní ověření
z Uvést případ, kdy musí být tlaková nádoba stabilní vybavena teploměrem ve smyslu § 173 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Písemné a ústní ověření
aa Popsat postup při přípravě tlakové nádoby stabilní (expanzní nádoby s membránou) k provedení zkoušky těsnosti dle ČSN 69 0012 Písemné a ústní ověření
bb Popsat postup při přípravě tlakové nádoby stabilní (vzdušníku pojízdného kompresoru) k provedení tlakové zkoušky dle vyhl. ČÚBP č.18/1979 Sb. Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat bezpečnou manipulaci s otevíratelnou nádobou a s nádobou s rychlouzávěrem, vybavenou bezpečnostním zařízením podle čl. 2.6 ČSN 69 0010 - 5.2. Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit, zda otevření pojistného ventilu vzrůstem přetlaku v nádobě, pokud je proveden o tom záznam, lze podle čl. 56 ČSN 69 0012 považovat za přezkoušení pojistného ventilu Písemné a ústní ověření
c Popsat, jakým způsobem se při obsluze uzávěrů na tlakovém celku nádoby předejde tlakovým rázům a náhlým změnám teplot Písemné a ústní ověření
d Uvést, při jakém přetlaku je správné provádět odkalování nádoby podle čl. 71 ČSN 69 0012 Písemné a ústní ověření
e Popsat doporučený způsob odstavení nádoby z provozu na dobu do 60 dnů a nad 60 dnů (čl. 74 a čl. 76) ČSN 69 0012 Písemné a ústní ověření
f Popsat doporučenou činnost obsluhy podle čl. 79 a 80 ČSN 69 0012 při dosažení nejvyššího pracovního přetlaku a otevření pojistného ventilu nebo při dosažení nejvyšší pracovní teploty Písemné a ústní ověření
g Popsat nebezpečné provozní stavy podle čl. 81 ČSN 69 0012, při kterých musí být nádoba ihned odstavena z provozu Písemné a ústní ověření
h Specifikovat elektrické spotřebiče, které je možné podle čl. 97 ČSN 69 0012 používat uvnitř nádob pro osvětlení, čištění, větrání apod. Písemné a ústní ověření
i Vysvětlit povinnosti obsluhy tlakových nádob podle čl. 8 přílohy ČSN 69 0012 Písemné a ústní ověření
j Vysvětlit, kdo může obsluhovat tlakové nádoby dle čl. 6 přílohy ČSN 69 0012 Písemné a ústní ověření
k Vysvětlit povinnosti provozovatele tlakových nádob podle čl. 3 přílohy a pracovníka zodpovědného za bezpečný a hospodárný provoz nádob podle čl. 4 ČSN 69 0012 Písemné a ústní ověření
l Popsat metody přezkoušení průchodnosti pojistného ventilu, jehož konstrukce neumožňuje nadlehčení kuželky Písemné a ústní ověření
m Popsat manipulace, které je nutné provést k bezpečné přípravě tlakové nádoby stabilní (uzavřené expanzní nádoby výměníkové stanice) k provedení vnitřní revize Písemné a ústní ověření
n Vysvětlit, zda je obsluha tlakových nádob stabilních ve smyslu ustanovení zákoníku práce povinna dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jí vykonávanou, s nimiž nebyla řádně seznámena Písemné a ústní ověření
o Vysvětlit, zda jsou zaměstnanci obsluhující tlakové nádoby stabilní ve smyslu Zákoníku práce povinni dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, když s nimi nebyli řádně seznámeni Písemné a ústní ověření
p Specifikovat subjekt, který je ve smyslu ustanovení § 4 odst.1, písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. povinnen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány Písemné a ústní ověření
q Uvést druh dokumentace, podle kterého se provádí ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 NV č. 378/2001 Sb. kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu Písemné a ústní ověření
r Uvést minimální lhůtu ve které se provádí ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb. následná kontrola zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úkony obsluhy nutné před uvedením tlakové nádoby stabilní (vzdušníku pojízdného kompresoru) do provozu Praktické předvedení
b Provést úkony obsluhy při uvádění tlakové nádoby stabilní (uzavřené expanzní nádoby výměníkové stanice) do provozu Praktické předvedení
c Provést kontrolu přímého stavoznaku tlakové nádoby stabilní (uzavřené expanzní nádoby výměníkové stanice) Praktické předvedení
d Provést kontrolu provozního manometru tlakové nádoby stabilní (vzdušníku pojízdného kompresoru) nulováním Praktické předvedení
e Provést přezkoušení průchodnosti pojistného ventilu tlakové nádoby stabilní (uzavřené expanzní nádoby výměníkové stanice) Praktické předvedení
f Provést odkalení tlakové nádoby stabilní (vzdušníku pojízdného kompresoru) Praktické předvedení
g Provést kontrolu a případnou úpravu plnicího tlaku plynové části tlakové nádoby stabilní (expanzní nádoby s membránou) Praktické předvedení
h Provést úkony obsluhy nutné při odstavení tlakové nádoby stabilní (vzdušníku pojízdného kompresoru) z provozu Praktické předvedení
i Vyhotovit předepsané provozní záznamy při jednodenním provozu uzavřené expanzní nádoby výměníkové stanice, kdy v průběhu tohoto dne bylo provedeno přezkoušení průchodnosti pojistných ventilů a nulování manometrů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Vstupní požadavky:

Uchazeč musí v souladu s ČSN 69 0012, v platném znění, předložit potvrzení o absolvování praktického zácviku pod dohledem v obsluze tlakových nádob stabilních v délce nejméně 1 týdne od kvalifikované osoby, pod jejímž dohledem zácvik proběhl. Kvalifikovanou osobou se rozumí fyzická osoba – držitel platného oprávnění k obsluze nebo revizím vyhrazených tlakových zařízení.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/topic-nizkotlakych-teplov#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace pracovníků tlakových zařízení, z. s. Praha