Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Revizní technik nízkotlakých kotelen
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních a ostatních předpisech, technických normách BOZP a jejich aplikace v praxi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit požadavky, které uvádí NV č. 201/2010 Sb. (ohlašování pracovních úrazů a zasílání záznamu o úrazu), NV č. 378/2001 Sb. (bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a zařízení), NV č.101/2005 Sb. (o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí), zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Písemně s ústním zdůvodněním
b Definovat základní pojmy, které uvádí vyhláška č. 91/1993 Sb., (kategorie kotelen, parní kotel, kapalinový kotel, teplovodní kotel, občasná nebo trvalá obsluha) Písemně s ústním zdůvodněním
c Posoudit způsob větrání v konkrétní nízkotlaké kotelně Praktické předvedení
d Vyjmenovat povinnosti provozovatele podle vyhl. č. 91/1993 Sb. Písemně s ústním zdůvodněním
e Vyjmenovat povinnosti topiče podle vyhl. č. 91/1993 Sb. Písemně s ústním zdůvodněním
f Uvést časové lhůty předepsané vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Písemně s ústním zdůvodněním
g Provést kontrolu kvality ovzduší v kotelně a zjišťování netěsností plynového zařízení v kotelně podle ČSN 38 6405 Praktické předvedení
h Definovat dolní a horní mez výbušnosti plynu podle ČSN 38 6405 Písemně s ústním zdůvodněním
i Popsat provozní stavy, při jejichž vzniku musí být podle vyhlášky č. 91/1993 Sb., NTL kotel ihned odstaven z provozu Písemně s ústním zdůvodněním
j Specifikovat provozní situace, které jsou podle ČSN 07 0703 důvodem pro okamžité odstavení kotlů z provozu Písemně s ústním zdůvodněním
k Uvést maximální dovolenou výšku hromady hnědého uhlí tříděného a praného podle ČSN 44 1315 Písemně s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat parametry teplonosných látek podle ČSN 06 0310 v tepelných soustavách budov Písemně s ústním zdůvodněním
b Vysvětlit pojmy:
- nejvyšší pracovní přetlak
- nejvyšší pracovní teplota
- jmenovitý výkon
- pojistné místo
- pojistné zařízení
- expanzní zařízení
- expanzní potrubí
- redukční zařízení
podle ČSN 06 0830
Písemně s ústním zdůvodněním
c Specifikovat bezpečnostní výbavu NTL parního kotle a teplovodního kotle podle ČSN 07 0240 Písemně s ústním zdůvodněním
d Ověřit správnost způsobu ochrany podle ČSN 06 0830 výměníků tepelných soustav nepřímo vytápěných párou o přetlaku nad 50 kPa nebo horkou vodou proti překročení nejvyšší pracovní teploty vody - v předložené technické dokumentaci Praktické předvedení
e Ověřit správnost způsobu ochrany podle ČSN 06 0830 teplovodních kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním paliva proti překročení nejvyšší pracovní teploty vody - v předložené technické dokumentaci Praktické předvedení
f Ověřit správnost způsobu ochrany podle ČSN 06 0830 kotlů na kapalná a plynná a elektrokotlů proti překročení nejvyšší pracovní teploty vody - v předložené technické dokumentaci Praktické předvedení
g Specifikovat zařízení podle ČSN 06 0830, které doplňuje automatické omezovací zařízení teploty Písemně s ústním zdůvodněním
h Popsat funkci pojistného zařízení podle ČSN 06 0830 při nedostatku vody v otopné soustavě Písemně s ústním zdůvodněním
i Specifikovat armatury umístěné podle ČSN 06 0830 na přívodu studené vody každého samostatně uzavíratelného ohřívače teplé vody Písemně s ústním zdůvodněním
j Specifikovat bezpečnostní podmínky podle ČSN 07 0703 pro správnou funkci zabezpečovacího zařízení hořáků Písemně s ústním zdůvodněním
k Uvést, v kterých případech podle ČSN 06 0310 zařízení instalované ve zdrojích tepla a úpravnách parametrů musí signalizovat poruchu a odstavit zařízení z provozu Písemně s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha stanice kontinuálního změkčování vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, za jakým účelem stanoví ČSN 07 7401 technické požadavky na vlastnosti vody používané k provozu kotle Písemně s ústním zdůvodněním
b Definovat základní pojmy uvedené v ČSN 07 7401 (doplňovací voda, oběhová voda, tvrdost ekvivalentní) Písemně s ústním zdůvodněním
c Specifikovat vlastnosti vody podle ČSN 07 7401 použité pro první naplnění i vody doplňovací pro teplovodní kotle Písemně s ústním zdůvodněním
d Popsat způsob odběru vzorků vody o teplotě vyšší než 40 °C podle ČSN 07 0711 Písemně s ústním zdůvodněním
e Popsat minimální rozsah provozních popř. laboratorních zkoušek oběhové vody u teplovodních kotlů s výkonem nad 60 kW podle ČSN 07 0711 Písemně s ústním zdůvodněním
f Uvést normové hodnoty pro doporučené časové intervaly
- čištění výměníků tepla sloužících k úpravě vody
- výměny náplně pískových filtrů
- vyjmutí, vyprání a doplnění náplně ionexových filtrů
podle ČSN 07 0711
Písemně s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola bezpečnosti práce, ochrany majetku a požární prevence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést předepsaný rozsah technické prohlídky nízkotlaké kotelny dle vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb. Písemně s ústním zdůvodněním
b Provést podle vyhlášky č. 91/1993 Sb. odbornou prohlídku konkrétní NTL kotelny s plynovým otopem a ověřit dodržení bezpečnostních předpisů ČSN 06 0830, ČSN 38 6405, ČSN 07 0703, ČSN 07 0240 a vyhotovit zápis o odborné prohlídce kotelny Praktické předvedení
c Provést kontrolu funkčnosti bezpečnostní výstroje kotle Praktické předvedení
4

Zpracování dokumentace a zpráv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat zprávu o periodické technické prohlídce nízkotlaké kotelny, která byla prohlédnuta při praktickém ověřování kompetence "Kontrola bezpečnosti práce, ochrany majetku a požární prevence" Praktické předvedení
b Uvést rozsah údajů, které je obsluha kotelny povinna zapisovat do Provozního deníku Písemně s ústním zdůvodněním
c Vypracovat osnovu zprávy o technické prohlídce nízkotlaké kotelny po rekonstrukci Písemně s ústním zdůvodněním
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy ( např. potvrzení o absolvování týdenního praktického zácviku uchazeče při provozu nízkotlakého kotle).

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Zkouška je složena z části praktické a teoretické. Praktická část zkoušky se provádí přímo v nízkotlaké kotelně s plynovým otopem, kde uchazeč předvede svoji praktickou schopnost orientace a aplikace, pokud se jedná o právní a bezpečnostní předpisy platné pro nízkotlaké kotelny. Před praktickou částí zkoušky se provádí část teoretická, při které uchazeč plní písemně stanovená kritéria se způsobem ověření "písemně s ústním zdůvodněním", což může doplnit ústně před zkušební komisí.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Všichni členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace pracovníků tlakových zařízení