Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Operátor horkovodních energetických zařízení
Platnost standardu: Od 10.4.2018 do 27.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 28.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v pojmech, údajích a technických parametrech horkovodních kotlů s tepelným výkonem nad 35 MW

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat vlastnosti zemního plynu (chemické složení, hutnost) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Specifikovat dle čl. 2.10.3 ČSN 07 0706 rozsah prověření funkce odběrních, měřicích a regulačních zařízení při přejímce systému plynného paliva Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c Specifikovat hodnoty (pro zemní plyn)
- spalné teplo
- zápalnou teplotu
- horní a dolní mez výbušnosti
- rosný bod spalin
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d Uvést dle ČSN 65 7991 normovou hodnotu pro
- bod vzplanutí lehkého topného oleje (TOL)
- bod vzplanutí těžkého topného oleje (TOT R2)
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
e Specifikovat převodní vztah mezi jednotkami tlaku (MPa a bar) Písemné ověření
f Specifikovat hodnotu bodu varu vody ve stupních C při normálním tlaku a vysvětlit jeho závislost na tlaku Písemné ověření s ústním zdůvodněním
g Definovat dle ČSN ISO 80000-4 jednotku tlaku Pa pomocí jednotek síly a plochy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
h Uvést výšku sloupce vody, který působí na dno nádoby hydrostatickým tlakem 1 Pa Písemné ověření s ústním zdůvodněním
i Vysvětlit dle ČSN 07 0703 pojmy
- hlavní uzávěr kotelny
- hlavní uzávěr kotle
- větrání kotelny
- havarijní větrání kotelny
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
j Vysvětlit rozdíl mezi absolutním tlakem a přetlakem Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola činnosti horkovodních kotlů s tepelným výkonem nad 35 MW

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat dle ČSN 07 0703 provozní situace, které jsou důvodem pro okamžité odstavení kotlů z provozu a které musí řešit provozní řád jako mimořádné provozní podmínky Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Specifikovat dle ČSN 38 6405 minimální časový interval
- kontroly úniku spalin ze spotřebičů nebo odtahů
- provést kontrolu těsnosti
Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a ukázat způsoby zjišťování netěsností dle ČSN 38 6405 Praktické předvedení a ústní ověření
d Specifikovat dle ČSN 07 0711
- minimální časový interval kontroly plynového zařízení kotlů
- minimální časový interval kontroly funkce detektorů a pojistek plamene
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
e Specifikovat dle čl. 2.10.3 ČSN 07 0706 rozsah prověření funkce odběrních, měřicích a regulačních zařízení při přejímce systému plynného paliva Písemné ověření s ústním zdůvodněním
f Specifikovat dle čl. 2.9.2 ČSN 07 0706 rozsah prověření funkce hořáků při přejímce systému kapalného paliva Písemné ověření s ústním zdůvodněním
g Uvést dle ČSN 44 1315 normovou hodnotu pro maximální dovolenou výšku hromady hnědého uhlí tříděného a praného, provést kontrolu v provozních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
h Definovat horkovodní kotel se zaplavenými bubny dle ČSN 07 0000 Písemné ověření s ústním zdůvodněním
i Definovat horkovodní kotel s kombinovaným oběhem dle ČSN 07 0000 Písemné ověření s ústním zdůvodněním
j Definovat horkovodní kotel ve špičkovém zapojení dle ČSN 07 0000 Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha stanice kontinuálního změkčování vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést regeneraci pískového filtru Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést regeneraci iontového filtru Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Definovat jednotku pH a uvést její hodnotu pro neutrální roztok Ústní ověření
d Vyjmenovat technické požadavky ČSN 07 0711 pro zajištění spolehlivého a hospodárného provozu zařízení pro úpravu vody Ústní ověření
e Specifikovat dle ČSN 07 0711 směrodatné hodnoty jakosti kotelní vody pro řízení odluhu horkovodních kotlů do jmenovitého tlaku 2,5 MPa Písemné ověření s ústním zdůvodněním
f Specifikovat dle ČSN 07 0711 normovou hodnotu časového intervalu pro
- čištění výměníků tepla sloužících k úpravě vody
- výměny náplně pískových filtrů
- vyjmutí, vyprání a doplnění náplně ionexových filtrů
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení na přípravu uhelného prášku v technologických systémech kotelen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést dle ČSN 07 4010 podmínky, za kterých je možno spouštět zařízení na přípravu uhelného prášku, které bylo více jak 8 hodin odstaveno z provozu Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Uvést dle ČSN 07 4010 bezpečnostní podmínku, kterou je nutno splnit před spuštěním mlecího zařízení se zásobníkem uhelného prášku Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c Uvést dle čl. 23 ČSN 07 4010 podmínky, které je nutno plnit k zajištění bezpečného provozu mlecího zařízení na uhelný prášek Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d Specifikovat dle čl. 39 ČSN 07 4010 havarijní stavy, při kterých musí být mlecí zařízení na uhelný prášek ihned odstaveno z provozu Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení platného topičského průkazu opravňujícího k samostatné obsluze kotlů 2. nebo 1. třídy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Zkouška je složena z části praktické a teoretické. Praktická část zkoušky se provádí u horkovodního kotle s plynovým otopem, kde uchazeč předvede své praktické dovednosti splněním předepsaných kritérií.

 

Oba členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace pracovníků tlakových zařízení