Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a projektovou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve výkresech a projektech elektroenergetických rozvodných zařízení včetně příslušných inženýrských sítí Praktické předvedení a ústní ověření
c Aplikovat normy pro elektroenergetiku a uvést praktické uplatnění těchto norem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodných pomůcek, nářadí a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné pracovní pomůcky pro zadaný pracovní úkol a stanovit pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat kompletnost materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž, opravy a zapojování energetických rozvodných vedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž a připojení izolovaného vedení nízkého napětí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit kabelovou spojku na kabelu nízkého a vysokého napětí Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést montáž a připojení venkovního vedení nízkého napětí včetně omezovačů přepětí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat způsoby měření základních elektrických veličin Ústní ověření
b Změřit, vyhodnotit a interpretovat elektrické veličiny podle zadaného úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Odstraňování poruch na elektroenergetických rozvodných zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy poruch na rozvodných zařízeních nízkého a vysokého napětí Ústní ověření
b Stanovit postup odstranění definované závady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit zápis o montáži nebo odstranění závady Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních a první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajišťovat bezpečnost při práci na elektrickém zařízení, vysvětlit zajištění beznapěťového stavu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajišťovat bezpečnost při práci na elektrickém zařízení při práci pod napětím Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (vyžaduje se zdravotní způsobilost pro práci ve výškách podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění).

Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 („elektrotechnik“) bez omezení napětí, nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Podmínkou úspěšného složení zkoušky je důsledné dodržení podmínek BOZP v celém jejím průběhu.

Zkoušku je třeba provádět na reálném pracovišti.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, z. s.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice