Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Horník v ostatních důlních činnostech
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Indikace důlního ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení ovzduší v dole, včetně maximálně povolených koncentrací plynů v dole (báňský předpis) Ústní ověření
b Vysvětlit význam provádění kontroly ovzduší v dole (vlastnosti plynů a jejich nebezpečí) Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat typy indikačních a detekčních přístrojů (osobní přístroje, kontinuální přístroje) k měření ovzduší v dole Ústní ověření
d Předvést používání indikačních a detekčních přístrojů (osobní přístroje, kontinuální přístroje) k měření ovzduší v dole Praktické předvedení
e Popsat postupy odběru vzorku důlního ovzduší, vyjmenovat typy vzorkovnic odběrů důlního ovzduší Ústní ověření
f Odebrat vzorek důlního ovzduší z přípravy rubání, rubání, výdušné jámy, z provozovny důlního díla a ze samostatného větrného oddělení Praktické předvedení
g Odebrat vzorek důlního ovzduší z dočasně a trvale uzavřených důlních děl Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění indikace a detekce důlního ovzduší a degazované směsi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodný přenosný přístroj pro měření zadaného plynu (metanu, CO, NOx) Praktické předvedení
b Provést měření metanu na daném pracovišti v dole Praktické předvedení
c Provést měření CO (oxidu uhelnatého) na daném pracovišti v dole Praktické předvedení
d Provést měření objemového průtoku a tlaku na plynovodu v dole Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Informování o závadách a nebezpečných situacích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup hlášení při závadách a zjištěných skutečnostech z měření důlního ovzduší (podání informací nadřízeným pracovníkům, ostatním pracovníkům) Ústní ověření
b Popsat postup při zjištění vyšších koncentrací plynů v důlním ovzduší než povoluje předpis ČBÚ (informování zodpovědného pracovníka, ohlášení Inspekční službě, odvolání pracovníků, práce na odstranění nebezpečného stavu) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje z odběru vzorku z daného pracoviště v dole (před odesláním do laboratoře) Praktické předvedení
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje z odběru vzorku z dočasně a trvale uzavřeného důlního díla v dole (před odesláním do laboratoře) Praktické předvedení
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje z měření koncentrace metanu a CO z pracoviště v dole Praktické předvedení
d Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje z měření objemového průtoku a tlaku na plynovodu v dole Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce a provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ustanovení právních a interních předpisů přímo souvisejících s vykonávanou činností Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek potřebných při vykonávané činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/hornik-v-dole#zdravotni-zpusobilost).

 

Průběh zkoušky:

  • Praktické ověřování kritérií dle standardu probíhá v dole
  • Pro uchazeče bude připraveno důlní pracoviště na měření ovzuší v místech určených projektem důlního díla odpovídající takovému rozsahu prací, aby byl uchazeč schopen obsáhnout všechna požadovaná kritéria.
  • Zkouška probíhá podle § 11 vyhlášky č. 72/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Záznam o provedení měření se zaznamená do přílohy č. 2 k vyhlášce č. 72/2002 Sb.

 

Další podmínky zkoušky (samostatný výkon práce, seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy, provozní dokumentace) stanoví vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a to především její §§ 5, 12, 15.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČBÚ

OKD, a. s.

OBÚ Kladno

TU Brno