Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér kovových stavebních konstrukcí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v projektové dokumentaci pro montáže a demontáže vratových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výrobní a montážní výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s normami a technickými tabulkami Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s technickou zprávou a technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést stavební deník Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracoviště před započetím montáže a volba pracovních prostředků s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Uplatnit bezpečné postupy při provádění montáže a demontáže a při obsluze strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít staveniště včetně udání výškových a orientačních bodů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a technologických podmínek pro provádění montáží a demontáží vratových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro montáž či demontáž sekčních garážových vrat, včetně volby nářadí, měřidel a vytyčení polohy montované konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup pro montáž či demontáž posuvných garážových vrat, včetně volby nářadí, měřidel a vytyčení polohy montované konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění montáží a demontáží různých typů vratových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž rolovacích garážových vrat, zvolit vhodné nářadí a měřidla a vytyčení polohy montované konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáž vybraného typu křídlových vjezdových bran, zvolit vhodné nářadí a měřidla a vytyčení polohy montované konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž různých typů pohonů vratových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž pohonu rolovacích garážových vrat Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáž pohonu jednokřídlové brány Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola funkce a seřízení vratového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu funkčnosti a seřízení rolovacích garážových vrat Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu funkčnosti a seřízení jednokřídlové vjezdové brány Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zápis o předání odběrateli Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání prostředků pro manipulaci s jednotlivými částmi vratových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení používané při montáži a demontáži vratových systémů Ústní ověření
b Charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení pro montáž a demontáž vratových systémů vč. zásad BOZP Ústní ověření
c Manipulovat s konstrukčními prvky za použití mechanizace dle zadání úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montáže a demontáže vratových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit nářadí a pomůcky pro montáže a demontáže vratových systémů Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit strojní zařízení a manipulační prostředky pro montáže a demontáže vratových systémů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-kovovych-stavebnic-aece#zdravotni-zpusobilost).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VSM Jihlava

Metrostav, a. s.

SPS ČR

SŠ stavebních řemesel, Brno Bosonohy