Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér kovových stavebních konstrukcí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v projektové dokumentaci pro montáže a demontáže vratových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výrobní a montážní výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s normami a technickými tabulkami Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s technickou zprávou a technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést stavební deník Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracoviště před započetím montáže a volba pracovních prostředků s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Uplatnit bezpečné postupy při provádění montáže a demontáže a při obsluze strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít staveniště včetně udání výškových a orientačních bodů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a technologických podmínek pro provádění montáží a demontáží vratových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro montáž či demontáž sekčních garážových vrat, včetně volby nářadí, měřidel a vytyčení polohy montované konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup pro montáž či demontáž posuvných garážových vrat, včetně volby nářadí, měřidel a vytyčení polohy montované konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění montáží a demontáží různých typů vratových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž rolovacích garážových vrat, zvolit vhodné nářadí a měřidla a vytyčení polohy montované konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáž vybraného typu křídlových vjezdových bran, zvolit vhodné nářadí a měřidla a vytyčení polohy montované konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž různých typů pohonů vratových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž pohonu rolovacích garážových vrat Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáž pohonu jednokřídlové brány Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola funkce a seřízení vratového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu funkčnosti a seřízení rolovacích garážových vrat Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu funkčnosti a seřízení jednokřídlové vjezdové brány Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zápis o předání odběrateli Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání prostředků pro manipulaci s jednotlivými částmi vratových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení používané při montáži a demontáži vratových systémů Ústní ověření
b Charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení pro montáž a demontáž vratových systémů vč. zásad BOZP Ústní ověření
c Manipulovat s konstrukčními prvky za použití mechanizace dle zadání úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montáže a demontáže vratových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit nářadí a pomůcky pro montáže a demontáže vratových systémů Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit strojní zařízení a manipulační prostředky pro montáže a demontáže vratových systémů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-kovovych-stavebnic-aece#zdravotni-zpusobilost).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání ze skupiny stavebnictví nebo strojírenství + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání z oblasti stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti přípravy nebo realizace montáže vratových systémů nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti přípravy nebo realizace montáže vratových systémů nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby.
  4. Vysokoškolské vzdělání se stavebním nebo strojním zaměřením a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti přípravy nebo realizace montáže vratových systémů nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby.
  5. Profesní kvalifikace 36-172-H Montér/montérka vratových systémů+ střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené následujícími komponenty: rolovací garážová vrata a křídlová vjezdová brána včetně jejich pohonů, mechanizmy pro přepravu a dopravu materiálů a částí vratových systémů, se zdrojem elektrické energie a pomocnými zařízeními (žebříky, lešení) odpovídající požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

 

Vybavení pracoviště

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály, laserová měřidla a přístroje, dřevěný skládací metr délky 2 m, svinovací pásmo délky 20 m, hadicová vodováha, vodováha 0,8 m a 2 m, olovnice, prodlužovací kabely, příklepová elektrická vrtačka, AKU vrtačka, bourací kladivo, paličky, sekáče, příslušné vrtáky do kovu a betonu, šroubováky, kladiva, montážní klíče, spojovací materiál (šrouby, hmoždinky), základní zednické nářadí, tmely, pistole na tmel, tužky, pomocný personál (při osazování zařízení a komponentů větších rozměrů nebo velké hmotnosti).

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 16 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VSM Jihlava

Metrostav, a. s.

SPS ČR

SŠ stavebních řemesel, Brno Bosonohy