Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kominík
Platnost standardu: Od 1.1.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Slovně s výkladem
b Číst komíny a ventilační průduchy ve stavebních výkresech Slovně s výkladem
c Číst výkresy a technickou dokumentaci vícevrstvých komínů Slovně s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prokázání znalostí předpisů a norem pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a předpisech týkajících se stavby a provozu spalinových cest, připojování a provozu spotřebičů paliv Písemně zpracovat seznam norem a předpisů
b Prokázat znalost předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv Písemný test
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit správnost navržené spalinové cesty (podle ČSN 73 4201) Písemně nebo slovně
b Posoudit přístup ke kontrolním (čisticím) místům spalinové cesty Prakticky s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Návrh a výpočet spalinové cesty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout spalinovou cestu pro spotřebič do výkonu 25 kW podle zadání Praktický návrh spalinové cesty a výpočet velikosti průřezu na PC
b Vypočítat velikost průřezové plochy komínového průduchu podle zadání Praktický návrh spalinové cesty a výpočet velikosti průřezu na PC
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provozní kontrola a zkoušení spalinových cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat stav a správnou funkci spotřebičů, kouřovodů a komínů na různé druhy paliv (dle ČSN 73 4201) podle zadání Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
Je třeba splnit kritérium pro nejméně dva druhy paliv.
4

Provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a vyhodnotit tlakovou a kouřovou zkoušku podle zadání Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
b Provést kontrolu plynotěsnosti přetlakového komína podle zadání Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provedení výchozí revize

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit potřebné údaje pro výchozí revizi Zjištění údajů a vyhotovení zprávy
b Vyhotovit revizní zprávu podle zadání Zjištění údajů a vyhotovení zprávy
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

 

Uchazeč musí doložit výuční list oboru vzdělání kominík a musí mít praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky před podáním žádosti o zkoušku.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Uchazeč musí předložit doklad o proškolení a přezkoušení z BOZP a PO vztahujícími se k činnosti revize a zkoušení spalinových cest a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=182&kod_sm1=41).

Hodnocení by mělo vycházet z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění úkonů a z výsledné kvality práce.

Při posuzování kvality se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

– Zjištění kompletních údajů o spalinové cestě a jejich správné vyhodnocení

– Úroveň stylizace a celkového provedení písemných dokumentů

 

Při ověřování způsobilostí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Osvědčení získané touto zkouškou má podle rozhodnutí odborného garanta této dílčí kvalifikace Společenstva kominíků ČR (SKČR) platnost po dobu 5 let.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou kompetenci nevyhověl. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí, která je složená nejméně ze tří členů.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat a náležitě doložit alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Vyučen v oboru s praxí minimálně 10 let při výkonu kominické činnosti a s odbornou kvalifikací revizní technik komínových systémů (certifikát Institutu výchovy bezpečnosti práce Brno), resp. revizní technik komínů (osvědčení Institutu výchovy bezpečnosti práce Brno) a držitel rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o udělení autorizace ke kontrole spalinových cest. Tyto požadavky na odbornou způsobilost musí žadatel o udělení autorizace splňovat nejméně v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Rozhodnutím rady Společenstva kominíků ČR (SKČR) pověřený člen SKČR, držitel živnostenského oprávnění pro kominictví. Požadavky na odbornou způsobilost musí žadatel o udělení autorizace splňovat nejméně v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště akreditované Společenstvem kominíků ČR (SKČR)

– Jde zejména o pracoviště, umožňující provedení výše uvedených kontrol, zkoušek a výpočtů (vícepodlažní dům se spotřebiči paliv)

– Osobní počítač s tiskárnou a potřebnými programy

– Zdroj elektrické energie 220 V

– Projektová dokumentace pro hodnocenou činnost, technologický postup

 

Uchazeč

– Osobní ochranné pracovní pomůcky podle předpisů BOZP

– Nářadí a pracovní pomůcky podle seznamu vydaného SKČR

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení umožňující srovnání s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o udělení autorizace smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je max. 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být provedena ve dvou časových úsecích.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard byl připraven Sektorovou radou ve stavebnictví, v níž byly zastoupeny:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR

Svaz drobných, malých a středních podnikatelů ve stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě hodnotícího standardu se dále podílely:

Společenstvo kominíků ČR