Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kominík - kontrola a čištění spalinových cest
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech a technických normách pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních předpisech pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest, připojování a provoz spotřebičů paliv uvedených v části B standardu Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v technických normách pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest, připojování a provoz spotřebičů paliv uvedených v části B standardu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zatřídění a označení komínů podle ČSN a ČSN EN uvedených v části B standardu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola spalinových cest podle platných předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat spalinovou cestu z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat stavebně technický stav spalinové cesty Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéia.
4

Zkoušení spalinových cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet spalinovou cestu měřením tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu (4Pa nebo 8Pa test), vyhotovit zápis o zkoušce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést a vyhodnotit zkoušku těsnosti soustředného vzducho-spalinového systému s použitím analyzátoru spalin, vyhotovit zápis o zkoušce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření hodnot spalování a parametrů spalinové cesty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit obsah oxidu uhelnatého (CO) ve spalinách, vyhotovit zápis o měření Praktické předvedení
b Změřit teplotu spalin, vyhotovit zápis o měření Praktické předvedení
c Změřit hodnotu provozního tahu tahoměrem, vyhotovit zápis o měření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování dokumentace a zápisů o provedených pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy kominických služeb a dokumentů kominických služeb Písemné ověření
b Vyhotovit Zápis o provedení vypalování komínu podle NV 91/2010 Sb. Praktické předvedení a písemné ověření
c Vyhotovit Pasport komínu podle ČSN Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit průduch komína vícepodlažního objektu jeho ústím nad střechou v souladu s TPK K 03-01 Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčistit průduch komína vícepodlažního objektu vymetacím otvorem v souladu s TPK K 03-01 Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčistit celou spalinovou cestu ve spotřebiči a kouřovodu podle zadání v souladu s TPK K 03-01 Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčistit svislý vzducho-spalinový systém na plynná paliva podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyčistit vodorovný vzducho-spalinový systém na plynná paliva podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat průchodnost komína, kouřovodu a spotřebiče paliv podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyhotovit Zprávu o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty podle vyhl. č. 34/2016 Sb. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v procesu spalování paliv a konstrukcích spalinových cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat spalinovou cestu, její části a konstrukci Písemné a ústní ověření
b Popsat na modelu konstrukci vícevrstvého komína a funkci jeho jednotlivých částí Ústní ověření
c Popsat pojem účinná a neúčinná výška komína s náčrtem Praktické předvedení
d Vysvětlit pojem komínový tah - podstata, význam a měření, parametry, na kterých je závislý Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit pojmy vymetací, vybírací, čisticí a kontrolní otvory s náčrtem Praktické předvedení
f Vysvětlit pojem přístupová komunikace a její parametry Písemné ověření
g Popsat na modelu konstrukci a parametry komínové lávky Ústní ověření
h Vysvětlit pojem „přesah přistaveného žebříku“ a jeho hodnotu s náčrtem Praktické předvedení
i Popsat spotřebič typu B a uvést podmínky pro jeho bezpečný provoz Ústní ověření
j Popsat vliv spalin na životní prostředí a vnitřní prostředí budov Písemné a ústní ověření
k Popsat spalinovou cestu v přetlakovém provedení – použití, vlastnosti Písemné ověření
l Popsat spalinovou cestu v podtlakovém provedení – použití, vlastnosti Písemné ověření
m Popsat vliv množství spalovacího vzduchu na kvalitu spalování Písemné ověření
n Vysvětlit pojmy – primární a sekundární spalovací vzduch Písemné ověření
o Definovat požadavky na vzdálenost hořlavých konstrukcí od spalinové cesty vyplývající z ČSN a ČSN EN Písemné ověření
p Popsat proces spalování a druhy paliv Písemné ověření
q Popsat vlastnosti oxidu uhličitého a důvody jeho přítomnosti ve spalinách, vliv na životní prostředí a zdraví člověka Písemné ověření
r Popsat vlastnosti oxidu uhelnatého a důvody jeho přítomnosti ve spalinách, vliv na životní prostředí a zdraví člověka Písemné ověření
s Popsat vznik sazí a definovat jejich vlastnosti a vliv na funkci spalinové cesty Písemné a ústní ověření
t Popsat složení spalin vzniklých spálením zemního plynu Písemné ověření
u Popsat složení spalin vzniklých spálením dřeva Písemné ověření
v Popsat složení spalin vzniklých spálením lehkého topného oleje Písemné ověření
w Popsat složení spalin vzniklých spálením uhlí Písemné ověření
x Popsat základní požadavky na provoz spalinových cest vyplývající z ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. Písemné ověření
y Popsat požadavky na požární bezpečnost spalinových cest při prostupu stavebními konstrukcemi a požárními úseky Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

BOZP při práci ve výškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu osob a způsoby ochrany proti pádu osob podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. I a II Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. IV Písemné a ústní ověření
c Popsat pravidla BOZP při práci na střeše podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. VI Písemné a ústní ověření
d Popsat povinná opatření na veřejném prostoru nutná k jeho ochraně při práci na střeše podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. V Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kominik-kontrola-a-cisten#zdravotni-zpusobilost).

 

Povinné materiální vybavení uchazeče:

 • osobní ochranné pracovní prostředky: kominický ochranný pracovní oděv s kominickou čepičkou, ochranná pracovní obuv, ochranné pracovní rukavice, jednoduchý respirátor, ochranné brýle,

 • psací a kreslicí potřeby.

 

Po dohodě s autorizovanou osobou může uchazeč použít vlastní pracovní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným činnostem a předpisům BOZP, uvedené v části "Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky".

 

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení následujících právních předpisů a technických norem v platném znění:

 

Právní předpisy:

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu

z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

 

Technické normy:

 • ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

 • ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

 • ČSN EN 15287-1+A1 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů, Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

 • ČSN EN 15287-2 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů, Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv

 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

 • ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

 • Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR: TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest, TPK K 02-01 Vložkování komínů, TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů

 • Další nově vydané právní předpisy a technické normy a změny platných právních předpisů a technických norem, které vstoupily v platnost v době platnosti hodnoticího standardu PK.

Při praktickém ověřování jednotlivých kritérií je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických a pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek, kvalita provedení prací, dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce, používání osobních ochranných pracovních prostředků.

 

Při způsobu ověření "ústní ověření s náčrtem" uchazeč vypracuje náčrt konstrukce, který ústně vysvětlí.

Pro způsoby ověření „písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví zadání pro písemnou část zkoušky, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné zkoušky uchazeč ústně odpoví na doplňující otázky zkoušejících.

Při způsobu ověření "písemné ověření" uchazeč vypracuje písemnou odpověď.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Společenstvo kominíků ČR

Jaroslav Schön, Kominické služby

Ing. František Jiřík, Komínservis

Jaroslav Fiala, Kominictví

Caminus, spol. s r. o.

Ing. Rita Halbrštátová, OSVČ