Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kominík
Platnost standardu: od 1.1.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Montáž systémových komínů a kouřovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit předloženou výkresovou dokumentaci systémových komínů a kouřovodů - Splnění kritéria: Vyhodnotit předloženou dokumentaci, stanovit podmínky montáže a požadavky na komponenty. Správně určit způsob montáže komína, bezpečnou vzdálenost od hořlavých hmot, určit polohu a provedení kotvicích prvků. Povolena 1 nesprávnost Písemně zpracovat výklad předložené dokumentace ve smyslu učebních textů Společenstva kominíků ČR (SKČR)
b Provést montáž systémového komína dle zadání - Splnění kritéria: Sestavit a instalovat komín v souladu s dokumentací, se zadáním a s pokyny výrobce tak, aby odpovídal požadavkům ČSN 73 4201. Povolena 1 nesprávnost Praktické provedení
c Sestavit a instalovat kouřovod pro spotřebič dle zadání - Splnění kritéria: Sestavit a instalovat kouřovod v souladu s dokumentací, se zadáním a s pokyny výrobce tak, aby odpovídal požadavkům ČSN 73 4201. Povolena 1 nesprávnost Praktické provedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rekonstrukce jednovrstvých komínů instalací komínové vložky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vhodnost zadaného komína a podmínek pro instalaci vložky - Splnění kritéria: Zjistit stav komínu, rozhodnout o způsobu instalace vložky a o použití vhodného materiálu. Posoudit bezpečnostní rizika při provádění práce a navrhnout jejich odstranění (dle Technologického postupu SKČR). Písemně
b Instalovat komínovou vložku dle zadání - Splnění kritéria: Sestavit a instalovat komínovou vložku v souladu s dokumentací, se zadáním a s pokyny výrobce tak, aby odpovídala požadavkům ČSN 73 4201 (dle Technologického postupu SKČR). Praktické provedení s popisem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opravy komínů a jejich příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opravit zděný komínový plášť, komínovou hlavu dle zadání - Splnění kritéria: Vyplnit otvor, odstranit netěsnost zdiva komínového pláště v celé tloušťce maltou a cihlami (vybrat správně druh). Rozebrat závadnou část zdiva v komínové hlavě, znovu vyzdít, instalovat krycí desku. Stav po opravě musí odpovídat požadavkům zadání a ustanovením ČSN 73 4201 (dle Technologického postupu SKČR). Povolena 1 nesprávnost. Praktické provedení s popisem
b Upravit, rekonstruovat komínovou vložku dle zadání - Splnění kritéria: Podle zadání dodatečně upravit délku komínové vložky, přemístit, nebo instalovat další připojovací tvarovku tak, aby vložka po úpravě odpovídala požadavkům ČSN 73 4201 (dle Technologického postupu SKČR). Praktické provedení s popisem
c Opravit komínovou lávku, instalovat komínová dvířka, provést sopouch – dle zadání - Splnění kritéria: Odstranit vadnou část komínové lávky a instalovat novou (předepsané vlastnosti). Vybourat ze zdiva stará komínová dvířka a zazdít správně nová (správně vybrat typ a materiál). Vybourat otvor do komínového pláště a zazdít zděř. Stav po opravě musí odpovídat požadavkům zadání a ustanovením ČSN 73 4201. Praktické provedení s popisem
Je třeba splnit alespoň jedno kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Absolvent musí předložit doklad o seznámení s požadavky BOZP a PO vztahujícími se k činnosti montáže komínů a komínových vložek a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Hodnocení by mělo vycházet z dodržení technologických postupů, ze zručnosti při provádění úkonů a z výsledné kvality práce.

Při posuzování kvality se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

- Funkčnost sestavené spalinové cesty pro bezpečný odvod spalin

- Dodržení požadavků zadání, montážních pokynů výrobce

- Technické provedení a estetický vzhled podle zadání

Při ověřování odborných způsobilostí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Kominík - Montáž komínů a komínových vložek je pracovník, který sestavuje systémové komíny a komínové vložky podle schválené dokumentace a podle předepsané technologie výrobce. Zodpovědnost za uvedení nové spalinové cesty do provozu má kominík, který provádí příslušnou výchozí revizi.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí zkušební komise. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat a náležitě doložit jednu z následujících variant požadavků způsobilosti:

Vyučen v oboru s praxí minimálně 10 let při výkonu kominické činnosti a s odbornou kvalifikací revizní technik komínových systémů (certifikát IVBP Brno), resp. revizní technik komínů (osvědčení IVBP Brno) a držitel rozhodnutí MŽP ČR o autorizaci ke kontrole spalinových cest. Tyto požadavky na odbornou způsobilost musí žadatel o autorizaci splňovat nejméně v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Rozhodnutím rady SKČR pověřený člen Společenstva kominíků ČR, držitel živnostenského oprávnění pro kominictví. Požadavky na odbornou způsobilost musí žadatel o autorizaci splňovat nejméně v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti v práci s počítačem a s internetem (stačí doložit čestné prohlášení).

- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestné prohlášení).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště akreditované Společenstvem kominíků ČR

Jde zejména o pracoviště, umožňující sestavení kovového komínu v délce 4 - 5 bm, vybavené prvky a komponentami pro sestavení komína a jeho instalaci do funkční polohy

Zdroj elektrické energie 220V

Projektová dokumentace pro hodnocenou činnost, technologický postup

Osobní ochranné pracovní pomůcky dle předpisů BOZP

Nářadí a pracovní pomůcky dle seznamu vydaného SKČR

 

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel o autorizaci bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Společenstvo kominíků ČR