Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Bezpečnostní konzultant
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základní legislativě v oblasti obecné bezpečnosti, BOZB, PO, ochrany utajovaných informací a ochrany obchodního tajemství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v ustanoveních ústavního práva, občanského práva, trestního práva a přestupků Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v ustanoveních zákona o utajovaných informacích, o ochraně obchodního tajemství a o ochraně osobních údajů Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v legislativě upravující BOZP a požární ochranu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základní legislativě upravující činnost a kompetence složek Integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Hasičský záchranný sboru ČR, rychlá záchranná zdravotní služba; kompetence a práva Národního bezpečnostního úřadu)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní oblasti kompetence jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat základní práva a povinnosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v legislativě a ostatních předpisech krizového řízení, havarijního plánování, civilní ochrany objektů a osob a kritické infrastruktury

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v legislativě týkající se krizového řízení, havarijního plánování, civilní ochrany objektů a osob a kritické infrastruktury Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat jednotlivé úřady odpovídající za dané oblasti včetně jejich kompetencí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v zabezpečovacích elektronických systémech a prostředcích - elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, uzavřený bezpečnostní kamerový systém a další a jejich použití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé druhy zabezpečovacích systémů a popsat princip jejich činnosti Písemné a ústní ověření
b Identifikovat normy pro instalaci a použití jednotlivých druhů zabezpečovacích systémů Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v legislativních předpokladech provozu jednotlivých druhů zabezpečovacích systémů Písemné a ústní ověření
d Zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých druhů zabezpečovacích systémů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v zabezpečovacích systémech a legislativě pro ochranu nebo utajení informací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat druhy zabezpečovacích systémů pro ochranu a utajení informací a charakterizovat princip jejich činnosti Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v normách pro instalaci a použití zabezpečovacích systémů pro ochranu a utajení informací Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v legislativních předpokladech provozu zabezpečovacích systémů pro ochranu a utajení informací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v činnosti a oprávněních soukromé bezpečnostní služby, soukromého detektiva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v oprávněních a povinnostech soukromých bezpečnostních služeb a soukromých detektivů Písemné a ústní ověření
b Určit limity organizace práce soukromé bezpečnostní služby z hlediska zákoníku práce a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (podoba směrnic, jaké jsou souvislosti mezi zákoníkem práce a činností soukromé bezpečnostní služby, jaká existují poučení – např. pro návštěvníky akce, ad.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Používání záznamových a pozorovacích prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný druh záznamového a pozorovacího prostředku podle situace a požadavku klienta Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést nastavení, instalaci a obsluhu záznamového a pozorovacího prostředku Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat, zhodnotit a použít výstupy záznamového a pozorovacího prostředku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání prostředků výpočetní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat nutné informace k řešení problému klienta Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný způsob získání informací Ústní ověření
c Popsat jednotlivé informační technologie z hlediska bezpečnosti a diskrétnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit dokumentaci pro jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit práva a povinnosti při informování a získávání informací od jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování rad a odborných konzultací, poradenské a lektorské činnosti a organizační podpora pro organizace a členy bezpečnostní komunity

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit prezentaci projektu a školení zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady konzultantské činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování zpráv a návrhů dle zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat závěrečnou zprávu dle zadání klienta Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat návrhy na zlepšení stávajícího stavu a tyto obhájit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování provozních dokumentů (směrnice, řízení pracovních postupů…) v oblasti elektronické ochrany, kamerových systémů a ochrany informací s respektováním podmínek BOZP a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat provozní dokumenty dle zadání klienta Praktické předvedení
b Vysvětlit smysl jednotlivých opatření Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Identifikování a návrh opatření k omezení hlavních bezpečnostních rizik objektu nebo osoby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat analýzu dle zadání klienta Praktické předvedení
b Vysvětlit a obhájit vypracovanou analýzu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování komplexního návrhu bezpečnosti objektu dle potřeb klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat komplexní návrh bezpečnosti objektu dle zadání klienta Praktické předvedení
b Vysvětlit a obhájit vypracovaný návrh Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování komplexního návrhu ochrany informací klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat komplexní návrh ochrany informací dle zadání klienta Praktické předvedení
b Vysvětlit a obhájit vypracovaný návrh Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkoušku je možno skládat s ohledem na organizaci zkoušky i ve 2 dnech, kdy mezi prvním a posledním dnem zkoušky nesmí uběhnout delší časový úsek než je 1 den.

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření písemné, se ověřují formou testu.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření praktické předvedení, anebo ústní ověření se prověřují formou řešení typových situací.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru 600 testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

Soubor testových otázek obsahuje kompetence: Orientace v základní legislativě v oblasti obecné bezpečnosti, BOZP, požární ochrany, ochrany utajovaných informací a ochrany obchodního tajemství; Orientace v základní legislativě upravující činnost a kompetence složek Integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Hasičský záchranný sboru ČR, rychlá záchranná zdravotní služba; kompetence a práva Národního bezpečnostního úřadu); Orientace v legislativě a ostatních předpisech krizového řízení, havarijního plánování, civilní ochrany objektů a osob a kritické infrastruktury; Orientace v zabezpečovacích elektronických systémech a prostředcích - elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, uzavřený bezpečnostní kamerový systém a dalších a jejich použití; Orientace v prostředcích a zařízeních pro ochranu nebo utajení informací; Orientace v metodách a oprávněních soukromé bezpečnostní služby, soukromého detektiva. Test obsahuje 120 otázek, kdy z každého kritéria ověřovaného písemnou formou musí být v testu minimálně 6 otázek. Autorizovaná osoba připraví minimálně 5 testů s rozdílnými otázkami, kdy shoda mezi jednotlivými testy v počtu stejných otázek smí být maximálně 20 otázek. Uchazeč si losuje test, který bude vyplňovat. Doba na vypracování testu je 70 minut. Minimální počet správných odpovědí pro úspěšné absolvování testu je 102 (85 %).

Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a bude uchováváno v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání v platném znění.

Pokud stanoví tento standard pro ověření kritéria praktické předvedení a ústní ověření, tak k ústnímu ověřování dochází i v rámci praktického předvedení.

V praktické části zkoušky jsou ověřovány kompetence: Orientace v metodách a oprávněních soukromé bezpečnostní služby, soukromého detektiva; Používání záznamových a pozorovacích prostředků; Uplatnění zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s Policí ČR a vymezenými osobami; Poskytování rad a odborných konzultací, poradenské a lektorské činnosti a organizační podpora pro organizace a členy bezpečnostní komunity; Vypracování zpráv a návrhů dle zakázky; Vypracování provozních dokumentů (směrnice, řízení pracovních postupů…) v oblasti elektronické ochrany, kamerových systémů a ochrany informací s respektováním podmínek BOZP a požární ochrany; Identifikování a návrh opatření k omezení hlavních bezpečnostních rizik objektu nebo osoby; Vypracování komplexního návrhu bezpečnosti objektu dle potřeb klienta; Vypracování komplexního návrhu ochrany informací klienta.

Autorizovaná osoba disponuje minimálně 4 různým objekty a 3 variantami témat k vypracování případové studie, celkem tedy minimálně 12 typových situací k řešení. Autorizovaná osoba je povinna obměnit 1x za rok minimálně 1/3 modelových situací a ¼ objektů pro realizaci praktické zkoušky.

Jeden člen komise je obeznámen s celým scénářem situace a předvádí zástupce klienta, kterému může uchazeč klást dotazy. Následně s uchazečem provede fyzickou prohlídku objektu, v jejímž průběhu může uchazeč klást dotazy.

Uchazeč na základě zjištěných údajů a prohlídky vypracuje analýzu a návrh opatření a základní nutnou dokumentaci pro klienta. Po jejím odevzdání má komise minimálně 2 hodiny na zhodnocení práce a na poradu. Tento čas se nezapočítává do délky trvání zkoušky. Na závěr obhájí své závěry a návrhy před komisí, která hraje roli zástupců klienta. Komise smí klást dotazy.

 

Časový průběh:

Prvotní seznámení s problémem a vypracování návrhu postupu posouzení:max 1 hodina

Úvodní rozhovor pro získání doplňujících informací max 1 hodina

Prohlídka objektu na místě max 3 hodiny

Doba na zpracování analýzy, návrhu a prezentace max 5 hodin

Prezentace výsledku max 30 minut

Doba pro kladení doplňujících dotazů max 30 minut.

 

Podmínky k průběhu jednotlivých etap:

  1. Seznámení s problémem – přítomna je celá komise, pouze jeden z komise zastává roli zástupce klienta. V tomto bodě nesmí ostatní členové komise vstupovat do rozhovoru uchazeče a „klienta“.

  2. Obdobně se postupuje při kontrole objektu.

  3. Ke zpracování smí uchazeč používat svůj notebook nebo PC se svým softwarovým vybavením. Pokud potřebuje využít internet k dohledání údajů, využívá PC (notebook) autorizované osoby, aby bylo zajištěno, že se s nikým nebude spojovat přes internet. Stejně tak v době plnění úkolů nesmí komunikovat o průběhu zkoušky nebo tématech s nikým mimo členů zkušební komise.

  4. Zpracování je prováděno jako klauzurní práce. Po jejím vypracování ji předá v elektronické podobě a jednom podepsaném exempláři předsedovi komise.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci, a to už i při prohlídce a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Členem zkušební komise nemůže být osoba, která je zaměstnavatelem žadatele o zkoušku, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo zaměstnancem stejného subjektu jako je žadatel o zkoušku, ani podnikatel, u kterého žadatel vykonává činnost ostraha majetku a osob v jiném právním vztahu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vysokoškolské vzdělání získané absolvováním studia min. v bakalářském studijním programu v oboru bezpečnostním, bezpečnostního inženýrství, krizového řízení, civilní ochrany, požární bezpečnosti (represe nebo prevence), aplikované informatiky, elektrotechnického, právním a 5 let praxe v oblasti ochrany majetku a osob, nebo požární ochrany, nebo obrany nebo krizového řízení nebo soukromých detektivní činnosti, nebo posuzování a hodnocení kvality v těchto oblastech. (viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb. v platném znění o obsahových náplních jednotlivých živností.

  2. Vyšší odborné vzdělání získané studiem v oboru bezpečnostním, bezpečnostního inženýrství, krizového řízení, civilní ochrany, požární bezpečnosti (represe nebo prevence), aplikované informatiky, elektrotechnickém, právním a 5 let praxe v oblasti ochrany majetku a osob, nebo požární ochrany, nebo obrany nebo krizového řízení nebo soukromých detektivní činnosti, nebo posuzování a hodnocení kvality v těchto oblastech. (viz. Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. v platném znění o obsahových náplních jednotlivých živností.

Další požadavky:

  1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

  2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

  3. Všichni členové komise musí splňovat kvalifikační předpoklad: odborná způsobilost v oblasti požární ochrany (§ 11 zákon č. 183/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění) nebo být odborně způsobilou osobou v prevenci rizik BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Autorizující orgán si může vyžádat stanovisko k odborné způsobilosti žadatele o autorizaci vydané věcně příslušným profesním společenstvem ve smyslu § 50 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Autorizující orgán může přizvat pracovníky profesních společenstev ke kontrole výkonu odborné způsobilosti autorizované osoby v průběhu platnosti autorizace a také správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení (viz § 22 písm. e zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a § 2 a 9 zákona č. 552/1991 Sb. v platném znění) a přihlédne k jejich odbornému názoru.

 

Žádost o autorizaci naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zázemí pro administrativní zajištění, učebny pro realizaci písemné části zkoušky včetně pokojů pro klauzurní práci

Sada 600 testových otázek a 12 případových studií

4 x zkušební objekt a prostory umožňující plnění příslušných typových situací.

Zkušební místnost pro plnění zkoušky s připojením na internet, zázemím pro klauzurní práci.

Záznamová zařízení – diktafon, fotoaparát, kamera

Dalekohled, noční vidění

Vybavení pro prezentace – data projektor, plátno, software

PC (notebook) s omezeným spojením na internet, aby neumožňovalo propojení na e-mail a sociální sítě

komponenty kamerových a zabezpečovacích systémů, popřípadě ukázka speciálních sledovacích a monitorovacích zařízení

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 2 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut), z toho 70 minut je vyčleněno na písemný test.

Zkouška může být rozložena do 2 dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RITAS, s. r. o.

MOBA, s. r. o.

NoNap CZ, s. r. o.