Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikování právních základů soukromé bezpečnostní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozšířený právní rámec pro činnosti související s převozem finanční hotovosti, cenin a ochranným doprovodem osob a vozidel vyjádřených hodnotou velkého rozsahu Písemné ověření
b Popsat přepravu cenných zásilek, organizaci, strukturu a pojistné limity přepravy Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Defenzivní řízení vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat prvky defenzivní jízdy Ústní ověření
b Řídit vozidlo tak, aby byly uplatněny zásady defenzivní jízdy Praktické předvedení
c Charakterizovat pravidla pro činnost při poruše vozidla přepravujícího zásilku hotovosti a cenin nebo při vzniku dopravní nehody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání ozbrojeného doprovodu osob a dopravních prostředků při přepravě peněz a cenin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu přiděleného vozidla před zahájením přepravy Praktické předvedení
b Přistavit vozidlo na stanoveném místě tak, aby byla uplatněna preventivní opatření proti ohrožení bezpečnosti osob, vozidla a přepravy Praktické předvedení
c Zastavit vozidlo tak, aby byla uplatněna preventivní opatření proti vzniku mimořádné situace na komunikaci Praktické předvedení
d Vystoupit z vozidla a komunikovat s osobami v okolí tak, aby byla uplatněna preventivní opatření proti ohrožení bezpečnosti přepravy Praktické předvedení
e Převzít zásilku tak, aby byla uplatněna preventivní opatření proti ohrožení bezpečnosti zásilky Praktické předvedení
f Přenést zásilku a uložit ve vozidle tak, aby byla uplatněna preventivní opatření proti ohrožení bezpečnosti zásilky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ochrana a ostraha bankovních objektů a transportů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady zajištění bezpečnosti při manipulaci se zásilkami hotovosti a cenin na veřejně přístupném místě Ústní ověření
b Charakterizovat preventivní opatření a zásady pro výběr trasy pro přepravu a preventivní opatření proti sledování vozidla Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluhování jednoduchých mechanických a elektronických zabezpečovacích zařízení, poplachových a požárních signalizací a kamerových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést obsluhu bezpečnostních prvků vozidla Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Obsluhování a používání optických, signalizačních a komunikačních prostředků určených k ostraze objektů a osob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obecné zásady pro komunikaci na spojovacích prostředcích Ústní ověření
b Zapnout radiostanici a nastavit základní provozní hodnoty Praktické předvedení
c Oznámit po určeném pojítku závadu na vozidle nebo změnu trasy dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání zásahových akcí při narušení bezpečnosti chráněných objektů, zadržování narušitelů a zajišťování míst činu s použitím věcných bezpečnostních prostředků a zbraní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést úkony k zajištění bezpečnosti osob a majetku při útoku na přenos zásilky hotovosti a cenin na veřejně přístupném místě a zdůvodnit postup Praktické předvedení
b Zadržet osobu při trestném činu nebo bezprostředně poté, kdy ohrozila bezpečnost zásilky a jejího doprovodu a zdůvodnit postup Praktické předvedení
c Zajistit místo a důkazy napadení, ochraňovat stopy a zdůvodnit svoji činnost Praktické předvedení
d Charakterizovat právní aspekty použití střelné zbraně k ochraně života, zdraví a majetku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady součinnosti s Policií ČR, ostatními prvky Integrovaného záchranného systému a dalšími osobami při přepravě zásilek a při ochranném doprovodu vozidel a osob Ústní ověření
b Vyrozumět Policii ČR o napadení transportu Praktické předvedení
c Ohlásit zjištěný požár a charakterizovat pravidla pro poskytnutí osobní pomoci při zjištění vzniku požáru podle právních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Přivolat zdravotnickou záchrannou službu a charakterizovat pravidla pro poskytnutí potřebné pomoci osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komplexní zajišťování obsluhy bankovních automatů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady zajištění bezpečnosti při údržbě bankomatu na veřejně přístupném místě Ústní ověření
b Přenést naplněné kazety z vozidla k bankomatu tak, aby byla uplatněna preventivní opatření proti ohrožení bezpečnosti a vzniku mimořádné situace Praktické předvedení
c Provést údržbu bankomatu tak, aby byla uplatněna preventivní opatření proti ohrožení bezpečnosti bankomatu, finanční hotovosti a osob Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit průvodní doklad nebo vyplnit příkaz k přepravě nebo vyplnit záznam (ohlášení) mimořádné události podle zadaného scénáře Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101836&kod_sm1=6) – uchazeč musí předložit potvrzení od lékaře, že je schopen řídit motorové vozidlo.

Podmínkou pro možnost skládat zkoušku je doložení profesní kvalifikace 68-008-E Strážný/strážná a řidičského oprávnění skupiny C.

Zkouška má formu kombinace písemné, praktické a ústní
zkoušky. Kritéria ověřovaná písemně se ověřují formou testu. Test obsahuje 30 otázek náhodně vybraných ze souboru testových otázek tak, aby byla pokryta celá problematika dané kompetence. Soubor testových otázek musí obsahovat minimálně 120 otázek. Ostatní kritéria se ověřují stanoveným způsobem buď formou ústního ověření, nebo praktického předvedení s případným ústním zdůvodněním.

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně.

Zkouška se skládá v českém jazyce.

Komise připraví do zahájení zkoušky pracoviště, věcné bezpečnostní prostředky, techniku, zařízení, písemný test a ostatní informace potřebné k ověření jednotlivých kritérií. Určený člen komise poučí uchazeče před zahájením časového limitu o způsobu provedení písemné formy zkoušky a se způsobem ověření praktických dovedností.

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Žadatel o ověření odborné způsobilosti vykonává praktickou část zkoušky v zásahovém oděvu s nezbytnou výstrojí a výzbrojí tak, aby bylo možné ověřit praktické předvedení tam, kde to hodnoticí standard stanoví.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Pokud žádný z členů zkušební komise není držitelem řidičského oprávnění skupiny C (C1), musí být zkoušce přítomen držitel tohoto oprávnění. Jeho hlas je při hodnocení zkoušky pouze poradní.

 

Členem zkušební komise nemůže být osoba, která je zaměstnavatelem žadatele o zkoušku nebo statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo zaměstnancem stejného subjektu jako je žadatel o zkoušku a ani podnikatel, u kterého žadatel vykonává činnost ostrahy majetku a osob v jiném právním vztahu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat:

 

  • Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru ostraha majetku a osob (viz nařízení vlády č. 288/2010 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností v platném znění) nebo oboru příbuzném (viz § 7 (4) zákona č. 455/1991 Sb. v aktuálním znění), z toho minimálně dva roky praxi v organizaci a řízení přepravy a zpracování hotovosti, nebo minimálně 5 let pedagogické praxe v oborech vzdělání bezpečnostně právní činnost nebo bezpečnostní služby.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí mít uživatelskou dovednost práce s počítačem a internetem (doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Autorizující orgán si může vyžádat stanovisko k odborné způsobilosti žadatele o autorizaci vydané věcně příslušným profesním společenstvem ve smyslu § 50 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Autorizující orgán může přizvat pracovníky profesních společenstev ke kontrole výkonu odborné způsobilosti autorizované osoby v průběhu platnosti autorizace a také správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení (viz § 22 písm. e zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a § 2 a 9 zákona č. 552/1991 Sb. v platném znění) a přihlédne k jejich odbornému názoru.

 

Žádost o autorizaci naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www. mvcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • vhodný neveřejný prostor a pracoviště k vykonání praktické části zkoušky pro řádné ověření podle požadavků jednotlivých kritérií, místnost pro provedení písemné části zkoušky a dále místnost či místo umožňující práci komise a přípravu žadatele

  • soubor testových otázek pro tvorbu zkušebních testů a informace nezbytné pro praktická a ústní řešení podle zadání jednotlivých hodnoticích kritérií

  • soubor běžně užívaných věcných bezpečnostních prostředků, bezpečnostní techniky a zařízení užívaných k přepravě peněz a cenností s hodnotou převyšující 5 milionů Kč (speciální přepravní vozidlo, peněžní automat, kazety na finanční hotovost, radiostanice). Techniku a zařízení je možné nahradit cvičnými prostředky, trenažéry či maketami. Soubor musí umožnit praktické předvedení u kritérií, kde je to způsobem ověření stanoveno

  • PC, formalizované a jiné záznamní a evidenční pomůcky

  • texty právních předpisů, záznamní a ostatní pomůcky nezbytné pro práci komise a činnost uchazeče

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 2,5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška se koná v jednom dni.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

Security Club

Loomis Czech Republic, a. s.