Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Pracovník výjezdové skupiny
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení vozidla dle zásad defenzivní jízdy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Řídit vozidlo za plného provozu Praktické předvedení
b Vysvětlit zásady defenzivní jízdy Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v předpisech o provozu na pozemních komunikacích souvisejících s výkonem soukromé bezpečnostní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit užití zvláštních výstražných světel a zvláštních zvukových znamení u vozidel s právem přednosti jízdy Písemné ověření
b Orientovat se v zákoně o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb., v platném znění) a v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb., v platném znění) Písemné ověření
c Vysvětlit pojmy krajní nouze a nutná obrana při řízení motorového vozidla Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řešení mimořádných situací při výkonu soukromých bezpečnostních služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zadržení a předvedení podezřelé osoby Praktické předvedení
b Zkontrolovat podezřelou osobu Praktické předvedení
c Zajistit místo činu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat postupy při vzniku mimořádné události (zranění, požár, únik plynu,….) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění život zachraňujících úkonů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit první fázi při nálezu zraněného Ústní ověření
b Resuscitovat zraněného Praktické předvedení
c Ošetřit zranění Praktické předvedení
d Charakterizovat a předvést protišoková opatření a způsob ověření životních funkcí Praktické předvedení a ústní ověření
e Komunikovat s Integrovaným záchranným systémem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití teleskopického obušku, tonfy, slzného spreje Ústní ověření
b Předvést sebeobranu beze zbraně Praktické předvedení
c Provést bezpečnostní prohlídku osoby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v právech a povinnostech složek Integrovaného záchranného systému a pracovníka soukromých bezpečnostních služeb na místě události

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní práva a povinnosti pracovníka soukromé bezpečnostní služby při nutné obraně a krajní nouzi s ohledem na místo Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat práva pracovníků bezpečnostních sborů Písemné ověření
c Vysvětlit zásady omezení osobní svobody Ústní ověření
d Charakterizovat oprávnění jednotlivých složek integrovaného záchranného systému na místě zásahu, složky integrovaného záchranného systému Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit povinnost poskytnutí pomoci složkám integrovaného záchranného systému Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé druhy hasicích přístrojů a jejich použití Písemné ověření
b Vysvětlit postup likvidace požáru Ústní ověření
c Popsat postup při evakuaci osob při požáru Ústní ověření
d Ukázat použití hasicího přístroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha radiostanice a zařízení handsfree

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést komunikaci posádky zásahového vozidla s dohledovým centrem pomocí příslušných spojovacích prostředků Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Ovládání střelných zbraní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést bezpečnou manipulaci se střelnou zbraní a pohyb se střelnou zbraní Praktické předvedení
b Vyjmenovat kde, kdy a jak může být použita střelná zbraň Ústní ověření
c Popsat nošení střelné zbraně ve službě Písemné ověření
d Popsat způsob uložení a přepravy střelných zbraní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikování právních základů soukromé bezpečnostní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat právní základy soukromé bezpečnostní činnosti Písemné ověření
b Vysvětlit způsob oznámení události (havárie, požár, podezření na trestný čin nebo přestupek) a právní důsledky tohoto oznámení Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy – trestný čin, přestupek, úřední osoba, podání vysvětlení a svědectví, práva osoby, která podá oznámení o trestném činu nebo přestupku; zmocnění, pověření, plná moc Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění místa činu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a vysvětlit úkony k zajištění místa činu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdokumentovat událost a místo činu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Používání záznamových a pozorovacích prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést postup a zásady při pořizování obrazového, příp. zvukového záznamu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést nakládání se záznamem, archivace, práce s médii Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat zásady použití pozorovací techniky (dalekohledy, noční vidění….) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení příslušné dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat veškerou dokumentaci o průběhu služby Praktické předvedení
b Vypracovat veškerou dokumentaci o mimořádné události Praktické předvedení
c Vysvětlit principy uchovávání dokumentace Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat podezřelý předmět Praktické předvedení
b Popsat a předvést postup při nálezu, manipulace, zajištění místa Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést způsob komunikace s Integrovaným záchranným systémem, veřejností, objednatelem Praktické předvedení a ústní ověření
3

Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, kdy a komu může pracovník soukromé bezpečnostní služby provést kontrolu na přítomnost omamných látek či alkoholu Písemné ověření
b Zdokumentovat provedenou kontrolu Praktické předvedení
c Provést kontrolu na přítomnost alkoholu a omamných látek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením v rozsahu požadavků na vydání zbrojního průkazu sk. D (viz Příloha 1, část II vyhlášky MZ č. 493/2002 Sb. v platném znění) a řidičského oprávnění viz Vyhláška č. 277/2004 Sb. Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel) v platném znění.

 

Uchazeč musí předložit následující doklady, aby mohl být připuštěn ke zkoušce:

 • Vzhledem ke skutečnosti, že výkon zkoušky odpovídá výkonu povolání pracovníka bezpečnostní agentury a vzhledem k rizikům, které z toho vyplývají jak pro něj, tak pro figuranty na zkoušce se podílející, tak je uchazeč povinen doložit odbornou způsobilost pro výkon povolání v rámci živnosti Ostraha majetku a osob jak stanovuje Příloha č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění. Musí tedy předložit osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný nebo doklad o příslušném vzdělání dle tohoto zákona.
 • Doklad o zdravotní způsobilosti
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Zbrojní průkaz skupiny D

 

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

Soubor testových otázek obsahuje kompetence:

 • Orientace v předpisech o provozu na pozemních komunikacích souvisejících s výkonem soukromé bezpečnostní činnosti
 • Orientace v právech a povinnostech složek Integrovaného záchranného systému a pracovníka soukromých bezpečnostních služeb na místě události
 • Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků
 • Ovládání střelných zbraní
 • Aplikování právních základů soukromé bezpečnostní činnosti
 • Vedení příslušné dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech
 • Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru.

 

Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoveno klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 40. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu. Doba na vyplnění písemného testu je 45 minut. K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 32 otázek testu správně s tím, že byly ověřeny všechny kompetence.

 

V praktické části zkoušky jsou ověřovány tyto kompetence:

Řízení vozidla dle zásad defenzivní jízdy

 • Řešení mimořádných situací při výkonu soukromých bezpečnostních služeb
 • Provádění život zachraňujících úkonů
 • Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany
 • Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků
 • Obsluha radiostanice a zařízení handsfree
 • Ovládání střelných zbraní
 • Zajištění místa činu
 • Používání záznamových a pozorovacích prostředků
 • Vedení příslušné dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech
 • Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu
 • Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru

 

K praktické části zkoušky uchazeč přistupuje plně vystrojen jako člen výjezdové skupiny.

Výstroj:

 1. Stejnokroj příslušné bezpečnostní agentury
 2. Teleskopický obušek, pouta, baterka, balíček první pomoci, obranný sprej
 3. Taktická vesta
 4. Atrapa krátké kulové zbraně
 5. Radiostanice nebo mobilní telefon
 6. Pevná pracovní obuv (min. třída S1)
 7. Potřebné doklady – OP, ZP, průkaz zbraně, kniha jízd, služební protokol

 

Výstroj pod body a) a f) a g) musí mít uchazeč vlastní. Pokud uchazeč nevlastní stejnokroj příslušníka bezpečnostní agentury, nebo pokud není plně vybaven zaměstnavatelem, lze stejnokroj nahradit trikem s krátkým/dlouhým rukávem a vhodnými kalhotami.

 

Praktické zkoušky se skládají z pěti typových situací, které si uchazeč volí losem z celkového počtu scénářů: 4 scénáře pro jízdu, 20 scénářů, které jsou rozděleny do skupin po 5 tak, aby pokryly všechny kompetence, které mají být prověřeny ústně a prakticky.

 

Praktická část zkoušky probíhá v interiéru nebo exteriéru podle charakteru typové situace, kde se nasimulují dané situace.

 

Ukázka sebeobrany proběhne vůči figurantovi.

 

Zkouška radioprovozu proběhne mezi uchazečem a jedním členem zkušební komise v rámci řešení typových situací.

 

Schopnost řídit vozidlo předvedou uchazeči se služebními vozy při řešení příslušného scénáře v obci s počtem obyvatel minimálně 20 000 obyvatel, v době mezi 9.00 hod.- 16.00 hod. Délka zkušební jízdy je 20 minut.

 

Zajištění místa činu a postup předvede uchazeč na místě zkoušky.

 

Při ověřování kompetence Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a umprovizovaných prostředků, kritérium d) zadá autorizovaná osoba uchazeči předvedení jednoho druhu hasicího přístroje. Uchazeč předvede, jak by hasil požár. Z důvodu bezpečnosti během zkoušky nedochází k hasení skutečného ohně.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci..

 

Pokud autorizovaná osoba nemá zároveň vzdělání požadované k výkonu lékařského nebo nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu, musí zajistit, aby byla při ověřování odborných způsobilostí „Provádění život zachraňujících úkonů“ přítomna osoba s tímto vzděláním, která není členem zkušební komise a má jen poradní hlas.

 

Lékařský zdravotnický pracovník musí mít odbornou způsobilost pro výkon povolání lékaře. Nelékařský zdravotnický pracovník musí mít odbornou způsobilost pro výkon povolání praktické sestry, nebo všeobecné (zdravotní) sestry, a/nebo dětské sestry, nebo zdravotnického záchranáře bez odborného dohledu nebo akreditovaný kurz opravňující vyučovat laickou první pomoc v rámci BOZP.

 

Všichni členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti soukromých bezpečnostních služeb se specialiazací na výjezdové skupiny.
 2. Vyšší odborné vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oboru ostraha majetku a osob (viz. nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností) se specialiazací na výjezdové skupiny.
 3. Vysokoškolské vzdělání získané absolvováním studia min. v bakalářském studijním programu a alespoň 5 let odborné praxe v oboru ostraha majetku a osob (viz. nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností) se specialiazací na výjezdové skupiny.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Žadatel o autorizaci musí být držitelem řidičského průkazu skupiny B po dobu nejméně 5 let.
 • Žadatel o autorizaci musí být držitelem zbrojního průkazu skupiny D po dobu nejméně 5 let.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu dané profesní kvalifikace.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zázemí pro administrativní zajištění, učebny pro realizaci písemné části zkoušky

Učebny a prostory pro písemnou a praktickou část zkoušek

Cvičné hasicí přístroje

Radiostanice pro cvičnou komunikaci nebo mobilní telefon

Automobil v odpovídajícím technickém stavu

Parkoviště či prostor pro praktickou část

Odpovídající atrapa střelné zbraně

Taktické vesty 5 základních velikostí – S, M, XL, XXL, XXXL

Teleskopický obušek, pouta, chrániče pro figuranta, baterka

Sady pro analýzu alkoholu nebo omamných látek (cvičné)

AmbuMan pro první pomoc + sada pro imitaci zranění

Techniku pro pozorování – dalekohled, noční vidění, …

Záznamovou techniku, diktafony, kamera, fotoaparát

Lékárničky a materiál pro první pomoc

Navigace a mapy – plánek města

Figurant

24 scénářů pro praktické ověření

Sada testových otázek

Výpočetní technika pro dokumentaci zkoušky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 2,5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut), z toho doba na vyplnění písemného testu je 45 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

Group BBS, s. r. o.

Mark 2 Corporation, a. s.

Securitas, s. r. o.