Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Pracovník osobní ochrany
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v Ústavě ČR, Listině základních práv a svobod, zákoníku práce, trestním zákoníku a trestním řádu v platném znění Písemné ověření
b Orientovat se v občanském zákoně, v zákoně o korporacích a v občanském soudním řádu v platném znění Písemné ověření
c Orientovat se v živnostenském zákoně, v zákoně o svobodném přístupu k informacím a v zákoně o ochraně osobních údajů v platném znění Písemné ověření
d Orientovat se v zákoně o zbraních a střelivu v platném znění Písemné ověření
e Orientovat se v zákoně o Policii České republiky a v zákoně o obecní policii v platném znění Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Připravenost k uplatňování základních forem a metod fyzického zvládání osobní ochrany osob, používání technik sebeobrany beze zbraně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit jednotlivé taktiky osobní ochrany v závislosti na situaci Ústní ověření
b Předvést komunikaci s útočníkem Praktické předvedení
c Předvést a vysvětlit jednotlivé používané prvky sebeobrany beze zbraně Praktické předvedení a ústní ověření
d Ukázat vitální body a naznačit nejvhodnější typy útoků na ně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání základních prostředků a pomůcek fyzické osobní ochrany osob, pozorovacích prostředků, GPS navigace, určování polohy a místa, orientace ve městě a terénu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní technické pomůcky při fyzické ochraně Ústní ověření
b Předvést použití základních technických pomůcek při fyzické ochraně Praktické předvedení
c Předvést použití pozorovací techniky a vysvětlit zásady používání této techniky Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést využití satelitní navigace a mapových podkladů při plánování a rekognoskaci trasy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava ochranného doprovodu klienta po plánované trase

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při průzkumu trasy a objektů Ústní ověření
b Vysvětlit principy dokumentování bezpečnostní situace Ústní ověření
c Vyhodnotit bezpečnostní rizika na plánované trase a popsat zásady vyhodnocování bezpečnostní situace na plánované trase Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základech týmové práce při doprovodu osoby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit terminologii pojmů a hesel používaných osobními strážci Ústní ověření
b Vysvětlit reakci jedince či týmu při použití některých hesel Ústní ověření
c Popsat činnosti jednotlivých členů základního týmu osobních strážců Ústní ověření
d Vysvětlit taktiku postupu týmu osobních strážců při řešení mimořádné situace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci při zásahu zbraněmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlení zásad první pomoci osobě ohrožené na životních funkcích Ústní ověření
b Ošetřit tepenné krvácení Praktické předvedení
c Vysvětlit postup ošetření průstřelů a bodných ran Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria. Splnění kompetence lze nahradit doložením zdravotnického vzdělání minimálně sředoškolské úrovně.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována v rozsahu stanovením na https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-osobni-ochrany#zdravotni-zpusobilost a prokazuje se lékařským potvrzením.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

 

Soubor testových otázek obsahuje kompetenci Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku. Při každé zkoušce musí být ověřena všechna kritéria výše uvedené kompetence. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoven klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

 

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné správně zodpovědět nejméně 80 % otázek, to jest 24 otázek testu s tím, že byla ověřena všechna kritéria. Z každého ověřovaného kritéria musí uchazeč získat minimálně 50 % možných bodů.

 

Při ověřování kompetence Připravenost k uplatňování základních forem a metod fyzického zvládání osobní ochrany osob, používání technik sebeobrany beze zbraně autorizovaná osoba připraví soubor minimálně 5 typových situací. Při zkoušení dbá zejména na:

 • jak uchazeč zaujímá základní bojový postoj

 • jak uchazeč zná obranné techniky nutné k úspěšnému vyřešení situace

 • připravenost uchazeče použít obrannou techniku

 • rychlost a správnost jakékoliv uchazečem provedené obranné techniky (hmaty a chvaty)

 • efektivitu obrany uchazečova klienta

Při ověřování kompetence Připravenost k uplatňování základních forem a metod fyzického zvládání osobní ochrany osob, používání technik sebeobrany beze zbraně a Poskytování první pomoci při zásahu zbraněmi použije autorizovaná osoba figuranta. Figurantem může být i zkoušející.

 

Při ověřování kompetence Používání základních prostředků a pomůcek fyzické osobní ochrany osob, pozorovacích prostředků, GPS navigace, určování polohy a místa, orientace ve městě a terénu, kritérium d) uchazeč předvede a vysvětlí účel použití satelitní navigace a mapových podkladů při plánování trasy.

Kompetence Příprava ochranného doprovodu klienta po plánované trase, kritérium c) Vyhodnotit bezpečnostní rizika na plánované trase a popsat zásady vyhodnocování bezpečnostní situace na plánované trase je ověřováno prakticky za pomoci internetového prohlížeče map (např. Google Maps, Seznam mapy apod.) Autorizovaná osoba zadá trasu a uchazeč na základě procházení trasy v prohlížeči definuje bezpečnostní rizika.

 

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Pokud autorizovaná osoba nemá prokazatelné zkušenosti se sebeobranou nebo bojovým uměním, musí zajistit, aby byla při ověřování odborné způsoilosti Připravenost k uplatňování základních forem a metod fyzického zvládání osobní ochrany osob, používání technik sebeobrany beze zbraně přítomna osoba, která toto splňuje. Zkušenosti se sebeobranou nebo bojovými uměními se prokazují minimálně pětiletým aktivním členstvím ve sportovní organizaci zabývající se sebeobranou nebo bojovými uměními. Prokazuje se předložením potvrzení od sportovní organizace.

 

Pokud autorizovaná osoba nemá zároveň vzdělání požadované k výkonu lékařského nebo nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu, musí zajistit, aby byla při ověřování odborné způsobilosti Poskytování první pomoci při zásahu zbraněmi přítomna osoba s tímto vzděláním, která není členem zkušební komise a má jen poradní hlas.

 

Lékařský zdravotnický pracovník musí mít odbornou způsobilost pro výkon povolání lékaře. Nelékařský zdravotnický pracovník musí mít odbornou způsobilost pro výkon povolání praktické sestry, nebo všeobecné (zdravotní) sestry, a/nebo dětské sestry, nebo zdravotnického záchranáře bez odborného dohledu nebo akreditovaný rekvalifikační kurz "Člen první pomoci". Lékařský i nelékařský zdravotnický pracovník musí splňovat alespoň 5 let výkonu praxe ve zdravotnictví.

 

Všichni členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

 1. Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oboru ostraha majetku a osob (viz. nařízení vlády č. 288/2010 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností) nebo oboru příbuzném (viz § 7 (4) zákona č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění) nebo minimálně 5 let odborné praxe jako učitel odborných předmětů v oborech vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost nebo 68-42-L/01 Bezpečnostní služby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem v souladu s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba zajistí materiálně-technické zázemí v dále uvedeném rozsahu:

 • vhodné prostory k vykonání zkoušky, zejména místnost pro provedení praktické části zkoušky
 • teleskopický obušek, pouta, obvyklé prostředky pro spojení, svítilna, lékárnička a formalizované a jiné záznamní a evidenční pomůcky, dalekohled, noktovizor
 • PC pro předvedení plánování trasy
 • PC k vedení záznamů o průběhu zkoušky, hodnocení a dalších dokumentů
 • texty právních předpisů, záznamní a ostatní pomůcky nezbytné pro práci komise a činnost uchazeče
 • figurant pro předvedení osobní obrany a poskytnutí první pomoci
 • testové otázky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut), z toho doba na vykonání písemné zkoušky je 45 minut. Zkouška nemůže být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace soukromých bezpečnostních služeb ĆR

Bohemia – asociace detektivních a ochranných služeb

Česká komora detektivních služeb

Asociace osobních strážců