Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Obsluha zdvihacích pracovních plošin
Platnost standardu: Od 10.4.2018 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti pojízdných zdvihacích pracovních plošin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy pojízdných zdvihacích pracovních plošin podle konstrukce Písemné ověření
b Vysvětlit základní parametry pojízdných zdvihacích pracovních plošin Písemné ověření
c Uvést a vysvětlit typické části konstrukce pojízdných zdvihacích pracovních plošin Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost provozu pojízdných zdvihacích pracovních plošin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit odpovědnost za bezpečnost provozu pojízdných zdvihacích pracovních plošin na straně zaměstnavatele Písemné ověření
b Vysvětlit odpovědnost za bezpečnost provozu pojízdných zdvihacích pracovních plošin na straně zaměstnance Písemné ověření
c Popsat požadavky na dokument "Pracovní systém pojízdných zdvihacích pracovních plošin (PZPP)" Písemné ověření
d Vyjmenovat a popsat používané ochranné pracovní prostředky obsluhy pojízdných zdvihacích pracovních plošin Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokladech a technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat doklady a technickou dokumentaci nutnou k provozu pojízdných zdvihacích pracovních plošin Písemné ověření
b Popsat obsah deníku pojízdné zdvihací pracovní plošiny Písemné ověření
c Popsat a vysvětlit provádění záznamů do deníku pojízdné zdvihací pracovní plošiny Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na mechanismy pojízdné zdvihací pracovní plošiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit požadavky na pomocný rám pojízdné zdvihací pracovní plošiny Písemné a ústní ověření
b Popsat a vysvětlit požadavky na mechanismus otoče pojízdné zdvihací pracovní plošiny Písemné a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit požadavky na výložník pojízdné zdvihací pracovní plošiny Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit požadavky na koš pojízdné zdvihací pracovní plošiny Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit a popsat požadavky na stabilizaci pojízdné zdvihací pracovní plošiny Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na hydraulická zařízení pojízdné zdvihací pracovní plošiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat charakteristiku hydraulických pohonů a vysvětlit princip jejich funkce Písemné a ústní ověření
b Definovat základní veličiny a závislosti hydraulických systémů Písemné ověření
c Popsat a vysvětlit funkci prvků hydraulických systémů Písemné a ústní ověření
d Popsat provozní zásady a zásady údržby hydraulických zařízení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení pojízdné zdvihací pracovní plošiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy indikujících zařízení Písemné ověření
b Popsat druhy omezujících zařízení Písemné ověření
c Uvést a popsat druhy dalších vestavěných bezpečnostních zařízení Písemné ověření
d Popsat způsoby a požadavky na měření rychlosti větru a stanovit hodnoty pro práci za větru Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na ovládání a bezpečný provoz pojízdné zdvihací pracovní plošiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat požadavky na ovládání pojízdné zdvihací pracovní plošiny Písemné a ústní ověření
b Popsat správná postup obsluhy před zahájením práce Písemné ověření
c Popsat správné postupy obsluhy při práci Písemné ověření
d Vyjmenovat požadavky na bezpečný transport pojízdné zdvihací pracovní plošiny Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v požadavcích na ochranná pásma venkovních elektrických vedení a postupech při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit charakteristiku ochranného pásma a hodnoty dle velikosti napětí Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus) Písemné a ústní ověření
c Popsat a předvést poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v zakázaných manipulacích při práci pojízdné zdvíhací pracovní plošiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní zakázané manipulace obsluhy pojízdné zdvihací pracovní plošiny Písemné ověření
b Popsat a vysvětlit další zakázané manipulace obsluhy pojízdné zdvihací pracovní plošiny Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola pojízdné zdvihací pracovní plošiny před započetím práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úkony před zahájením práce s pojízdnou zdvihací pracovní plošinou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vizuální prohlídku a kontrolu pojízdné zdvihací pracovní plošiny Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést funkční zkoušku pojízdné zdvihací pracovní plošiny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s pojízdnou zdvihací pracovní plošinou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést bezpečný nástup a výstup do (z) koše nebo výstup na plošinu (a sestup z plošiny) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést podle použité třídy, popř. typu pojízdné zdvihací pracovní plošiny zajištění proti pádu během pobytu v koši (na plošině) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést manipulaci s pojízdnou zdvihací pracovní plošinou - pohyb v horizontálním směru k dosažení určeného místa, kde by měla být prováděna práce z plošiny Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést manipulaci s pojízdnou zdvihací pracovní plošinou - otáčení Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést manipulaci s pojízdnou zdvihací pracovní plošinou - spouštění Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést manupulaci - pojezd se zdvihací pracovní plošinou, pokud se jedná o plošinu typu 2 nebo 3 podle ČSN EN 280+A1 Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést záchranu osádky pojízdné zdvihací pracovní plošiny z výšky za použití běžných dostupných prostředků (žebřík, plošina) Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést ukončení provozu pojízdné zdvihací pracovní plošiny a další potřebné úkony Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace pro obsluhu pojízdné zdvihací pracovní plošiny dle vyhl. č. 79/2013 Sb. je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením.

Před vlastní zkouškou musí uchazeč absolvovat praktický zácvik obsluhy pojízdné zdvihací pracovní plošiny příslušné skupiny, druhu, typu a způsobu ovládání, který musí doložit písemným dokladem školitele (viz ČSN EN 18893 - školitel musí být kvalifikovaná osoba, která na základě uznaného stupně vzděláni, osvědčení nebo profesního postavení, nebo rozsáhlých znalosti, školení a zkušeností úspěšně prokázala svou schopnost řešit nebo analyzovat problémy spojené s předmětnou věcí, prací nebo projektem).

 

Zkouška se skládá z písemné části a praktického předvedení a vždy musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

 

U kompetencí "Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti pojízdných zdvihacích pracovních plošin" - "Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost provozu pojízdných zdvihacích pracovních plošin" - "Orientace v dokladech a technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu" - "Orientace v požadavcích na mechanismy pojízdné zdvihací pracovní plošiny" - "Orientace v požadavcích na hydraulická zařízení pojízdné zdvihací pracovní plošiny" - "Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení pojízdné zdvihací pracovní plošiny" - "Orientace v požadavcích na ovládání a bezpečný provoz pojízdné zdvihací pracovní plošiny" - "Znalost požadavků na ochranná pásma venkovního el. vedení a postupech při úrazu el. proudem" - "Znalost zakázaných manipulací s pojízdnou zdvihací pracovní plošinou" bude pro uvedená kritéria použito písemné ověření formou písemného testu. Musí být dodržena následující pravidla:

 

A. Zájemce o autorizaci vypracuje soubor 162 testových otázek zaměřených na ověření znalostní složky vybraných způsobilostí popsaných kritérií hodnocení následovně:

 

Kompetence "Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti pojízdných zdvihacích pracovních plošin" 16 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost provozu pojízdných zdvihacích pracovních plošin" 12 otázek

Kompetence "Orientace v dokladech a technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu" 12 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na mechanismy pojízdné zdvihací pracovní plošiny" 22 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na hydraulická zařízení pojízdné zdvihací pracovní plošiny" 22 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení pojízdné zdvihací pracovní plošiny" 14 otázek

      Kompetence "Orientace v požadavcích na ovládání a bezpečný provoz pojízdné zdvihací pracovní plošiny" 30 otázek

Kompetence "Znalost požadavků na ochranná pásma venkovního elektrického vedení a postupů při úrazu el. proudem" 12 otázek

Kompetence "Znalost zakázaných manipulací s pojízdnou zdvihací pracovní plošinou" 22 otázek

 

Testové otázky budou sestaveny ze tří odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

B1. Pro každé kritérium musí existovat nejméně 3 otázky.

Autorizovaná osoba zajistí pro každého uchazeče test vygenerovaný náhodným výběrem. V každém testu musí být zahrnuto vždy 50 % otázek z každé kompetence, tj. v následujícím rozsahu pro jednotlivé kompetence:

 

Kompetence "Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti pojízdných zdvihacích pracovních plošin" 8 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost provozu pojízdných zdvihacích pracovních plošin" 6 otázek

Kompetence "Orientace v dokladech a technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu" 6 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na mechanismy pojízdné zdvihací pracovní plošiny" 11 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na hydraulická zařízení pojízdné zdvihací pracovní plošiny" 11 otázek

Kompetence "Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení pojízdné zdvihací pracovní plošiny" 7 otázek

      Kompetence "Orientace v požadavcích na ovládání a bezpečný provoz pojízdné zdvihací pracovní plošiny" 15 otázek

Kompetence "Znalost požadavků na ochranná pásma venkovního elektrického vedení a postupů při úrazu el. proudem" 6 otázek

Kompetence "Znalost zakázaných manipulací s pojízdnou zdvihací pracovní plošinou" 11 otázek

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

       Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium alespoň jednu otázku.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavku testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75% a více správně zodpovězených otázek s tím, že pro každou kompetenci musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

V případě nedosažení tohoto počtu bude zkouška ukončena jako neúspěšná.

 

C.  U kompetence "Kontrola pojízdné zdvihací pracovní plošiny před započetím práce" a "Manipulace s pojízdnou zdvihací pracovní plošinou" bude provedeno praktické předvedení s ústní obhajobou.

U všech kritérií musí být předveden správný postup při současném dodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Společenstvo techniků zdvihacích zařízení, z. s.