Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Rozpočtář staveb
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v požadavcích na zpracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit obsah, účel a členění technické zprávy Písemné a ústní ověření
d Uvést základní skladby podlah, stropů a střechy, konstrukčních vrstev apod. uvedených v technické zprávě Písemné a ústní ověření
e Číst výpisy tesařských, truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků, prefabrikátů a ostatních konstrukčních prvků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit použité konstrukce podle projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Určit druhy výkonů u technologických postupů dle projektové dokumentace Písemné a ústní ověření
c Určit druhy konstrukcí a výkonů, které jsou nutné k zajištění nebo provedení projektovaných konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
d Určit užité stavební materiály podle projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace ve způsobech oceňování staveb a stavebních prací v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat cenové soustavy používané v ČR k ocenění stavebních prací Písemné a ústní ověření
b Popsat možnosti určení ceny stavebního díla s ohledem na fázi projektové dokumentace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Zajišťování podkladů nutných pro rozpočtování stavebního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést členění katalogů s cenami stavebních prací Písemné a ústní ověření
b Uvést členění technických norem (ČSN, ČSN EN) Písemné a ústní ověření
c Uvést zásady zákona o cenách, dani z přidané hodnoty, veřejných soutěžích apod. Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v cenících stavebních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat třídění ceníků používaných při ocenění stavebního díla a vysvětlit základní rozdíl v použití Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit postup volby položky při ocenění konkrétní konstrukce Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit obsah vybrané položky, jmenovat zdroje informací o obsahu položky a kde je lze nalézt Písemné a ústní ověření
d Popsat základní způsoby započtení materiálu v položkách ceníků prací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Určování jednotkové ceny při rozpočtování staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kalkulační skladbu jednotkové ceny stavební práce Písemné a ústní ověření
b Popsat skladbu jednotkové ceny materiálu Písemné a ústní ověření
c Vypočítat jednotkovou cenu jednoduché stavební konstrukce podle kalkulačního vzorce s použitím zadaných vstupních hodnot Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využití specializovaného rozpočtářského nebo univerzálního tabulkového softwaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti použití výpočetní techniky při rozpočtování Písemné a ústní ověření
b Uvést v praxi užívané specializované rozpočtářské programy Písemné a ústní ověření
c Uvést možnosti využití univerzálního tabulkového software Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracování výkazu výměr jako podkladu pro rozpočtování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit stavební materiály a výrobky pro stavební práce a stanovit jejich množství Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat spotřebu materiálů a zapracovat do formuláře Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit výkaz výměr v odpovídající podobnosti Praktické předvedení
d Určit druhy použitých konstrukcí s ohledem na materiál, funkci a způsob provedení patrný z projektové dokumentace a určit jejich množství (výpočet délek, ploch, objemů). Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit druhy konstrukcí a výkonů, které projekt nezmiňuje, ale jsou nutné k zajištění, nebo provedení projektovaných konstrukcí (s využitím znalostí o způsobu provádění) a výpočet jejich výměr Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikování zásad kompletace rozpočtu a hlavních pravidel použití položek v rozpočtování staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a načrtnout schéma skladby ceny stavby Písemné a ústní ověření
b Jmenovat hloubku výkopu, od které je povinné pažit stěny výkopu proti sesuvu Písemné a ústní ověření
c Určit plochu vnější omítky s ohledem na výskyt otvorů a ozdobných prvků Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit plochu lešení pro opravu vnější omítky na obdélníkovém samostatně stojícím objektu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit, co to je ztratné materiálu a jak se rozpočtuje Písemné a ústní ověření
f Vyjmenovat příklady činností nebo nákladů, které nejsou zmíněny v projektové dokumentaci a které je nutné ocenit v rozpočtu Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit, jak jsou v rámci rozpočtu vyjádřeny náklady na přemístění materiálu Písemné a ústní ověření
h Vysvětlit, co je vnitrostaveništní přesun hmot a jak se rozpočtuje Písemné a ústní ověření
i Popsat hlavní požadavky vyhlášky č. 230/2012 Sb. zákona o veřejných zakázkách Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracování podkladů k následným činnostem procesu přípravy stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést údaje o plánované spotřebě času pracovníků při realizaci stavby Písemné a ústní ověření
b Uvést údaje o plánované spotřebě času strojů při realizaci stavby Písemné a ústní ověření
c Uvést údaje o plánované spotřebě materiálu při realizaci stavby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vypracování rozpočtů staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat jednotkové ceny konstrukcí, výkonu a materiálu s použitím ceníku stavebních prací nebo kalkulací ceny podle vzorce nebo vlastní úvahou Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit náklady a výkony vyplývající ze specifických podmínek konkrétní stavby vyvolaných umístěním stavby nebo požadavkem investora. Výpočet ceny vlastní úvahou Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést řazení a členění formulářů rozpočtu stavby, tj. souhrnný rozpočet stavby, krycí list, rekapitulace, rozpočet, výkaz výměr Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi výkazem výměr a slepým rozpočtem Písemné a ústní ověření
e Určit sazbu DPH podle aktuálně platné vyhlášky Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést způsoby kontroly správnosti zpracování rozpočtu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provedení kompletního jednoduchého výpočtu výměr a rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výpočet výměr a kubatur Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zpracování jednoduchého položkového rozpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona a stavebního zákona Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Písemné a ústní ověření
c Uvést zákonné požadavky a podstatné náležitosti smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Písemné a ústní ověření
d Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Střední odborné vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání v příbuzném oboru vzdělání v oblasti stavebnictví.

 

Autorizovaná osoba připraví pro provedení zkoušky projektovou dokumentaci staveb v tištěné podobě, na kterých budou ověřována kritéria hodnocení „Praktické předvedení a ústní ověření“.

 

Jedná se o podklady k odborným kompetencím:

 

Orientace v požadavcích na zpracování projektové dokumentace, kritérium a) dokumentace různých typů staveb (minimálně 10 staveb),

 

Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech, kritéria a) a c) dokumentace různých typů staveb (minimálně 10 staveb),

Určování jednotkové ceny při rozpočtování staveb, kritérium c) připravit 5 zadání pro výpočet jednotkové ceny,

 

Zpracování výkazu výměr jako podkladu pro rozpočtování, kritéria a) až d) pro každé z kritérií připravit 5 zadání pro výpočet množství a spotřeby materiálu,

 

Vypracování rozpočtů staveb, kritérium a), b) a e) pro každé z kritérií připravit minimálně 5 zadání,

 

Provedení kompletního jednoduchého výpočtu výměr a rozpočtu, kritérium a) připravit minimálně 5 zadání pro výpočet výměr a kubatur, kritérium b) připravit minimálně 5 zadání pro zpracování jednoduchého položkového rozpočtu.

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné zkoušky může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VŠB-TU Ostrava

ČKAIT Praha

Stamina

SUDOP Brno

RTS, s. r. o., Brno