Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Rozpočtář staveb
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v požadavcích na zpracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci Ústní ověření
c Vysvětlit obsah, účel a členění technické zprávy Ústní ověření
d Uvést základní skladby podlah, stropů a střechy, konstrukčních vrstev apod. uvedených v technické zprávě Praktické předvedení a ústní ověření práce s technickou zpávou
e Číst výpisy tesařských, truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků, prefabrikátů a ostatních konstrukčních prvků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Navrhování konstrukcí a konstrukčních částí staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby zakládání staveb Ústní ověření
b Uvést typy konstrukcí hrubé stavby Ústní ověření
c Orientovat se v novinkách na materiálovém a technologickém trhu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání informačních a komunikačních technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat informace z otevřených zdrojů a internetu Praktické předvedení
b Posoudit věrohodnost různých informačních zdrojů Ústní ověření
c Popsat možnosti využití metodiky BIM pro navrhování, provádění a provozování staveb Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit použité konstrukce podle projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Určit druhy výkonů u technologických postupů dle projektové dokumentace Ústní ověření
c Určit druhy konstrukcí a výkonů, které jsou nutné k zajištění nebo provedení projektovaných konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
d Určit užité stavební materiály podle projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace ve způsobech oceňování staveb a stavebních prací v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat cenové soustavy používané v ČR k ocenění stavebních prací Ústní ověření
b Popsat možnosti určení ceny stavebního díla s ohledem na fázi projektové dokumentace Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Zajišťování podkladů nutných pro rozpočtování stavebního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést členění katalogů s cenami stavebních prací Ústní ověření
b Uvést členění technických norem (ČSN, ČSN EN) Ústní ověření
c Uvést zásady zákona o cenách, dani z přidané hodnoty, veřejných soutěžích apod. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v cenících stavebních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat třídění ceníků používaných při ocenění stavebního díla a vysvětlit základní rozdíl v použití Ústní ověření
b Vysvětlit postup volby položky při ocenění konkrétní konstrukce Ústní ověření
c Vysvětlit obsah vybrané položky, jmenovat zdroje informací o obsahu položky a kde je lze nalézt Ústní ověření
d Popsat základní způsoby započtení materiálu v položkách ceníků prací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Určování jednotkové ceny při rozpočtování staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kalkulační skladbu jednotkové ceny stavební práce Písemné a ústní ověření
b Popsat skladbu jednotkové ceny materiálu Písemné a ústní ověření
c Popsat skladbu kalkulačního vzorce a charakterizovat přímé a nepřímé náklady Ústní ověření
d Vypočítat jednotkovou cenu jednoduché stavební konstrukce podle kalkulačního vzorce s použitím zadaných vstupních hodnot Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využití specializovaného rozpočtářského nebo univerzálního tabulkového softwaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti použití výpočetní techniky při rozpočtování Ústní ověření
b Uvést v praxi užívané specializované rozpočtářské programy Ústní ověření
c Uvést možnosti využití univerzálního tabulkového software (např. MS Excel apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracování výkazu výměr jako podkladu pro rozpočtování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit stavební materiály a výrobky pro stavební práce a stanovit jejich množství Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat spotřebu materiálů a zapracovat do formuláře Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit výkaz výměr v odpovídající podobnosti Praktické předvedení
d Určit druhy použitých konstrukcí s ohledem na materiál, funkci a způsob provedení patrný z projektové dokumentace a určit jejich množství (výpočet délek, ploch, objemů) Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit druhy konstrukcí a výkonů, které projekt nezmiňuje, ale jsou nutné k zajištění, nebo provedení projektovaných konstrukcí (s využitím znalostí o způsobu provádění) a výpočet jejich výměr Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikování zásad kompletace rozpočtu a hlavních pravidel použití položek v rozpočtování staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat schéma skladby ceny stavby Ústní ověření
b Jmenovat hloubku výkopu, od které je povinné pažit stěny výkopu proti sesuvu Ústní ověření
c Určit plochu vnější omítky s ohledem na výskyt otvorů a ozdobných prvků Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit plochu lešení pro opravu vnější omítky na obdélníkovém samostatně stojícím objektu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit, co to je ztratné materiálu a jak se rozpočtuje Ústní ověření
f Vyjmenovat příklady činností nebo nákladů, které nejsou zmíněny v projektové dokumentaci a které je nutné ocenit v rozpočtu Ústní ověření
g Vysvětlit, jak jsou v rámci rozpočtu vyjádřeny náklady na přemístění materiálu Ústní ověření
h Vysvětlit, co je vnitrostaveništní přesun hmot a jak se rozpočtuje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracování podkladů k následným činnostem procesu přípravy stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést údaje o plánované spotřebě času pracovníků při realizaci stavby Písemné a ústní ověření
b Uvést údaje o plánované spotřebě času strojů při realizaci stavby Písemné a ústní ověření
c Uvést údaje o plánované spotřebě materiálu při realizaci stavby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vypracování rozpočtů staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat jednotkové ceny konstrukcí, výkonu a materiálu s použitím ceníku stavebních prací nebo kalkulací ceny podle vzorce nebo vlastní úvahou Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit náklady a výkony vyplývající ze specifických podmínek konkrétní stavby vyvolaných umístěním stavby nebo požadavkem investora (včetně zohlednění požadavků na BOZP). Výpočet ceny vlastní úvahou Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést řazení a členění formulářů rozpočtu stavby, tj. souhrnný rozpočet stavby, krycí list, rekapitulace, rozpočet, výkaz výměr Ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi výkazem výměr a slepým rozpočtem Ústní ověření
e Určit sazbu DPH podle aktuálně platné vyhlášky Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést způsoby kontroly správnosti zpracování rozpočtu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provedení kompletního jednoduchého výpočtu výměr a rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výpočet výměr a kubatur Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zpracování jednoduchého položkového rozpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona a stavebního zákona Ústní ověření
b Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Ústní ověření
c Uvést zákonné požadavky a podstatné náležitosti smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Ústní ověření
d Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se

lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/rozpoctar-staveb

Autorizovaná osoba připraví pro provedení zkoušky projektovou dokumentaci staveb v tištěné podobě, na které budou ověřována kritéria se způsobem ověření Praktické předvedení a ústní ověření.

 

Jedná se o podklady k odborným kompetencím:

 

 • Navrhování konstrukcí a konstrukčních částí staveb,

  kritérium d) (minimálně 5 staveb)

 • Orientace v požadavcích na zpracování projektové dokumentace

  , kritérium a) dokumentace různých typů staveb (minimálně 10 staveb)

 • Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech

  , kritéria a) a c) dokumentace různých typů staveb (minimálně 10 staveb)

 • Určování jednotkové ceny při rozpočtování staveb

  , kritérium c) připravit 5 zadání pro výpočet jednotkové ceny

 • Zpracování výkazu výměr jako podkladu pro rozpočtování

  , kritéria a) až d) pro každé z kritérií připravit 5 zadání pro výpočet množství a spotřeby materiálu

 • Vypracování rozpočtů staveb

  , kritérium a), b) a e) pro každé z kritérií připravit minimálně 5 zadání

 • Provedení kompletního jednoduchého výpočtu výměr a rozpočtu,

  kritérium a) připravit minimálně 5 zadání pro výpočet výměr a kubatur, kritérium b) připravit minimálně 5 zadání pro zpracování jednoduchého položkového rozpočtu

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí..

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stavebnictví - zaměření pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavebnictví nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby.
 • Vyšší odborné vzdělání v oblasti pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavebnictví nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby.
 • Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti stavebnictví nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby.
 • Profesní kvalifikace 36-170-N Rozpočtář staveb + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • vhodné prostory pro písemnou a ústní část zkoušky (učebna)
 • přístup k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám z oblasti rozpočtování apod. (přístup dálkový nebo materiály v tištěné podobě)
 • projektovou dokumentaci DUR (dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) a DSP (projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení)
 • zadání pro kritéria, která vyžadují praktické předvedení
 • kancelářské potřeby k písemnému ověření
 • přístup k internetu
 • PC včetně potřebného softwaru (např. program Build power apod.)
 • projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. normy, uživatelské příručky, technické listy)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky je 60 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VŠB - TU Ostrava

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

SUDOP BRNO, spol. s r. o.

VUT FAST v Brně

STAMINA, s. r. o.