Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Rozpočtář staveb
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v požadavcích na zpracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit obsah, účel a členění technické zprávy Písemné a ústní ověření
d Uvést základní skladby podlah, stropů a střechy, konstrukčních vrstev apod. uvedených v technické zprávě Písemné a ústní ověření
e Číst výpisy tesařských, truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků, prefabrikátů a ostatních konstrukčních prvků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit použité konstrukce podle projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Určit druhy výkonů u technologických postupů dle projektové dokumentace Písemné a ústní ověření
c Určit druhy konstrukcí a výkonů, které jsou nutné k zajištění nebo provedení projektovaných konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
d Určit užité stavební materiály podle projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace ve způsobech oceňování staveb a stavebních prací v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat cenové soustavy používané v ČR k ocenění stavebních prací Písemné a ústní ověření
b Popsat možnosti určení ceny stavebního díla s ohledem na fázi projektové dokumentace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Zajišťování podkladů nutných pro rozpočtování stavebního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést členění katalogů s cenami stavebních prací Písemné a ústní ověření
b Uvést členění technických norem (ČSN, ČSN EN) Písemné a ústní ověření
c Uvést zásady zákona o cenách, dani z přidané hodnoty, veřejných soutěžích apod. Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v cenících stavebních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat třídění ceníků používaných při ocenění stavebního díla a vysvětlit základní rozdíl v použití Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit postup volby položky při ocenění konkrétní konstrukce Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit obsah vybrané položky, jmenovat zdroje informací o obsahu položky a kde je lze nalézt Písemné a ústní ověření
d Popsat základní způsoby započtení materiálu v položkách ceníků prací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Určování jednotkové ceny při rozpočtování staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kalkulační skladbu jednotkové ceny stavební práce Písemné a ústní ověření
b Popsat skladbu jednotkové ceny materiálu Písemné a ústní ověření
c Vypočítat jednotkovou cenu jednoduché stavební konstrukce podle kalkulačního vzorce s použitím zadaných vstupních hodnot Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využití specializovaného rozpočtářského nebo univerzálního tabulkového softwaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti použití výpočetní techniky při rozpočtování Písemné a ústní ověření
b Uvést v praxi užívané specializované rozpočtářské programy Písemné a ústní ověření
c Uvést možnosti využití univerzálního tabulkového software Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracování výkazu výměr jako podkladu pro rozpočtování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit stavební materiály a výrobky pro stavební práce a stanovit jejich množství Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat spotřebu materiálů a zapracovat do formuláře Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit výkaz výměr v odpovídající podobnosti Praktické předvedení
d Určit druhy použitých konstrukcí s ohledem na materiál, funkci a způsob provedení patrný z projektové dokumentace a určit jejich množství (výpočet délek, ploch, objemů). Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit druhy konstrukcí a výkonů, které projekt nezmiňuje, ale jsou nutné k zajištění, nebo provedení projektovaných konstrukcí (s využitím znalostí o způsobu provádění) a výpočet jejich výměr Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikování zásad kompletace rozpočtu a hlavních pravidel použití položek v rozpočtování staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a načrtnout schéma skladby ceny stavby Písemné a ústní ověření
b Jmenovat hloubku výkopu, od které je povinné pažit stěny výkopu proti sesuvu Písemné a ústní ověření
c Určit plochu vnější omítky s ohledem na výskyt otvorů a ozdobných prvků Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit plochu lešení pro opravu vnější omítky na obdélníkovém samostatně stojícím objektu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit, co to je ztratné materiálu a jak se rozpočtuje Písemné a ústní ověření
f Vyjmenovat příklady činností nebo nákladů, které nejsou zmíněny v projektové dokumentaci a které je nutné ocenit v rozpočtu Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit, jak jsou v rámci rozpočtu vyjádřeny náklady na přemístění materiálu Písemné a ústní ověření
h Vysvětlit, co je vnitrostaveništní přesun hmot a jak se rozpočtuje Písemné a ústní ověření
i Popsat hlavní požadavky vyhlášky č. 230/2012 Sb. zákona o veřejných zakázkách Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracování podkladů k následným činnostem procesu přípravy stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést údaje o plánované spotřebě času pracovníků při realizaci stavby Písemné a ústní ověření
b Uvést údaje o plánované spotřebě času strojů při realizaci stavby Písemné a ústní ověření
c Uvést údaje o plánované spotřebě materiálu při realizaci stavby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vypracování rozpočtů staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat jednotkové ceny konstrukcí, výkonu a materiálu s použitím ceníku stavebních prací nebo kalkulací ceny podle vzorce nebo vlastní úvahou Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit náklady a výkony vyplývající ze specifických podmínek konkrétní stavby vyvolaných umístěním stavby nebo požadavkem investora. Výpočet ceny vlastní úvahou Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést řazení a členění formulářů rozpočtu stavby, tj. souhrnný rozpočet stavby, krycí list, rekapitulace, rozpočet, výkaz výměr Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi výkazem výměr a slepým rozpočtem Písemné a ústní ověření
e Určit sazbu DPH podle aktuálně platné vyhlášky Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést způsoby kontroly správnosti zpracování rozpočtu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provedení kompletního jednoduchého výpočtu výměr a rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výpočet výměr a kubatur Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zpracování jednoduchého položkového rozpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona a stavebního zákona Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Písemné a ústní ověření
c Uvést zákonné požadavky a podstatné náležitosti smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Písemné a ústní ověření
d Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Střední odborné vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání v příbuzném oboru vzdělání v oblasti stavebnictví.

 

Autorizovaná osoba připraví pro provedení zkoušky projektovou dokumentaci staveb v tištěné podobě, na kterých budou ověřována kritéria hodnocení „Praktické předvedení a ústní ověření“.

 

Jedná se o podklady k odborným kompetencím:

 

Orientace v požadavcích na zpracování projektové dokumentace, kritérium a) dokumentace různých typů staveb (minimálně 10 staveb),

 

Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech, kritéria a) a c) dokumentace různých typů staveb (minimálně 10 staveb),

Určování jednotkové ceny při rozpočtování staveb, kritérium c) připravit 5 zadání pro výpočet jednotkové ceny,

 

Zpracování výkazu výměr jako podkladu pro rozpočtování, kritéria a) až d) pro každé z kritérií připravit 5 zadání pro výpočet množství a spotřeby materiálu,

 

Vypracování rozpočtů staveb, kritérium a), b) a e) pro každé z kritérií připravit minimálně 5 zadání,

 

Provedení kompletního jednoduchého výpočtu výměr a rozpočtu, kritérium a) připravit minimálně 5 zadání pro výpočet výměr a kubatur, kritérium b) připravit minimálně 5 zadání pro zpracování jednoduchého položkového rozpočtu.

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné zkoušky může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stavebnictví - zaměření pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavebnictví nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavebnictví nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti stavebnictví nebo učitele odborného výcviku v oblasti stavební výroby, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace
  4. Profesní kvalifikace 36-170-N Rozpočtář staveb a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba má k dispozici dále uvedené vybavení:

 

• přístup k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám z oblasti rozpočtování apod. (přístup dálkový nebo materiály v tištěné podobě)

• projektovou dokumentaci DUR (dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) a DSP (projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení)

• zadání pro kritéria, která vyžadují praktické předvedení

• vhodné prostory pro písemnou a ústní část zkoušky

• kancelářské potřeby k písemnému ověření

• přístup k internetu

• PC včetně potřebného softwaru (např. program Build power apod.)

• Projektovou dokumentaci související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. normy, uživatelské příručky, technické listy)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace (např. nájemní smlouvu, smlouvu o užívání, prohlášení o zapůjčení apod.) včetně dokladu typu smlouvy o smlouvě budoucí dávajícího předpoklad dlouhodobějšího disponování s příslušným vybavením.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 240 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VŠB-TU Ostrava

ČKAIT Praha

Stamina

SUDOP Brno

RTS, s. r. o., Brno