Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Památkář
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v systému a historii technického dědictví a technických památek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost pojmu technická památka Písemné ověření
b Popsat vývoj a současné postupy památkové péče o technické památky Písemné ověření
c Popsat typologii technických památek, vyjmenovat a charakterizovat hlavní typy technických památek Písemné ověření
d Popsat vývoj technologie a konstrukčního řešení u vybraného typu technických památek Písemné ověření
e Popsat tři příklady zachovaných technických památek určeného historického období Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v systému památkové péče a v právních předpisech pro oblast technických památek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základní mezinárodní a národní závazné právní normy upravující oblast ochrany technických památek a vyjmenovat hlavní závazné právní normy Písemné ověření
b Prokázat znalost systému ochrany technických památek, uvést příklady institucí a jejich rolí v systému Písemné ověření
c Prokázat znalost možných typů památkové ochrany technických památek Písemné ověření
d Prokázat znalost právních předpisů a požadavků kladených na odborné vyjádření k záměru obnovy technické památky Písemné ověření
e Vysvětlit postup územního a stavebního řízení pro technické památky a definovat jeho cíle Ústní ověření
f Vysvětlit postupy a pravomoci stavebního úřadu, orgánů státní památkové péče a odborné organizace státní památkové péče při ochraně technického dědictví Ústní ověření
g Vysvětlit postupy a pravomoci stavebního úřadu, orgánů státní památkové péče a odborné organizace státní památkové péče při realizaci stavby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Aplikace postupů a metod ochrany technického dědictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat metody a postupy průzkumů nemovitých památek podle platných metodik a jednu metodu stručně popsat Ústní ověření
b Vysvětlit specifika průzkumů technických památek Ústní ověření
c Vyjmenovat a stručně charakterizovat metody památkové péče, metodické přístupy k obnově památek podle platných metodik památkové péče a specifika při jejich aplikace u technických památek Ústní ověření
d Popsat specifika stavebně-historického průzkumu technických památek Ústní ověření
e Zhodnotit předložený stavebně-historický průzkum vybrané technické památky z hlediska platné metodiky pro stavebně-historické průzkumy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Analýza dostupných podkladů o technických památkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní typy zdrojů informací vhodných pro získání podkladů o stavu a vývoji technické památky a možnosti jejich získání Ústní ověření
b Vyhodnotit odbornou kvalitu a kompletnost předloženého návrhu na prohlášení věci kulturní památkou Praktické předvedení
c Určit a popsat technickou památku, technologický proces a jeho vazby na konstrukční řešení a dispozici technické památky na základě předložené plánové dokumentace Praktické předvedení
d Vyhodnotit památkové hodnoty technické památky na základě předložené dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Dokumentace technické památky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický tok výroby technické památky určené komisí Praktické předvedení
b Zhotovit a vysvětlit fotografickou dokumentaci technické památky určené komisí Praktické předvedení
c Vyhodnotit potřebnost dalších dokumentačních a průzkumových metod pro identifikaci památkových hodnot technické památky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Aplikace znalostí konverzí a obnov technických památek a výrobních staveb při ochraně technického dědictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem konverze a její limity z hlediska ochrany památkových hodnot Písemné ověření
b Uvést příklady úspěšných realizovaných konverzí technických památek Písemné ověření
c Navrhnout možné konverze technické památky na základě předložené dokumentace Praktické předvedení
d Navrhnout a zdůvodnit vhodné technologie a materiály pro obnovu vybrané technické památky Praktické předvedení
e Vyhodnotit návrh obnovy nebo konverze z hlediska zachování památkových hodnot technické památky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Kompetence: Orientace v systému a historii technického dědictví a technických památek, kritérium b) Uchazeč vyjmenuje typologické druhy průmyslových a technických staveb vyskytující se na území České republiky a jeden druh určený autorizovanou osobou stručně charakterizuje.

Kritérium c) Uchazeč si zvolí jeden druh průmyslových nebo technických staveb vyskytujících se na území České republiky, popíše historický vývoj dané technologie a jeho promítnutí do podoby průmyslových nebo technických staveb. Kritérium d) Autorizovaná osoba určí uchazeči historické období v rozsahu jednoho století od 9. století do 20. století, přičemž 19. a 20. století je určováno po půl stoletích. Uchazeč popíše příklady zachovaných technických památek z daného období včetně jejich typologického zařazení a geografického výskytu.

 

Aplikace postupů a metod ochrany technického dědictví, kritérium a) Autorizovaná osoba vybere jednu metodu průzkumu nemovitých památek uvedenou uchazečem, který ji stručně popíše. Kritérium e) Autorizovaná osoba předloží stavebně-historický průzkum technické památky. Uchazeč zhodnotí stavebně-historický průzkum z hlediska platné metodiky stavebně-historického průzkumu.

 

Analýza dostupných podkladů o technických památkách, kritérium a) Uchazeč vyjmenuje základní typy textové, obrazové a plánové dokumentace, a to historické i současné, včetně možností, jak a kde mohou být tyto podklady zpravidla získány. Kritérium b) Autorizovaná osoba předloží uchazeči vypracovaný návrh na prohlášení věci kulturních památkou nebo národní kulturní památkovou v rozsahu vyžadovaném zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Kritérium c) Autorizovaná osoba předloží uchazeči plánovanou dokumentaci technické památky v rozsahu dvou půdorysů a dvou řezů vyznačených v půdorysech. Kritérium d) Autorizovaná osoba předloží uchazeči stavebně-historický průzkum a plánovanou dokumentaci technické památky v rozsahu dvou půdorysů a dvou řezů vyznačených v půdorysech, současného leteckého snímku, dvou barevných fotografií exteriéru a dvou barevných fotografií interiéru.

 

Dokumentace technické památky

Pro účely hodnocení této odborné dovednosti určí autorizovaná osoba jednu technickou památku, na které jsou následně provedena všechna kritéria hodnocení. Kritérium a) Uchazeč na místě popíše schéma výroby (technologický tok výroby) a jeho zachovalé doklady. Kritérium b) Uchazeč předloží autorizované osobě fotografickou dokumentaci určeného objektu včetně záznamu nezbytných základních údajů o objektu, případně uvede zdroje pro jejich doplnění. Provedenou dokumentaci zašle uchazeč autorizované osobě minimálně týden před konáním zkoušky, v níž uchazeč vysvětlí a obhájí předloženou dokumentaci.

 

Aplikace znalostí konverzí a obnov technických památek a výrobních staveb při ochraně technického dědictví, kritérium b) Uchazeč uvede minimálně dva příklady tuzemských a dva příklady zahraničních úspěšně provedených konverzí průmyslových nebo technických staveb. Každý příklad musí být uveden pro jiný typ průmyslové nebo technické stavby. Kritérium c) Autorizovaná osoba předloží uchazeči dokumentaci v rozsahu stavebně-historického průzkumu. Kritérium d) Uchazeč si vybere technickou památku před obnovou a předloží komisi pro účely zkoušky fotografickou dokumentaci v minimálním rozsahu pět fotografií exteriéru, pět fotografií interiéru, pět barevných fotografií vybraných technických detailů. Následně uvede a zdůvodní vhodné technologické postupy a volbu materiálů pro případnou obnovu. Kritérium e) Autorizovaná osoba předloží uchazeči stavebně-historický průzkum technické památky a záměr obnovy technické památky. Uchazeč na základě předložených dokumentů vyhodnotí návrh obnovy a identifikuje rizika obnovy a následné údržby v případě realizace záměru.

U kritérií s písemným ověřením bude uchazeč zpracovávat odpovědi na otevřené otázky.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na jeden z následujících oborů: architektura, stavitelství, historie, dějiny umění nebo aplikované technické vědy a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti státní památkové péče se zaměřením na technické památky.

  2. Autorizovaný architekt nebo autorizovaný inženýr podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a alespoň 5 let odborné praxe v projektování nebo provádění obnovy se zaměřením na technické památky.

  3. Vysokoškolské vzdělání v oblasti práva a alespoň 5 let praxe ve správním úřadu na úseku státní památkové péče se zaměřením na technické památky.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • zkušební místnost s výpočetní technikou, která je vybavená operačním systémem, tabulkovým, editačním a prezentačním programem (kancelářský balíček programů) s připojením na internet a tiskárnou

  • psací potřeby, kalkulačka a kancelářské papíry

  • stavebně-historický průzkum technické památky, vyhotovený podle platné metodiky pro stavebně-historické průzkumy

  • návrh na prohlášení věci kulturních památkou nebo národní kulturní památkovou v rozsahu vyžadovaném zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy

  • dokumentace technické památky v rozsahu dvou půdorysů a dvou řezů vyznačených v půdorysech, dále současný letecký snímek, dvě barevné fotografie exteriéru a dvě barevné fotografie interiéru. Barevné fotografie jsou o velikosti alespoň 10 x 15cm (lze nahradit digitálními fotografiemi na PC)

 

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní památkový ústav

ČVUT Fakulta architektury

Technické muzeum v Brně

ČVUT Fakulta stavební