Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Památkář
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v systému a historii technického dědictví a technických památek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost pojmu technická památka Písemné ověření
b Popsat vývoj a současné postupy památkové péče o technické památky Písemné ověření
c Popsat typologii technických památek, vyjmenovat a charakterizovat hlavní typy technických památek Písemné ověření
d Popsat vývoj technologie a konstrukčního řešení u vybraného typu technických památek Písemné ověření
e Popsat tři příklady zachovaných technických památek určeného historického období Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v systému památkové péče a v právních předpisech pro oblast technických památek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základní mezinárodní a národní závazné právní normy upravující oblast ochrany technických památek a vyjmenovat hlavní závazné právní normy Písemné ověření
b Prokázat znalost systému ochrany technických památek, uvést příklady institucí a jejich rolí v systému Písemné ověření
c Prokázat znalost možných typů památkové ochrany technických památek Písemné ověření
d Prokázat znalost právních předpisů a požadavků kladených na odborné vyjádření k záměru obnovy technické památky Písemné ověření
e Vysvětlit postup územního a stavebního řízení pro technické památky a definovat jeho cíle Ústní ověření
f Vysvětlit postupy a pravomoci stavebního úřadu, orgánů státní památkové péče a odborné organizace státní památkové péče při ochraně technického dědictví Ústní ověření
g Vysvětlit postupy a pravomoci stavebního úřadu, orgánů státní památkové péče a odborné organizace státní památkové péče při realizaci stavby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Aplikace postupů a metod ochrany technického dědictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat metody a postupy průzkumů nemovitých památek podle platných metodik a jednu metodu stručně popsat Ústní ověření
b Vysvětlit specifika průzkumů technických památek Ústní ověření
c Vyjmenovat a stručně charakterizovat metody památkové péče, metodické přístupy k obnově památek podle platných metodik památkové péče a specifika při jejich aplikace u technických památek Ústní ověření
d Popsat specifika stavebně-historického průzkumu technických památek Ústní ověření
e Zhodnotit předložený stavebně-historický průzkum vybrané technické památky z hlediska platné metodiky pro stavebně-historické průzkumy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Analýza dostupných podkladů o technických památkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní typy zdrojů informací vhodných pro získání podkladů o stavu a vývoji technické památky a možnosti jejich získání Ústní ověření
b Vyhodnotit odbornou kvalitu a kompletnost předloženého návrhu na prohlášení věci kulturní památkou Praktické předvedení
c Určit a popsat technickou památku, technologický proces a jeho vazby na konstrukční řešení a dispozici technické památky na základě předložené plánové dokumentace Praktické předvedení
d Vyhodnotit památkové hodnoty technické památky na základě předložené dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Dokumentace technické památky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický tok výroby technické památky určené komisí Praktické předvedení
b Zhotovit a vysvětlit fotografickou dokumentaci technické památky určené komisí Praktické předvedení
c Vyhodnotit potřebnost dalších dokumentačních a průzkumových metod pro identifikaci památkových hodnot technické památky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Aplikace znalostí konverzí a obnov technických památek a výrobních staveb při ochraně technického dědictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem konverze a její limity z hlediska ochrany památkových hodnot Písemné ověření
b Uvést příklady úspěšných realizovaných konverzí technických památek Písemné ověření
c Navrhnout možné konverze technické památky na základě předložené dokumentace Praktické předvedení
d Navrhnout a zdůvodnit vhodné technologie a materiály pro obnovu vybrané technické památky Praktické předvedení
e Vyhodnotit návrh obnovy nebo konverze z hlediska zachování památkových hodnot technické památky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Kompetence: Orientace v systému a historii technického dědictví a technických památek, kritérium b) Uchazeč vyjmenuje typologické druhy průmyslových a technických staveb vyskytující se na území České republiky a jeden druh určený autorizovanou osobou stručně charakterizuje.

Kritérium c) Uchazeč si zvolí jeden druh průmyslových nebo technických staveb vyskytujících se na území České republiky, popíše historický vývoj dané technologie a jeho promítnutí do podoby průmyslových nebo technických staveb. Kritérium d) Autorizovaná osoba určí uchazeči historické období v rozsahu jednoho století od 9. století do 20. století, přičemž 19. a 20. století je určováno po půl stoletích. Uchazeč popíše příklady zachovaných technických památek z daného období včetně jejich typologického zařazení a geografického výskytu.

 

Aplikace postupů a metod ochrany technického dědictví, kritérium a) Autorizovaná osoba vybere jednu metodu průzkumu nemovitých památek uvedenou uchazečem, který ji stručně popíše. Kritérium e) Autorizovaná osoba předloží stavebně-historický průzkum technické památky. Uchazeč zhodnotí stavebně-historický průzkum z hlediska platné metodiky stavebně-historického průzkumu.

 

Analýza dostupných podkladů o technických památkách, kritérium a) Uchazeč vyjmenuje základní typy textové, obrazové a plánové dokumentace, a to historické i současné, včetně možností, jak a kde mohou být tyto podklady zpravidla získány. Kritérium b) Autorizovaná osoba předloží uchazeči vypracovaný návrh na prohlášení věci kulturních památkou nebo národní kulturní památkovou v rozsahu vyžadovaném zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Kritérium c) Autorizovaná osoba předloží uchazeči plánovanou dokumentaci technické památky v rozsahu dvou půdorysů a dvou řezů vyznačených v půdorysech. Kritérium d) Autorizovaná osoba předloží uchazeči stavebně-historický průzkum a plánovanou dokumentaci technické památky v rozsahu dvou půdorysů a dvou řezů vyznačených v půdorysech, současného leteckého snímku, dvou barevných fotografií exteriéru a dvou barevných fotografií interiéru.

 

Dokumentace technické památky

Pro účely hodnocení této odborné dovednosti určí autorizovaná osoba jednu technickou památku, na které jsou následně provedena všechna kritéria hodnocení. Kritérium a) Uchazeč na místě popíše schéma výroby (technologický tok výroby) a jeho zachovalé doklady. Kritérium b) Uchazeč předloží autorizované osobě fotografickou dokumentaci určeného objektu včetně záznamu nezbytných základních údajů o objektu, případně uvede zdroje pro jejich doplnění. Provedenou dokumentaci zašle uchazeč autorizované osobě minimálně týden před konáním zkoušky, v níž uchazeč vysvětlí a obhájí předloženou dokumentaci.

 

Aplikace znalostí konverzí a obnov technických památek a výrobních staveb při ochraně technického dědictví, kritérium b) Uchazeč uvede minimálně dva příklady tuzemských a dva příklady zahraničních úspěšně provedených konverzí průmyslových nebo technických staveb. Každý příklad musí být uveden pro jiný typ průmyslové nebo technické stavby. Kritérium c) Autorizovaná osoba předloží uchazeči dokumentaci v rozsahu stavebně-historického průzkumu. Kritérium d) Uchazeč si vybere technickou památku před obnovou a předloží komisi pro účely zkoušky fotografickou dokumentaci v minimálním rozsahu pět fotografií exteriéru, pět fotografií interiéru, pět barevných fotografií vybraných technických detailů. Následně uvede a zdůvodní vhodné technologické postupy a volbu materiálů pro případnou obnovu. Kritérium e) Autorizovaná osoba předloží uchazeči stavebně-historický průzkum technické památky a záměr obnovy technické památky. Uchazeč na základě předložených dokumentů vyhodnotí návrh obnovy a identifikuje rizika obnovy a následné údržby v případě realizace záměru.

U kritérií s písemným ověřením bude uchazeč zpracovávat odpovědi na otevřené otázky.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní památkový ústav

ČVUT Fakulta architektury

Technické muzeum v Brně

ČVUT Fakulta stavební