Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Výživový poradce
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do 31.5.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základů biochemie – rozdělení živin – makroživiny, mikroživiny, seminutrienty, nenutriční komponenty výživy Písemné ověření
b Charakterizovat tuky – chemické složení, dělení, funkce, zdroje, doporučené denní dávky Písemné ověření
c Charakterizovat sacharidy – chemické složení, dělení, funkce, zdroje, doporučené denní dávky Písemné ověření
d Charakterizovat bílkoviny - chemické složení, dělení, funkce, zdroje, doporučené denní dávky Písemné ověření
e Charakterizovat vitamíny – dělení, funkce, zdroje, doporučené denní dávky Písemné ověření
f Charakterizovat minerální látky – dělení, funkce, zdroje, doporučené denní dávky Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
5

Orientace v základech biochemie a fyziologie lidského organismu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stavbu a funkci lidského těla a jeho vnitřní uspořádání se zaměřením na trávicí soustavu, žlázy s vnitřní i vnější sekrecí, funkce enzymů, homeostázu, přirozené detoxikační procesy, vylučování Písemné ověření
b Popsat trávicí soustavu – funkce buňky, buněčná membrána, organely, mitochondrie, amorfologie, funkce trávicí soustavy, poruchy Písemné ověření
c Popsat hormonální signalizaci – regulační procesy probíhající v trávicí soustavě a jejich řízení hormony
Písemné ověření
d Popsat metabolismus – základní principy přeměny živin na energii, transport živin, anabolismus, katabolismus Písemné ověření
e Popsat metabolismus tuků Písemné ověření
f Popsat metabolismus sacharidů Písemné ověření
g Popsat metabolismus bílkovin Písemné ověření
5

Orientace v nutriční a tělesné diagnostice klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Znát jednotlivé somatotypy, měření, možnost ovlivnění somatotypu, složení svalové tkáně, držení těla Písemné ověření
b Prokázat znalost diagnostických přístrojů a metod vhodných pro výživové poradenství a způsoby, jak s jejich pomocí získat soubor informací potřebných k bližší analýze stavu klienta (anamnézu) a provést analýzu výživového stavu (somatotyp a tělesné míry, složení těla, stav minerálních prvků v těle, metabolický typ, biochemické charakteristiky, vyváženost autonomní nervové soustavy, analýza stávajícího stravovacího režimu) Písemné ověření
c Na základě informací uvedených klientem v dotazníku a při vstupním pohovoru, identifikovat zdravotní příznaky, které vyžadují odbornou péči dalších odborníků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii zpracování potravin Písemné ověření
b Charakterizovat aditiva – rozdělení, funkce, mýty a fakta, vliv na zdraví, legislativu Písemné ověření
c Popsat označování potravin – etikety Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
5

Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat vyrovnanou energetickou bilanci, negativní energetickou bilanci a pozitivní energetickou bilanci Ústní ověření
b Vytvořit záznam o vstupní diagnostice a založit kartu klienta Praktické předvedení
c Vypočítat množství jednotlivých makroživin pro pokrytí energetické potřeby konkrétního klienta Praktické předvedení
d Popsat zásady zpracování personalizovaného výživového plánu a zpracovat ukázkově pro konkrétního klienta na jeden den na zvoleném nástroji (softwaru, aplikaci apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat objektivní závěr o aktuálním stavu klienta na základě údajů zjištěných diagnostikou, určit hodnotu jeho bazálního metabolismu pomocí některé z používaných metodik (vysvětlit rozdíl mezi těmito metodikami), určit a odůvodnit výši energetické potřeby různých denních činností (životní styl, stresové zatížení, práce na směny, sportovní aktivity, termický efekt, ztráty v trávící soustavě) a na základě toho určit denní energetickou potřebu konkrétního klienta bilanci, závěr obhájit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v základních i alternativních směrech výživy a v jejich využitích, uplatněních a rizikách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat alternativní směry ve výživě (makrobiotika, vegetariánství a jeho odnože, veganství a jeho odnože, RAW, tukový metabolismus), popsat klady a zápory jednotlivých směrů, možná rizika pro specifické skupiny obyvatelstva, použití, praktické aplikace a nutné kompenzace Ústní ověření
b Navrhnout pro klienta kvantitativní stránku výživy (denní energetická potřeba, důsledky nevyrovnané energetické bilance, nutriční vyváženost stravovacího plánu) a určit důsledky nevyrovnané energetické bilance Praktické předvedení
c Charakterizovat specifika výživy v různých obdobích života a v různých nestandardních situacích (restaurace, cesty, směnný provoz apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Sestavování jídelníčku pro různé skupiny klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat vliv výživy na redukci a navýšení tělesné hmotnosti Ústní ověření
b Sestavit jídelníček pro klienta v redukčním programu, vysvětlit problematiku redukce váhy a změny životního stylu a charakterizovat diety a způsoby hubnutí Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne pro klienta, který se nevěnuje pohybovým aktivitám, a klienta, který rekreačně sportuje Praktické předvedení
d Charakterizovat specifika sportovní výživy a požadavky na složení stravy pro sportovce Ústní ověření
e Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu standardního průběhu dne a charakterizovat specifika pitného režimu v různých nestandardních situacích Ústní ověření
f Charakterizovat specifika výživy těhotných a kojících žen, dětí do 6 let, seniorů Ústní ověření
g Charakterizovat základní typy dietních režimů stanovovaných nutričními terapeuty, nutričními specialisty a lékaři Ústní ověření
h Charakterizovat specifika výživy při diabetes mellitus 2. typu, onemocnění dnou, hypertenzi, hyperlipidemii, Crohnově chorobě, onemocnění dráždivého tračníku, celiakii, intolerancích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v sortimentu doplňků stravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé doplňky stravy Ústní ověření
b Popsat druhy, zásady a rizika užívání doplňků stravy Ústní ověření
c Popsat platnou legislativu a podmínky pro uvedení doplňků stravy na trh Ústní ověření
d Zařadit doplňky stravy do stravovacího režimu u klienta Praktické předvedení
e Charakterizovat vliv doplňků stravy na růst svalové hmoty a vhodnost jejich použití, kombinaci a dávkování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v označování a výběru potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat označování, včetně uvádění technologie zpracování potravin Ústní ověření
b Popsat proces kontroly a požadavky na bezpečnost práce s potravinami Ústní ověření
c Charakterizovat uvádění aditiv na etiketách Ústní ověření
d Charakterizovat situaci v nabídce zdravých potravin na českém trhu a biopotravin (výhody, nevýhody), farmářských a GMO potravin. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení klienta k racionalizaci výživových názorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat pojmy spojené s kvalitou života (well-being, vnímání vlastního „já“, body image, sebevědomí a sebehodnocení) Ústní ověření
b Charakterizovat fáze stabilizace hmotnosti a důležitost návyků na změnu stravovacího režimu při redukci i zvyšování hmotnosti Ústní ověření
c Charakterizovat specifika výživy při základních poruchách příjmu potravy a poruchách metabolismu Ústní ověření
d Charakterizovat výživu jako součást primární prevence civilizačních onemocnění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Jednání s klientem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé fáze komunikace s klientem (úvodní jednání, vyplnění dotazníků, seznámení s ceníkem služeb, smlouva s klientem, vstupní rozhovor) Ústní ověření
b Předvést komunikaci s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Pro kritéria, která se ověřují praktickým předvedením na figurantovi, má autorizovaná osoba připraveny nejméně dva figuranty různého pohlaví, kterým před zkouškou vydá jasné a přesné instrukce pro správné simulování klienta.

Kompetence

Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta

b) Vytvořit záznam o vstupní diagnostice a založit kartu klienta

e) Zpracovat objektivní závěr o aktuálním stavu klienta na základě údajů

zjištěných diagnostikou, určit hodnotu jeho bazálního metabolismu pomocí

některé z používaných metodik (vysvětlit rozdíl mezi těmito metodikami),

určit a odůvodnit výši energetické potřeby různých denních činností

(životní styl, stresové zatížení, práce na směny, sportovní aktivity, termický

efekt, ztráty v trávící soustavě) a na základě toho určit denní energetickou

potřebu konkrétního klienta bilanci, závěr obhájit

a

Kompetence

Jednání s klientem

b) Předvést komunikaci s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý apod.)

prověřuje autorizovaná osoba na figurantovi.

Pro ústní prověření a pro praktická předvedení, u kterých není uveden figurant, použije autorizovaná osoba modelové příklady, které detailně popisují stav klienta tak, aby na jejich základě měl uchazeč možnost provést analýzu stávajícího stavu klienta, zpracovat pro něj individuální stravovací plán a vypracovat mu individuální doporučení.

Modelové příklady připraví ke zkoušce autorizovaná osoba.

Minimální počet připravených modelových příkladů je 10.

 

Žadatel musí být při přihlášení ke zkoušce informován, jaký přístroj pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla bude použit.

 

Součástí zkoušky jsou jednotné testy generované ze společného souboru testových otázek, tento soubor je spravován autorizujícím orgánem Ministerstvem zdravotnictví.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) tři otázky.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného z 75 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí podle způsobilostí:

 

Kompetence Orientace v základních pojmech a terminologii v oblasti výživy člověka - alespoň 18 otázek

Kompetence Orientace v základech biochemie a fyziologie lidského organismu - alespoň 21 otázek

Kompetence Orientace v nutriční a tělesné diagnostice klienta - alespoň 18 otázek

Kompetence Orientace v technologii výroby potravin a jejich značení - alespoň 18 otázek

 

Pro kompetenci "Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta", kritérium e) se jedná o základní antropometrické měření, bioimpedanční měření a analýzu stávajícího stravovacího režimu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká asociace wellness

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s. r. o.

Aliance výživových poradců ČR

Asociace pracovníků v regeneraci