Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ochran před úrazem elektrickým proudem a popsat prostředky základní ochrany Ústní ověření
b Rozlišit druhy prostředí, stanovit tzv. dotykové části u elektrických zařízení a třídy ochran elektrických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat účinky elektrického proudu na lidský organismus Ústní ověření
d Popsat postup poskytování první pomoci při zasažení elektrickým proudem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování plánů řízení kvality nových výrobků a procesů v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat, popsat a použít metody zpracování plánů řízení kvality nových procesů a výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat plán řízení kvality nového výrobku nebo procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít metody hodnocení kvality výrobků a procesů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dohled nad prováděním revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení z hlediska předepsané kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provádění revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení podle technických předpisů, norem a bezpečnosti práce Ústní ověření
b Vytvořit revizní protokol a zprávu o revizi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Stanovování způsobů hodnocení a třídění kvality a přejímacích podmínek v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a předvést způsob hodnocení kvality, její třídění a přejímacích podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
b Návrhnout postup pro dosažení požadované úrovně kvality Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést analýzu příčiny problému a navrhnout přijatelné technickoekonomické řešení problému Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit ekonomické ztráty v případě nekvality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Koordinace řízení kvality, normalizace a zkušebnictví v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces schvalování nového produktu Písemné ověření
b Popsat proces změnového řízení Písemné ověření
c Vyjmenovat a popsat metody řízení kvality Písemné ověření
d Vyřešit daný příklad na základě znalostí norem managementu kvality ISO9001, ISO14001, ISO 45001 Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný měřicí přístroj a změřit veličiny vybraných elektrotechnických komponent Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodný měřicí přístroj a změřit určené elektrické veličiny a parametry zadaného elektronického přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat a vysvětlit naměřené veličiny Ústní ověření
d Vyhodnotit provedená měření a vytvořit z těchto měření protokol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro činnost na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný postup práce pro vybraný proces, zvolit pro tento proces nářadí, pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout pro daný proces kontrolní postupy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace v postupech vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postupy, úkony a činnosti, které je nutné provádět při kontrolách, a to na základě znalostí norem, metod řízení kvality a procesů Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit způsob hodnocení a třídění kvality vstupů do výroby, a to v průběhu výroby, a výstupů z výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zjišťování příčin snížené kvality elektrotechnických výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody zjišťování příčin snížené kvality Písemné ověření
b Identifikovat výskyt vad Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat, vyhodnotit a prezentovat výsledky zjištění Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout nápravná opatření vedoucí k dosažení požadované kvality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v problematice ochrany životního prostředí v elektroprůmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit vliv technologií, které se používají k výrobě produktu, na životní prostředí Ústní ověření
b Posoudit možnosti nahrazení nebezpečných látek méně nebezpečnými na základě dokumentace k vybranému zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ve schématu na předložených elektrotechnických výkresech jednotlivé komponenty podle značek, charakterizovat jejich vlastnosti a funkci Ústní ověření
b Vybrat komponenty pro sestavení daného obvodu, použít katalog Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vyhotovování záznamů a dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout obsah dokumentu vztahujího se k vybranému procesu Praktické předvedení a ústní ověření
b Odhalit nedostatky v dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace ve vlastnostech elektrotechnických materiálů, součástí, volba vhodnosti použití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit a zhodnotit podle specifikací vhodnost použití materiálů a dílů na konkrétním produktu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a doložit nezávadnost materiálů a látek Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat konkrétní materiál, popsat jeho vlastnosti a vhodnost použití pro konkrétní produkt Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-bbd7#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

Pro ověření jednotlivých kompetencí autorizovaná osoba připraví:

 

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení:

 • figurínu k předvedení zásad a postupů první pomoci.

 

Zpracování plánů řízení kvality nových výrobků nebo procesu:

 • popis procesu nebo výrobku;

 • plán řízení kvality výrobku nebo procesu s chybějící částí textu, kterou zkoušený doplní, případně zpracuje část plánu;

 • vstupní data z výroby pro vyhodnocení kvality výrobku nebo procesu.

 

Dohled nad prováděním revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení z hlediska předepsané kvality:

 • přístroj, měřidlo nebo data; na základě měření nebo připravených dat vystaví zkoušený revizní protokol a zprávu o revizi;

 • počítač a software k vytvoření protokolu a zprávy.

 

Stanovování způsobů hodnocení a třídění kvality a přejímacích podmínek v elektrotechnické výrobě:

 • data pro tuto analýzu taková, aby výsledek byl mimo požadované (ideální) hodnoty;

 • počítač a software k vytvoření protokolu a zprávy.

 

Koordinace řízení kvality, normalizace a zkušebnictví v elektrotechnické výrobě:

 • konkrétní příklad, na jehož základě uchazeč předvede práci s normami;

 • normy ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001.

 

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot:

 • elektrotechnické komponenty, na kterých lze změřit alespoň čtyři elektrotechnické veličiny;

 • čtyři měřicí přístroje, ze kterých uchazeč bude vybírat nejvhodnější pro měření každého komponentu;

 • určit tři veličiny, které se budou měřit;

 • elektronický přístroj, na němž lze naměřit alespoň 3 elektrotechnické veličiny;

 • počítač a software k zpracování elektronického protokolu.

 

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro činnost na elektrickém zařízení:

 • postup práce, na jehož základě lze zvolit nářadí a pomůcky;

 • nekompletní kontrolní postup takový, aby ho mohl uchazeč doplnit.

 

Orientace v postupech vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v elektrotechnické výrobě:

 • popis procesů, neúplné kontrolní plány a specifikace výrobku;

 • data k provední hodnocení.

 

Zjišťování příčin snížené kvality elektrotechnických výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality:

 • vstupní data nebo konkrétní polotovar, výrobek, na kterém bude uchazeč identifikovat vady v procesu nebo na výrobku;

 • počítač a příslušný software pro prezentace v elektronické podobě.

 

Orientace v problematice ochrany životního prostředí v elektroprůmyslu:

 • postup výroby produktu obsahující popis používané technologie, popsané vstupy, které souvisí s životním prostředím, bezpečnostní listy chemických látek a směsí;

 • dokumentace zařízení, která obsahuje nebezpečnou látku, kterou lze nahradit méně nebezpečnou;

 • určit nebezpečnou chemickou látku;

 • bezpečnostní listy, specifikace;

 • specifikace možných náhradních chemických látek a směsí.

 

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci:

 • určit, kterých šest komponentů se bude charakterizovat;

 • schéma obvodu, papírovou nebo elektronickou verzi katalogu s komponenty.

 

Vyhotovování záznamů a dokumentace:

 • data z procesu, z nicžh bude navržen dokument;

 • dokumentace s nedostatky.

 

Orientace ve vlastnostech elektrotechnických materiálů, součástí, volba vhodnosti použití:

 • určit, které dva materiály nebo díly na konkrétním produktu se budou posuzovat;

 • technické specifikace materiálů, dílů a produktu;

 • vzorky materiálů používaných v elektrotechnice k posouzení jejich nezávadnosti s jejich specifikacemi v papírové nebo elektronické podobě.

 

Zkouška může probíhat v učebně, laboratoři nebo na reálném pracovišti, podmínkou je dispozice potřebného vybavení. V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu. 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad a pravidel BOZP a PO.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZPA Smart Energy, a. s.

Tyco Electronics EC Trutnov, s. r. o.

Siemens, s. r. o.

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101