Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Technik specialista pro ochranu ovzduší
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší a zařízení na ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat přehled požadavků a zdrojů dat k žádosti o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje včetně souvislosti povolení se stavebním nebo jiným řízením Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit obsah provozního řádu stacionárního zdroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit provozní dokument k provádění řízené údržby zařízení pro ochranu ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést, které vlastnosti pevných odpadů, vznikajících na zařízení pro ochranu ovzduší, omezují využití těchto odpadů Ústní ověření
e Popsat požadavky a způsob zajištění měření emisí pro jednotlivé zdroje znečišťování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést společné prvky a rozdíly mezi systémem environmentálního managementu (EMS) a systémem managementu kvality (QMS) Ústní ověření
b Vysvětlit pojem „řízení provozu“ a uvést příklady realizace řízení provozu Ústní ověření
c Vysvětlit postup sestavování registru environmentálních aspektů a vztah mezi environmentálním aspektem a environmentálním dopadem Ústní ověření
d Navrhnout cíle a opatření ke snížení množství emisí a znečištění vznikajících v organizaci pro jeden z pěti nejvýznamnějších environmentálních aspektů z předloženého registru environmentálních aspektů Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit předložený návrh dokumentu EMS v organizaci a jeho vazbu na další dokumenty EMS a provozní dokumenty Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout strukturu a obsah školení zaměstnanců se zaměřením na předcházení vzniku emisí a znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit význam environmentálních indikátorů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit východiska bilančních modelů, Sankyeův diagram, indikátory materiálových toků, jejich účel a možnosti jejich využití v organizaci Ústní ověření
b Vysvětlit metodiku analýzy příčin vzniku znečištění ovzduší s využitím schématu (metodika čistší produkce) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat účel studie posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) a uvést její dopady na životní prostředí Ústní ověření
d Uvést, proč vychází metodika ekodesignu z hodnocení celého životního cyklu výrobku a jak se tento přístup prakticky uplatňuje Ústní ověření
e Uvést možnosti využití bilancování materiálových toků k předcházení havarijním stavům a ke snížení jejich dopadů na životní prostředí Ústní ověření
f Vysvětlit účel zákona o předcházení ekologické újmě a uvést možnosti prevence bezprostřední hrozby jejího vzniku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení činnosti technologického zařízení pro ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje dat potřebné k průběžnému monitorování technologií z hlediska ochrany ovzduší Ústní ověření
b Uvést činnosti spojené s ochranou ovzduší, které může vykonávat pouze autorizovaná osoba a jaké jsou požadavky žádostí o autorizaci těchto činností Ústní ověření
c Popsat dopad programů pro zlepšování kvality ovzduší na zajištění standardních podmínek výrobního procesu Ústní ověření
d Uvést příklady metod, přístrojů a postupů používaných k průběžnému monitorování technologií Ústní ověření
e Popsat smogové situace, podmínky jejich vzniku a ukončení Ústní ověření
f Uvést, za jakých okolností provozovatel zjišťuje úroveň znečišťování Ústní ověření
g Popsat použití bilance materiálových a energetických toků pro zjištění příkonu spalovacího zdroje znečišťování ovzduší při zadaném výkonu nebo spotřebě paliva Ústní ověření
h Popsat využití bilance materiálových toků pro bilanci těkavých organických látek nebo pro zjištění účinnosti odlučovacího zařízení tuhých látek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení dokumentace a evidence ke zdrojům znečištění ovzduší v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, jak zajišťuje provozovatel data k vyhodnocování úrovně znečišťování zařízením podle zákona o ochraně ovzduší Ústní ověření
b Popsat požadavky na vyhodnocování a interpretaci dat o sledovaných látkách znečišťujících ovzduší Ústní ověření
c Popsat účel a obsah Integrovaného registru znečištění (IRZ) a jeho návaznost na Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) Ústní ověření
d Vysvětlit ohlašovací povinnosti podle zákona o ovzduší prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) s využitím formuláře pro ohlášení souhrnné provozní evidence podle zákona o ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit princip poplatkového přiznání podle zákona o ovzduší s využitím formuláře poplatkového přiznání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Příprava odborných podkladů a stanovisek k ochraně čistoty ovzduší pro jednání s kontrolními, veřejnoprávními orgány a obecními úřady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vazbu mezi relevantními ustanoveními zákona o integrované prevenci a zákona o ochraně ovzduší Ústní ověření
b Vysvětlit principy nejlepších dostupných technologií k ochraně ovzduší Ústní ověření
c Uvést podklady vyžadované pro zjišťovací řízení procesu posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment, EIA), objasnit průběh řízení a jeho vazbu na správní řád Ústní ověření
d Uvést, k čemu slouží a kde je stanoveno, zda je pro daný zdroj znečišťování ovzduší potřeba zpracovat rozptylovou studii, kompenzační opatření nebo provozní řád Ústní ověření
e Popsat proces kontroly podle kontrolního řádu a uvést příklady osob provádějících kontrolu podle zákona o ovzduší Ústní ověření
f Navrhnout základní opatření pro případ řešení havárie na zařízení pro ochranu ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč prokáže, že má dovednosti požadované pro kvalifikační úroveň 7, to znamená, že umí organizovat a řídit činnosti, integrovat poznatky z různých oblastí a používá systémové myšlení při inovacích. Při zkoušce nemá být ověřována podrobná citace zákona, ale schopnost požadavky zákona aplikovat a dávat do souladu s požadavky jiných zákonných předpisů.

 

Při ověřování teoretických znalostí uchazeč může používat potřebné zdroje informací (např. texty zákonů a vyhlášek, databáze látek, odpadů, www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty), jako je tomu v reálné praxi.

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Modelové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace pro praktické ověřování těchto kompetencí:

Kompetence Zpracování provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší a zařízení na ochranu ovzduší

  • kritérium a) - autorizovaná osoba vybere pět konkrétních stacionárních zdrojů ve fiktivní organizaci, pro jeden z nich uchazeč vypracuje přehled požadavků a zdrojů dat k žádosti o povolení provozu. Uchazeč při přihlášení ke zkoušce obdrží zadání, dva týdny před zkouškou zašle práci autorizované osobě v rozsahu 5-8 stran (včetně komentáře k požadavkům správního zákona). Autorizovaná osoba zpracuje připomínky a sdělí je týden před zkouškou uchazeči, aby se mohl připravit na obhájení práce.
  • kritérium b) - autorizovaná osoba připraví modelový provozní řád stacionárního zařízení pro fiktivní organizaci obsahující 10 chyb; nejméně šest z nich musí uchazeč najít a navrhnout změny dokumentu. Může se stát, že uchazeč vzhledem ke své praxi bude považovat za chybu i jiný text než chybu záměrně připravenou. Autorizovaná osoba označení takové chyby uzná, pokud uchazeč svůj názor v diskusi zdůvodní.
  • kritérium c) - autorizovaná osoba připraví modelový provozní dokument k provádění řízené údržby zařízení pro ochranu ovzduší pro fiktivní organizaci obsahující 10 chyb; nejméně šest z nich musí uchazeč najít a navrhnout změny dokumentu. Může se stát, že uchazeč vzhledem ke své praxi bude považovat za chybu i jiný text než chybu záměrně připravenou. Autorizovaná osoba označení takové chyby uzná, pokud uchazeč svůj názor v diskusi zdůvodní.

Kompetence Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu

  • kritérium d) - autorizovaná osoba připraví modelový registr environmentálních aspektů; alespoň jeden z pěti nejvýznamnějších environmentálních aspektů by měl mít dopad na ovzduší; uchazeč popíše obecný postup identifikace aspektů, posoudí stanovení vztahu mezi environmentálním aspektem a dopadem v modelovém registru a navrhne cíle a opatření ke snížení emisí vznikajících v organizaci;
  • kritérium e) - autorizovaná osoba připraví modelový dokument (směrnice EMS k ochraně ovzduší v organizaci) v rozsahu 5-8 stran, dokument bude obsahovat 10 chyb; nejméně šest z nich musí uchazeč najít. Může se stát, že uchazeč vzhledem ke své praxi bude považovat za chybu i jiný text než chybu záměrně připravenou. Autorizovaná osoba označení takové chyby uzná, pokud uchazeč svůj názor v diskusi zdůvodní.

Kompetence Bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků

  • kritérium b) – autorizovaná osoba připraví schémata materiálových toků ve třech výrobních procesech, např. podle metodiky čistší produkce; uchazeč popíše důvody vzniku znečištění ovzduší v jednotlivých uzlech toku v jednom z procesů a možnosti předcházení vzniku znečištění.

Kompetence Řízení dokumentace a evidence ke zdrojům znečišťění ovzduší v organizaci

  • kritérium d) - autorizovaná osoba připraví formulář pro ohlášení souhrnné provozní evidence podle zákona o ovzduší vyplněný pro fiktivní organizaci; uchazeč popíše využití dat pro splnění ohlašovací povinnosti podle zákona o ovzduší prostřednictvím ISPOP;
  • kritérium e) - autorizovaná osoba připraví formulář poplatkového přiznání; uchazeč popíše princip poplatkového přiznání podle zákona o ovzduší s využitím formuláře.

Kompetence Příprava odborných podkladů a stanovisek k ochraně čistoty ovzduší pro jednání s kontrolními, veřejnoprávními orgány a obecními úřady

  • kritérium b) - uchazeč vysvětlí, jak je ochrana ovzduší zapracována do referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF)
  • kritérium f) - autorizovaná osoba připraví pět příkladů havárie na zařízení pro ochranu ovzduší; uchazeč navrhne a zdůvodní opatření k jednomu z těchto příkladů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kovohutě Příbram, nástupnická, a. s.