Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Knihovník specialista
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Formální a obsahová analýza odborného cizojazyčného textu, rychlé čtení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit stručnou anotaci odborného článku z cizojazyčného časopisu Praktické předvedení
b V předepsaném časovém limitu přečíst zadaný odborný text v některém ze světových jazyků a určit stanovený počet klíčových slov Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Vytváření bibliografických a faktografických databází

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecně strukturu dílčí oborové bibliografické nebo faktografické databáze Ústní ověření
b Popsat rozdíly mezi bibliografickou a faktografickou databází Ústní ověření
c Ověřit popsané rozdíly vyhledáním v bibliografické nebo faktografické databázi na pěti zadaných příkladech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Odborná komunikace (včetně cizojazyčné) s dětskými čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit odborné komunikační dovednosti s dětským čtenářem v českém a cizím jazyce na dvou modelových situacích Praktické předvedení
b Popsat komunikační nástroje používané uživateli s různým stupněm postižení Ústní ověření
c Ověřit komunikační dovednosti v elektronické komunikaci vyhodnocením prezentace tří modelových situací, z toho jedné v cizím jazyce Praktické předvedení
d Připravit odpověď na vágně nebo pregnantně formulovaný požadavek na poskytnutí knihovnické a informační služby v knihovně pro děti v českém a cizím jazyce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace na knižním trhu a v produkci ostatních informačních zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit názvy českých a zahraničních nakladatelů k charakteristice jejich publikačního profilu Praktické předvedení
b Určit správné pořadí vydavatelů cizojazyčného pokračujícího díla vydávaného minimálně od roku 1970 do roku zkoušky Praktické předvedení
c Charakterizovat on-line zdroje pro hodnocení atraktivity dokumentů u čtenářů, a to včetně sociálních sítí a internetových portálů Ústní ověření
d Vyhledat 3 knihy vydané v roce předcházejícím roku zkoušky a oceněné některou z českých knižních cen Praktické předvedení
e Zjistit dostupnost 5 českých dokumentů vydaných v roce předcházejícím roku zkoušky (naučná monografie, zvuková kniha, mapa, VŠ skripta, hudebnina) na trhu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Ovládání automatizovaného knihovního systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat model automatizovaného knihovního systému, včetně návaznosti agend pro zpracování, zpřístupnění a uchování dokumentu v knihovně Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit, jaké typy statistik lze získat z dat automatizovaného knihovního systému a jak je lze použít při hodnocení práce a plánování rozvoje knihovny a uvést jeden modelový příklad z praxe knihoven Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s celostátní nebo oborovou působností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rešeršní strategii na příkladu konkrétního zadání rešerše Ústní ověření
b Popsat systém bibliografických a rešeršních služeb zadané knihovny s celostátní nebo oborovou působností Ústní ověření
c Charakterizovat rozdíly mezi poskytováním bibliografických a rešeršních služeb z volných a licencovaných elektronických informačních zdrojů Ústní ověření
d Připravit odpověď podle zadaného faktografického dotazu včetně odkazů na relevantní informační zdroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Práce s elektronickými informačními zdroji a nástroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkční rozdíly Jednotné informační brány a Souborného katalogu České republiky Ústní ověření
b Popsat principy služby typu discovery a předvést konkrétní volně přístupnou službu v České republice Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat funkční principy linkovacích služeb a uvést konkrétní příklady, které jsou užívány v knihovnách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Příprava cyklů systematického vzdělávání v oblasti knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách pro děti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat podle konkrétního zadání scénář jednorázové lekce nebo cyklu lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti pro děti a mládež včetně navržených výukových metod Praktické předvedení
b Srozumitelně prezentovat vzdělávací cíle a obhájit navržená řešení Praktické předvedení
c Popsat, jakými způsoby lze vyhodnotit naplnění cílů vzdělávání, očekávání a potřeb jeho účastníků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Sledování a kontrola vývoje spokojenosti zákazníků knihoven

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Srozumitelně vysvětlit důvody a cíle měření výkonů v knihovnách Ústní ověření
b Popsat a charakterizovat základní metody sledování a kontroly vývoje spokojenosti zákazníků knihoven Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit principy benchmarkingu v českých knihovnách Ústní ověření
d Popsat práci s vybraným volným statistickým nástrojem na měření využívání elektronických informačních zdrojů a webových stránek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Komplexní správa a organizace knihovního fondu v rámci instituce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat komplexní návrh uložení a stavění univerzálního knihovního fondu v rámci instituce (volný výběr, příruční knihovny, sklady) a obhájit jej Praktické předvedení
b Popsat nároky na prostor a optimální vybavení skladu knihovního fondu (včetně drobných pomůcek) a pravidla pro stavění knihovního fondu Ústní ověření
c Popsat nároky na prostor a optimální vybavení pro uložení knihovního fondu ve volném výběru a na jeho ochranu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vyhledávání bibliografických a faktografických informací ze specializovaných zdrojů, jejich ověřování a správa bází dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat pět dokumentů na základě zadání různých klíčových údajů ve zvoleném volně přístupném zdroji Praktické předvedení
b Popsat nástroje pro správu bibliografických informací a předvést práci s citačním manažerem ve zvolené knihovně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat nástroje a principy fasetového vyhledávání Ústní ověření
d Popsat obsah, vyhledávací nástroje a rozhraní báze dat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Strategické plánování v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný dotační program na podporu rozvoje knihovnických a informačních služeb Praktické předvedení
b Navrhnout koncept projektu, role pracovníků a jejich kompetence v realizačním týmu projektu do dotačního programu Praktické předvedení
c Zpracovat rámcový harmonogram projektu Praktické předvedení
d Zpracovat koncepci rozvoje kooperativního poskytování služeb z elektronických informačních zdrojů pro více knihoven v rámci kraje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vzdělávání pracovníků knihoven pro děti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout osnovu jednodenního školení pro pracovníky knihoven pro děti Praktické předvedení
b Prezentovat formou patnáctiminutové přednášky jedno z témat školení Praktické předvedení
c Připravit ověřovací test z přednesené problematiky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zpracování koncepce a systému aktivit k podpoře dětského čtenářství v knihovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit obsahový návrh dlouhodobého (ročního) cyklu aktivit k podpoře dětského čtenářství pro konkrétní věkovou skupinu dětí Praktické předvedení
b Zpracovat návrh organizačního a materiálního zajištění a harmonogram jedné z aktivit cyklu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Kritéria jsou ověřována praktickým předvedením a písemným nebo ústním ověřením. Některá praktická předvedení, zejména předvedení formou případových studií, jsou zadána předem a odevzdána v požadovaném termínu před vlastní zkouškou (viz specifikace u konkrétních kompetencí). Obhajoba případové studie je součástí zkoušky.

 

Pro praktické předvedení a písemné ověření je nutné, aby měl uchazeč k dispozici počítač zapojený v síti internet a dostupný textový editor. Dovednost práce s počítačem a orientace v síti internetu je jednou z prověřovaných obecných kompetencí. Během zkoušky se prověřuje i znalost odborné terminologie. Terminologie používaná při zadávání úkolů i jejich hodnocení musí být v souladu s aktuální terminologií, jak ji uvádí Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vytvářená Národní knihovnou České republiky.

 

V oblasti knihovnických a informačních služeb a provozu je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální znění platných legislativních norem, zejména;

Občanský zákoník, č. 89/2012 Sb.

Trestní zákoník, č. 40/2009 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), včetně věcně příslušných vyhlášek v platném znění

Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického textu a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

 

V oblasti katalogizace je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální katalogizační standardy, které určuje Národní knihovna České republiky. V případě, že se prověřuje znalost bibliografického záznamu v rozsahu MARC21 (MAchine-Readable Cataloging) formátu, pracuje se v rámci ověření pouze v rozsahu polí stanovených standardem „minimální záznam pro souborný katalog“, který stanovuje Národní knihovna České republiky. Pokud je v rámci ověření požadováno vyhledávání, pak není-li konkretizováno jak, je požadováno vyhledávání ve volně přístupném internetu. Veškeré podklady využitelné pro ověření konkrétní kompetence (dokumenty, kopie titulních listů a článků, bibliografické záznamy apod.) má zkoušený k dispozici během přípravy na zkoušku.

 

Sestavy těchto podkladů ke každé kompetenci jsou zároveň součástí níže uvedených pokynů pro autorizovanou osobu. Jednotlivé dokumenty je možné využít opakovaně v různých okruzích otázek. Uchazeč není předem informován o tom, jaké konkrétní podklady budou vybrány. Tam, kde jsou tyto podklady při zkoušení využity, je u části zkoušky také uvedeno, kolik a jakých podkladů má být k ověření kompetence předloženo. Ověřování kritérií praktickým předvedením formou předem zadané případové studie má písemnou formu. Ostatní praktické předvedení může mít písemnou formu nebo formu praktického předvedení určité činnosti; v tomto případě po zadání uchazeč činnost provádí a zároveň komentuje a zdůvodňuje postup práce. Všechna kritéria, která jsou ověřována formou praktického předvedení, simulují reálnou činnost v práci knihovníka specialisty v knihovně pro děti. Každé praktické předvedení je podle váhy hodnoceno stupnicí 100 nebo 120 bodů, uchazeč může získat polovinu, tedy 50 nebo 60 bodů za průběh práce, rychlost a přesnost pracovních postupů, a maximálně 50 nebo 60 bodů za výsledek. Pro jedno ověření se body sčítají. U kritérií, která jsou ověřována ústním ověřením, se hodnotí věcná správnost výsledků, obsah textu a úroveň vyjadřování. Hodnocení je stanoveno podle váhy na 100 nebo 120 bodů, správnost výsledků i písemné a ústní vyjadřování je hodnoceno současně. Kritérium je splněno, pokud uchazeč dosáhne alespoň 50 % bodů.

 

FORMÁLNÍ A OBSAHOVÁ ANALÝZA ODBORNÉHO CIZOJAZYČNÉHO TEXTU S TEMATIKOU DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ, RYCHLÉ ČTENÍ

Pro ověření kompetence Formální a obsahová analýza odborného cizojazyčného textu s tematikou dětského čtenářství, rychlé čtení připraví autorizovaná osoba pro obě kritéria 100 článků, a to vždy po 20 v anglickém, v německém, francouzském, španělském a ruském jazyce, z nichž bude pro účely zkoušky vybrán jeden pro kritérium a) a jeden pro kritérium b), a to v jazyce na základě výběru uchazeče. Články budou tematicky zaměřeny na dětské čtenářství, služby knihoven dětem a mládeži, psychologii dítěte apod.

 

VYTVÁŘENÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A FAKTOGRAFICKÝCH DATABÁZÍ

Pro ověření kompetence Vytváření bibliografických a faktografických databází připraví autorizovaná osoba 100 kopií titulních listů českých a zahraničních monografií a pokračujících děl pro děti, vydaných v různých obdobích 19., 20. a 21. století, z nich vybere 5 titulních listů pro ověření kritéria c). Současně budou ověřena kritéria a) a b) popisem struktury dílčích oborových databází a popsáním rozdílů bibliografických a faktografických databází.

 

ODBORNÁ KOMUNIKACE (VČETNĚ CIZOJAZYČNÉ) S DĚTSKÝMI ČTENÁŘI, UŽIVATELI A ZÁKAZNÍKY V KNIHOVNÁCH

Pro ověření kompetence Odboná komunikace (včetně cizojazyčné) s dětskými čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách připraví autorizovaná osoba 15 modelových situací, z nichž zejména pro kritéria a) a d) vybere dvě modelové situace - jednu v českém jazyce a jednu v předem dohodnutém cizím jazyce (angličtina, němčina, případně jiný světový jazyk). Na těchto modelových situacích ověří autorizovaná osoba i kritérium c). Kritérium b) ověří autorizovaná osoba zadáním určitého druhu postižení a uchazeč popíše nástroje komunikace specifické pro zadaný druh postižení. Ověřování kompetence bude vždy vázáno na dětského čtenáře, zákazníka, klienta.

 

ORIENTACE NA KNIŽNÍM TRHU A V PRODUKCI OSTATNÍCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

Pro ověření kompetence Orientace na knižním trhu a v produkci ostatních informačních zdrojů v kritériu a) připraví autorizovaná osoba soubor 30 publikačních profilů českých nakladatelství, jejichž produkce literatury pro děti je vyšší než 50 publikací ročně, z nichž bude pro účely zkoušky vybráno 5. Pro ověření kritéria b) připraví autorizovaná osoba seznam 30 pokračujících děl pro děti, vydávaných nejméně 3 různými nakladateli mimo území České republiky minimálně od roku 1970, uchazeč pak určuje pořadí vydavatelů u jednoho z nich. Pro ověření kritéria d) připraví autorizovaná osoba seznam 30 dokumentů z české produkce vydaných v roce předcházejícím roku zkoušky - naučné monografie pro děti, zvukové knihy pro děti, mapy a hudebniny. Dokument bude pro uchazeče identifikován nejméně 2 z těchto údajů: autor, název, ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní číslo knihy), popř. ISMN (International Standard Music Number, mezinárodní číslo hudebniny), nakladatel, rok vydání. Pro účely zkoušky bude z každého typu vybrán jeden dokument. Pro ověření kompetence budou pro splnění kritérií vybírány dokumenty vydané v České republice a zemích Evropské unie.

 

OVLÁDÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU

Pro ověření kompetence Ovládání automatizovaného knihovního systému je nutné, aby autorizovaná osoba byla obeznámena s tím, že všechny automatizované systémy pracují na principu modulárního propojení a pokrývají agendy provozu knihovny. Obecné popsání může být vztaženo ke konkrétnímu automatizovanému knihovnímu systému. V rámci kompetence uchazeč prokazuje znalost agend, které lze pokrýt automatizovaným provozem. Dále uchazeč prokazuje v rámci této kompetence povědomí o tom, že kromě zabezpečení provozu jsou v automatizovaném knihovním systému dostupná data o provozu knihovny, např. kvantitativní ukazatele o počtu a typu dokumentů, uživatelů, výpůjček a údaje, jaké možnosti pro organizaci práce v knihovně tato data poskytují. Pro ověření kompetence nejsou nutné žádné speciální pomůcky, kromě psacích potřeb.

 

POSKYTOVÁNÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A REŠERŠNÍCH SLUŽEB V KNIHOVNÁCH S CELOSTÁTNÍ NEBO OBOROVOU PŮSOBNOSTÍ

Pro ověření kompetence Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s celostátní nebo oborovou působností připraví autorizovaná osoba pro kritérium a) 50 různých zadání rešerše zahrnujících kombinace tematického, časového a jazykového vymezení a uživatelského určení, z nichž pro ověření kritéria jedno zadá. Pro kritérium b) připraví autorizovaná osoba seznam knihoven s celostátní a oborovou působností v České republice, z nichž pro ověření kritéria jednu zadá. Pro kritérium d) připraví autorizovaná osoba 50 faktografických dotazů, z nichž jeden zadá uchazeči.

Ověřování kompetence bude vázáno na čtenáře/ zákazníka/ klienta z kategorií dětí a mládeže.

 

PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI A NÁSTROJI

Při ověření kompetence Práce s elektronickými informačními zdroji a nástroji prokazuje uchazeč povědomí o existenci speciálních nástrojů a principech jejich fungování.

 

PŘÍPRAVA CYKLŮ SYSTEMATICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KNIHOVNICKO-BIBLIOGRAFICKÉ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI V KNIHOVNÁCH PRO DĚTI

Pro ověření kompetence Příprava cyklů systematického vzdělávání v oblasti knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách pro děti v kritériu a) připraví autorizovaná osoba soubor 10 zadání obsahujících základní parametry vzdělávání - charakteristiku knihovny poskytující vzdělání; vymezení cílové skupiny školených osob (děti, mládež); téma a rozsah lekce/cyklu vzdělávání. Kritérium a) bude ověřováno praktickým předvedením formou předem zadané případové studie v písemné formě, kterou autorizovaná osoba zadá v termínu do 21 dnů před stanovenou zkouškou. Návrh bude zpracován uchazečem v rozsahu do 4 normostran (A4) a odevzdán 2 dny před stanoveným termínem zkoušky. V navazujícím kritériu b) pak bude uchazeč prezentovat zvolený postup a obhájí navržená řešení vytvořená při ověření kritéria a). V kritériu c) ověří autorizovaná osoba povědomí o metodách a postupech hodnocení spokojenosti a efektivity vzdělávání.

 

SLEDOVÁNÍ A KONTROLA VÝVOJE SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ KNIHOVEN

Pro ověření kompetence Sledování a kontrola vývoje spokojenosti zákazníků knihoven uchazeč v kritériích a) až c) prokáže orientaci v oblasti sledování a měření kontroly spokojenosti zákazníků - uživatelů knihoven. V kritériu d) může využít některý z volně přístupných nástrojů pro měření výkonů.

 

KOMPLEXNÍ SPRÁVA A ORGANIZACE KNIHOVNÍHO FONDU V RÁMCI INSTITUCE

Pro ověření kompetence Komplexní správa a organizace knihovního fondu v rámci instituce zpracuje autorizovaná osoba profily 5 modelových knihoven, z nichž 1 zadá pro ověření kritéria a) v termínu do 21 dnů před stanovenou zkouškou. Kritérium a) bude ověřeno formou případové studie, kterou uchazeč zpracuje na zadané téma v rozsahu 2 - 3 normostrany (A4) a odevzdá 2 dny před stanoveným termínem zkoušky. Ověření kritéria b) a c) bude zaměřeno na vybavení skladů a volného výběru knihovny pro děti vhodným nábytkem, typem regálů, pomůckami pro stavění fondu, dále na prostorové nároky na uložení knihovního fondu a jeho ochranu při uložení ve volném výběru.

 

VYHLEDÁVÁNÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A FAKTOGRAFICKÝCH INFORMACÍ ZE SPECIALIZOVANÝCH ZDROJŮ, JEJICH OVĚŘOVÁNÍ A SPRÁVA BÁZÍ DAT

Pro ověření kompetence Vyhledávání bibliografických a faktografických informací ze specializovaných zdrojů, jejich ověřování a správa bází dat je nutné připravit:

pro ověření kritéria a) 100 zadání pro vyhledání různých typů dokumentů, která budou tvořena sestavou nejméně dvou klíčových údajů: původce, název, ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní číslo knihy), ISMN (International Standard Music Number, mezinárodní číslo hudebniny), ISSN (International Standard Serials Number, mezinárodní číslo periodika), nakladatel, rok vydání. Z hlediska chronologického musí být:

10 % dokumentů vydaných v letech 1850 - 1900

10 % dokumentů vydaných v letech 1901 - 1950 20 % dokumentů vydaných v letech 1951 - 2010

60 % dokumentů vydaných od r. 2011 včetně

Ke zkoušce musí být vybrány dokumenty z různých uvedených období. Uchazeč není předem informován o tom, jaké konkrétní dokumenty budou vybrány.

Pro ověření kritéria d) je nutné připravit seznam 50 titulů volně přístupných databází (plnotextových, faktografických, elektronických katalogů knihoven). Uchazeč na základě názvu báze dat provede vyhledání v Internetu a ústně popíše bázi dat.

 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI KNIHOVNICTVÍ A INFORMAČNÍCH SLUŽEB A SYSTÉMŮ

Pro ověření kompetence Strategické plánování v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů připraví autorizovaná osoba pro kritérium a) 30 modelových příkladů knihoven. Každý model bude v rozsahu jedné strany textu a bude obsahovat základní informace o knihovně, obci a kraji, kde knihovna působí. V případě knihovny, která je součástí instituce (např. vysokoškolské nebo specializované), bude popis obsahovat i informace o zřizovateli knihovny. V popisu bude uvedeno, jaké další typy knihoven se v okolí knihovny nacházejí, jaká je struktura vzdělávacích a dalších paměťových institucí apod. V popisu knihovny budou uvedeny její hlavní problémy. Pro vyhledání dotačních programů má uchazeč k dispozici internet. Pro splnění kritéria a) vybere autorizovaná osoba jeden modelový příklad. Pro splnění kritéria b) navrhne uchazeč stručný koncept projektu v rozsahu asi deseti řádek textu, který bude mít vazbu na plnění kritéria a). Pokud vyhledal více vhodných dotačních programů, pak si pro plnění kritéria b) zvolí pouze jeden vybraný dotační titul. Pro splnění kritéria c) využije uchazeč koncept navržený při plnění kritéria b). Pro plnění kritéria d) autorizovaná osoba zadá uchazeči v termínu do 21 dnů před stanovenou zkouškou případovou studii, pro její zpracování si uchazeč zvolí typ knihoven (např. veřejné, školní, vysokoškolské, podnikové, případně jejich kombinaci) a zpracuje koncepci pro oblast knihovnických a informačních služeb (rozsah a podmínky služeb poskytovaných vybranou knihovnou). Hodnocena je znalost výhod a nevýhod kooperativních systémů. Zpracovaná případová studie bude v rozsahu minimálně čtyři normostrany (A4) a uchazeč ji odevzdá 2 dny před stanoveným termínem zkoušky. Zkouška ověřuje schopnost vykonávat činnost v knihovně regionální, specializované a národní úrovně.

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN PRO DĚTI

Pro ověření kompetence Vzdělávání pracovníků knihoven pro děti připraví autorizovaná osoba 10 témat na jednodenní školení pro pracovníky dětských oddělení. Pro ověření všech kritérií vybere autorizovaná osoba jedno z témat, které zadá v termínu do 21 dnů před stanovenou zkouškou. Pro ověření kritéria a) zpracuje uchazeč osnovu školení, pro kritérium b) připraví prezentaci v rozsahu patnácti minut, kterou přednese. Pro ověření kritéria c) připraví test na ověření znalosti přednesené problematiky. Test se bude skládat ze tří otázek, každá bude mít čtyři varianty odpovědí, z nichž správné budou dvě.

 

ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE A SYSTÉMU AKTIVIT K PODPOŘE DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ V KNIHOVNĚ

Pro ověření kompetence zadá autorizovaná osoba uchazeči v termínu do 21. dnů před stanovenou zkouškou konkrétní věkovou kategorii dětí (do věku 15 let), pro niž uchazeč zpracuje formou případové studie návrh aktivit k podpoře čtenářství v rozsahu do 2 normostran (A4). Návrh odevzdá 2 dny před stanoveným termínem zkoušky. Ověřování kritéria b) bude navazovat na odevzdaný návrh. Kritérium b) je ověřováno na základě návrhu zpracovaného pro kritérium a).

 

Hodnocení

 

FORMÁLNÍ A OBSAHOVÁ ANALÝZA ODBORNÉHO CIZOJAZYČNÉHO TEXTU S TEMATIKOU DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ, RYCHLÉ ČTENÍ

2 x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 200 bodů

 

VYTVÁŘENÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A FAKTOGRAFICKÝCH DATABÁZÍ

2 x ústní ověření po 120 bodech, celkem 240 bodů

1 x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 340 bodů

 

ODBORNÁ KOMUNIKACE (VČETNĚ CIZOJAZYČNÉ) S DĚTSKÝMI ČTENÁŘI, UŽIVATELI A ZÁKAZNÍKY V KNIHOVNÁCH

3 x praktické předvedení po 120 bodech, celkem 360 bodů

1 x ústní ověření, 120 bodů

Celkem 480 bodů

 

ORIENTACE NA KNIŽNÍM TRHU A V PRODUKCI OSTATNÍCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

4 x praktické předvedení po 100 bodech, celkem 400 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 500 bodů

 

OVLÁDÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU

1 x ústní ověření, 100 bodů

1 x praktické předvedení a ústní ověření, 100 bodů

Celkem 200 bodů

 

POSKYTOVÁNÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A REŠERŠNÍCH SLUŽEB V KNIHOVNÁCH S CELOSTÁTNÍ NEBO OBOROVOU PŮSOBNOSTÍ

3 x ústní ověření po 120 bodech, celkem 360 bodů

1 x praktické předvedení, 120 bodů

Celkem 480 bodů

 

PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI A NÁSTROJI

2 x ústní ověření po 100 bodech, celkem 200 bodů

1 x praktické předvedení a ústní ověření, 100 bodů

Celkem 300 bodů

 

PŘÍPRAVA CYKLŮ SYSTEMATICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KNIHOVNICKO-BIBLIOGRAFICKÉ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI V KNIHOVNÁCH PRO DĚTI

2 x praktické předvedení po 100 bodech, celkem 200 bodů

1 x ústní ověření 120 bodů

Celkem 320 bodů

 

SLEDOVÁNÍ A KONTROLA VÝVOJE SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ KNIHOVEN

4 x ústní ověření po 120 bodech

Celkem 480 bodů

 

KOMPLEXNÍ SPRÁVA A ORGANIZACE KNIHOVNÍHO FONDU V RÁMCI INSTITUCE

1x praktické předvedení, 100 bodů

2x ústní ověření po 50 bodech, celkem 100 bodů

Celkem 200 bodů

 

VYHLEDÁVÁNÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A FAKTOGRAFICKÝCH INFORMACÍ ZE SPECIALIZOVANÝCH ZDROJŮ, JEJICH OVĚŘOVÁNÍ A SPRÁVA BÁZÍ DAT

1 x praktické předvedení, 100 bodů

2 x ústní ověření po 100 bodech, celkem 200 bodů

1 x praktické předvedení a ústní ověření, 100 bodů

Celkem 400 bodů

 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI KNIHOVNICTVÍ A INFORMAČNÍCH SLUŽEB A SYSTÉMŮ

4 x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 400 bodů

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN PRO DĚTI

3 x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 300 bodů

 

ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE A SYSTÉMU AKTIVIT K PODPOŘE DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ V KNIHOVNĚ

2x praktické předvedení po 120 bodech

Celkem 240 bodů

 

Celkově může uchazeč získat 4840 bodů. Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti, tj. 3530 bodů a zároveň dosáhnout alespoň 50 % bodů u každého kritéria.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Pokud žádný ze členů zkušební komise nemá kvalifikaci v příslušném cizím jazyce na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, musí být zkoušce při ověřování jazykových kompetencí:

  • Formální a obsahová analýza odborného cizojazyčného textu, rychlé čtení
  • Odborná komunikace (včetně cizojazyčné) s dětskými čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

přítomna také další osoba, která tyto kvalifikační požadavky splňuje; její názor je doporučujícího charakteru. Dokládá se diplomem ze státní zkoušky, nebo certifikátem o absolvování zkoušky.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru informační studia a knihovnictví a alespoň 5 let prokázané odborné praxe v oblasti přímých knihovnických a informačních služeb, resp. služeb pro děti a mládež a dále prokázané lektorské činnosti v oblasti přímých knihovnických a informačních služeb, resp. služeb pro děti a mládež v rámci vzdělávacích odborných aktivit včetně rekvalifikačních kurzů v rozsahu minimálně 5 kurzů či 20 odlektorovaných hodin. Bude doloženo potvrzením od instituce, pro kterou kurz lektoroval (musí být uvedeno téma a rozsah kurzu).
  2. Vědecká hodnost v oboru v oboru informační studia a knihovnictví a alespoň 5 let prokázané odborné praxe v oboru informační služby, informační studia a knihovnictví se specializací na poskytování přímých knihovnických a informačních služeb, resp. služeb pro děti a mládež.
  3. Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a rekvalifikační knihovnický kurz akreditovaný MŠMT a alespoň 5 let prokázané odborné praxe v oblasti přímých knihovnických a informačních služeb, resp. služeb pro děti a mládež a dále prokázané lektorské činnosti v oblasti přímých knihovnických a informačních služeb, resp. služeb pro děti a mládež v rámci vzdělávacích odborných aktivit včetně rekvalifikačních kurzů v rozsahu minimálně 5 kurzů či 20 odlektorovaných hodin. Bude doloženo potvrzením od instituce, pro kterou kurz lektoroval (musí být uvedeno téma a rozsah kurzu).

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro písemnou a praktickou část zkoušky. Uchazeč bude mít k dispozici PC s běžným textovým a tabulkovým editorem a neomezeným přístupem do internetu pro přípravu, praktické ověření a písemné ověření. Počítač pro zkoušku s obrazovkou min. 17", klávesnice a myš. Psací potřeby, papír na psaní.

 

Autorizovaná osoba připraví seznam relevantních témat (viz sestavy u jednotlivých kompetencí) pro zpracování případových studií pro praktická předvedení. Dále autorizovaná osoba zajistí pro každého uchazeče podklady (dokumenty, kopie titulních listů a článků, bibliografické záznamy, publikační profily, seznamy děl, webových adres portálů, automatizovaných knihovních systémů, apod. v sestavách výše uvedených u jednotlivých kompetencí) potřebné k ověření kompetence formou praktického předvedení. Pro každou zkoušku musí být k dispozici seznam dokumentů (viz sestavy u jednotlivých kompetencí), které jsou pro ověřování potřebné, a seznam dokumentů, které byly vybrány pro zkoušku; pokud proběhne ověřování na základě bibliografického záznamu, pak tyto záznamy jsou přílohou záznamových archů o zkoušce. Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška nemůže být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Městská knihovna Kutná Hora

Knihovna Kroměřížska

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích