Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Obchodník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v konstrukci osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy, provozní vlastnosti a rozdíly jednotlivých hnacích agregátů Ústní ověření
b Popsat druhy a vlastnosti paliv používaných v motorových vozidlech Ústní ověření
c Popsat alternativní pohony osobních automobilů Ústní ověření
d Popsat jednotlivé druhy a vlastnosti pohonů, převodovek a spojek Ústní ověření
e Popsat konstrukci a užitné vlastnosti jednotlivých druhů karosérií Ústní ověření
f Popsat účel jednotlivých prvků komfortní výbavy osobních automobilů Ústní ověření
g Popsat účel jednotlivých bezpečnostních prvků výbavy osobních automobilů Ústní ověření
h Popsat konstrukci podvozku osobních automobilů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické a prodejní dokumentaci osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v základní technické dokumentaci osobních automobilů parametry určeného motorového vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit na propagačních materiálech osobních automobilů přednosti určeného vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit v elektronickém konfigurátoru osobních automobilů nabídku včetně úpravy ceny Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat se v záručních podmínkách osobních automobilů Ústní ověření
e Vyhledat v dokumentaci vozidla termíny pro provedení měření emisní a technické kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve finančních, pojistných a registračních službách v rámci prodeje vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy a použití finančních produktů pro koupi nebo pronájem vozidel a rozdíly ve finančních produktech Ústní ověření
b Vypočítat reálný přeplatek klienta při využití různých finančních produktů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat jednotlivé druhy pojistných produktů automobilů a jejich základní charakteristiku Ústní ověření
d Popsat způsob registrace nového a ojetého automobilu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v organizaci, IT systémech a administrativě prodeje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ovládání IT systémů používaných při prodeji automobilů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat jednotlivé administrativní kroky při prodeji automobilů Ústní ověření
c Popsat úkony předprodejní přípravy nového automobilu Ústní ověření
d Popsat ekonomickou stránku prodeje a faktory ovlivňující výsledný zisk z prodeje vozidla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odhadnout osobnost zákazníka a zvolit odpovídající formu komunikace Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést osobní komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení
c Předvést elektronickou komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení
d Předvést řešení konfliktní situace v rámci komunikace se zákazníkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v marketingových aktivitách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy marketingových aktivit obchodníka Ústní ověření
b Popsat způsoby online marketingových aktivit Ústní ověření
c Popsat proaktivní získávání zájemců Ústní ověření
d Zpracovat příchozí požadavky zákazníků Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat specifika potřeb nového a stávajícíhco zákazníka Ústní ověření
f Popsat způsob a formy propagace vozidel určeného výrobce Ústní ověření
g Popsat specifika marketingových aktivit zaměřených na firemní zákazníky Ústní ověření
h Popsat způsob poprodejní péče o zákazníka, upevňování vazby mezi zákazníkem a prodejcem/značkou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analýza potřeb zákazníka a prezentace automobilu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést uvítání zákazníka Praktické předvedení
b Analyzovat potřeby zákazníka při koupi nového osobního automobilu Praktické předvedení
c Prezentovat zákazníkovi určený typ osobního automobilu Praktické předvedení
d Provést předváděcí jízdu Praktické předvedení
e Nabídnout a popsat volitelnou a doplňkovou výbavu osobního automobilu Praktické předvedení
f Nabídnout a popsat originální příslušenství Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování nabídky a prodejní smlouvy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat nabídku dle analýzy potřeb zákazníka a její modifikace Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit a dle přání zákazníka konkretizovat předpřipravený návrh smlouvy, projednat ji se zákazníkem a uzavřít smlouvu podpisem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Předání automobilu zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu dodaného automobilu, dokumentace a podkladů k předání Praktické předvedení
b Pozvat zákazníka k předání automobilu Praktické předvedení
c Předvést dodaný automobil zákazníkovi, včetně seznámení s ovládáním, obsluhou a základní údržbou Praktické předvedení
d Seznámit zákazníka s možnostmi servisování vozidla během provozu Praktické předvedení
e Předat veškerou dokumentaci k vozidlu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v prodeji vozidel firemním zákazníkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika prodeje osobních vozidel firemním zákazníkům Ústní ověření
b Vybrat vhodný vůz a zpracovat nabídku dle výběrového řízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat nabídku služeb pro správu vozového parku firemních zákazníků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v nákupu a prodeji ojetých vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika prodeje ojetých vozidel Ústní ověření
b Popsat zásady stanovování ceny ojetého vozidla Ústní ověření
c Stanovit odhad ceny ojetého vozu Praktické předvedení
d Zpracovat nabídku odkupu ojetého vozu protihodnotou při koupi nového vozu Praktické předvedení
e Popsat legislativní aspekty prodeje ojetého vozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Vstupním předpokladem je předložení platného oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

Autorizovaná osoba bude předem informovat uchazeče o typu informačního systému pro prodej automobilů, na kterém bude probíhat ověřování kompetencí.

 

Specifikace podmínek ověřování některých kritérií u odborných kompetencí:

 

U odborné kompetence Komunikace se zákazníky, kritérium a) až d) zkouška bude organizována jako ústní či písemná forma komunikace v rozsahu běžně vznikajících situací při prodeji vozidla, zadání scénáře bude provedeno ústně zkušební komisí, roli zákazníka sehraje jeden z členů zkušební komise, komise bude hodnotit obecně komunikační schopnosti uchazeče.

Kritérium d) Předvést řešení konfliktní situace v rámci komunikace se zákazníkem - jedná se o komunikaci v situacích: reklamace automobilu nebo vyjednávání o ceně nebo nespokojený zákazník atd.

Autorizovaná osoba si připraví minimálně 5 zadání ke každému komunikačnímu, prakticky ověřovanému kritériu.

 

U odborné kompetence Orientace v marketingových aktivitách, kritérium d) Zpracovat příchozí požadavky zákazníků - uchazeč na základě obecných požadavků zákazníka na osobní automobil navrhne konkrétní typ a výbavový stupeň vhodného vozidla, autorizovaná osoba si připraví minimálně 5 zadání.

 

U odborné kompetence Analýza potřeb zákazníka a prezentace automobilu, kritérium d) Provést předváděcí jízdu - uchazeč během předváděcí jízdy odprezentuje nabízený automobil zákazníkovi s ohledem na výbavu, komfortní a bezpečnostní prvky, ovládání, rozměry, motorizaci a jízdní vlastnosti nabízeného osobního automobilu, předváděcí jízda musí trvat nejméně 15 minut.

 

U odborné kompetence Orientace v prodeji vozidel firemním zákazníkům, kritérium b) Vybrat vhodný vůz a zpracovat nabídku dle výběrového řízení - uchazeč na základě obecných parametrů uvedených ve výběrovém řízení zvolí vhodný model osobního automobilu, výbavu a motorizaci včetně kontroly plnění požadovaných parametrů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti prodeje osobních nebo užitkových automobilů.

 2. Vyšší odborné vzdělání zaměřené na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti prodeje osobních nebo užitkových automobilů.

 3. Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu se zaměřením na konstrukci motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti prodeje osobních nebo užitkových automobilů.

 4. Profesní kvalifikace 23-122-M Technik/technička prodeje osobních automobilů + střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti na konstrukci motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti prodeje osobních nebo užitkových automobilů.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky na materiálně-technické zázemí:

 • prostor pro prezentaci a předání osobního nebo užitkového vozidla

 • prostor vybavený kancelářským nábytkem pro jednání se zákazníkem

 • PC, tiskárna

 • připojení k internetu

 • technická a prodejní dokumentace

 • SW - informační systém pro prodej automobilů, konfigurátor automobilů, kancelářský SW

 • SW pro odhad ceny ojetých vozidel

 • nový osobní nebo užitkový automobil

 • ojetý osobní nebo užitkový automobil

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠA Brno

Porsche InterAuto CZ

Auto Unger

Motortec