Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Obchodník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v konstrukci osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy, provozní vlastnosti a rozdíly jednotlivých hnacích agregátů Ústní ověření
b Popsat druhy a vlastnosti paliv používaných v motorových vozidlech Ústní ověření
c Popsat alternativní pohony osobních automobilů Ústní ověření
d Popsat jednotlivé druhy a vlastnosti pohonů, převodovek a spojek Ústní ověření
e Popsat konstrukci a užitné vlastnosti jednotlivých druhů karosérií Ústní ověření
f Popsat účel jednotlivých prvků komfortní výbavy osobních automobilů Ústní ověření
g Popsat účel jednotlivých bezpečnostních prvků výbavy osobních automobilů Ústní ověření
h Popsat konstrukci podvozku osobních automobilů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické a prodejní dokumentaci osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v základní technické dokumentaci osobních automobilů parametry určeného motorového vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit na propagačních materiálech osobních automobilů přednosti určeného vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit v elektronickém konfigurátoru osobních automobilů nabídku včetně úpravy ceny Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat se v záručních podmínkách osobních automobilů Ústní ověření
e Vyhledat v dokumentaci vozidla termíny pro provedení měření emisní a technické kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve finančních, pojistných a registračních službách v rámci prodeje vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy a použití finančních produktů pro koupi nebo pronájem vozidel a rozdíly ve finančních produktech Ústní ověření
b Vypočítat reálný přeplatek klienta při využití různých finančních produktů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat jednotlivé druhy pojistných produktů automobilů a jejich základní charakteristiku Ústní ověření
d Popsat způsob registrace nového a ojetého automobilu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v organizaci, IT systémech a administrativě prodeje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ovládání IT systémů používaných při prodeji automobilů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat jednotlivé administrativní kroky při prodeji automobilů Ústní ověření
c Popsat úkony předprodejní přípravy nového automobilu Ústní ověření
d Popsat ekonomickou stránku prodeje a faktory ovlivňující výsledný zisk z prodeje vozidla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odhadnout osobnost zákazníka a zvolit odpovídající formu komunikace Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést osobní komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení
c Předvést elektronickou komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení
d Předvést řešení konfliktní situace v rámci komunikace se zákazníkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v marketingových aktivitách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy marketingových aktivit obchodníka Ústní ověření
b Popsat způsoby online marketingových aktivit Ústní ověření
c Popsat proaktivní získávání zájemců Ústní ověření
d Zpracovat příchozí požadavky zákazníků Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat specifika potřeb nového a stávajícíhco zákazníka Ústní ověření
f Popsat způsob a formy propagace vozidel určeného výrobce Ústní ověření
g Popsat specifika marketingových aktivit zaměřených na firemní zákazníky Ústní ověření
h Popsat způsob poprodejní péče o zákazníka, upevňování vazby mezi zákazníkem a prodejcem/značkou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analýza potřeb zákazníka a prezentace automobilu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést uvítání zákazníka Praktické předvedení
b Analyzovat potřeby zákazníka při koupi nového osobního automobilu Praktické předvedení
c Prezentovat zákazníkovi určený typ osobního automobilu Praktické předvedení
d Provést předváděcí jízdu Praktické předvedení
e Nabídnout a popsat volitelnou a doplňkovou výbavu osobního automobilu Praktické předvedení
f Nabídnout a popsat originální příslušenství Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování nabídky a prodejní smlouvy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat nabídku dle analýzy potřeb zákazníka a její modifikace Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit a dle přání zákazníka konkretizovat předpřipravený návrh smlouvy, projednat ji se zákazníkem a uzavřít smlouvu podpisem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Předání automobilu zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu dodaného automobilu, dokumentace a podkladů k předání Praktické předvedení
b Pozvat zákazníka k předání automobilu Praktické předvedení
c Předvést dodaný automobil zákazníkovi, včetně seznámení s ovládáním, obsluhou a základní údržbou Praktické předvedení
d Seznámit zákazníka s možnostmi servisování vozidla během provozu Praktické předvedení
e Předat veškerou dokumentaci k vozidlu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v prodeji vozidel firemním zákazníkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika prodeje osobních vozidel firemním zákazníkům Ústní ověření
b Vybrat vhodný vůz a zpracovat nabídku dle výběrového řízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat nabídku služeb pro správu vozového parku firemních zákazníků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v nákupu a prodeji ojetých vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika prodeje ojetých vozidel Ústní ověření
b Popsat zásady stanovování ceny ojetého vozidla Ústní ověření
c Stanovit odhad ceny ojetého vozu Praktické předvedení
d Zpracovat nabídku odkupu ojetého vozu protihodnotou při koupi nového vozu Praktické předvedení
e Popsat legislativní aspekty prodeje ojetého vozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Vstupním předpokladem je předložení platného oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

Autorizovaná osoba bude předem informovat uchazeče o typu informačního systému pro prodej automobilů, na kterém bude probíhat ověřování kompetencí.

 

Specifikace podmínek ověřování některých kritérií u odborných kompetencí:

 

U odborné kompetence Komunikace se zákazníky, kritérium a) až d) zkouška bude organizována jako ústní či písemná forma komunikace v rozsahu běžně vznikajících situací při prodeji vozidla, zadání scénáře bude provedeno ústně zkušební komisí, roli zákazníka sehraje jeden z členů zkušební komise, komise bude hodnotit obecně komunikační schopnosti uchazeče.

Kritérium d) Předvést řešení konfliktní situace v rámci komunikace se zákazníkem - jedná se o komunikaci v situacích: reklamace automobilu nebo vyjednávání o ceně nebo nespokojený zákazník atd.

Autorizovaná osoba si připraví minimálně 5 zadání ke každému komunikačnímu, prakticky ověřovanému kritériu.

 

U odborné kompetence Orientace v marketingových aktivitách, kritérium d) Zpracovat příchozí požadavky zákazníků - uchazeč na základě obecných požadavků zákazníka na osobní automobil navrhne konkrétní typ a výbavový stupeň vhodného vozidla, autorizovaná osoba si připraví minimálně 5 zadání.

 

U odborné kompetence Analýza potřeb zákazníka a prezentace automobilu, kritérium d) Provést předváděcí jízdu - uchazeč během předváděcí jízdy odprezentuje nabízený automobil zákazníkovi s ohledem na výbavu, komfortní a bezpečnostní prvky, ovládání, rozměry, motorizaci a jízdní vlastnosti nabízeného osobního automobilu, předváděcí jízda musí trvat nejméně 15 minut.

 

U odborné kompetence Orientace v prodeji vozidel firemním zákazníkům, kritérium b) Vybrat vhodný vůz a zpracovat nabídku dle výběrového řízení - uchazeč na základě obecných parametrů uvedených ve výběrovém řízení zvolí vhodný model osobního automobilu, výbavu a motorizaci včetně kontroly plnění požadovaných parametrů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠA Brno

Porsche InterAuto CZ

Auto Unger

Motortec