Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Technik autoservisu
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla BOZP a PO souvisejících s opravami osobních automobilů (zvedací zařízení, ruční elektrické, hydraulické a pneumatické nářadí) Písemné ověření
b Popsat zásady práce s nebezpečnými látkami během oprav osobních automobilů Písemné ověření
c Popsat zásady ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v informačních systémech souvisejících se servisem osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě, včetně zachování jejich aktuálnosti, způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo celků určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat technickou dokumentaci, časové normy, audatex, katalog dílů, servisní knížku v tištěné a elektronické podobě Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat servisní plán, druhy servisních prohlídek, sestavování check listu k prohlídce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v elektrotechnice a elektronice osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní pojmy elektrotechniky a elektroniky Písemné ověření
b Popsat využití elektrotechniky a elektroniky v osobních automobilech Písemné ověření
c Popsat a předvést měřeni základních elektrických veličin za použití vhodných měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v konstrukci osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci karoserií osobních automobilů Písemné ověření
b Popsat lakování osobních automobilů Písemné ověření
c Popsat konstrukce motorů Písemné ověření
d Popsat druhy paliv u pohonných agregátů, uvést výhody a nevýhody Písemné ověření
e Popsat palivovou soustavu u určeného druhu hnacího agregátu Ústní ověření
f Popsat konstrukci převodových ústrojí (manuální, automatická převodovka) Písemné ověření
g Popsat kostrukci podvozků osobních automobilů Písemné ověření
h Popsat základní funkce brzdové soustavy Písemné ověření
i Popsat možnosti dodatečné volitelné výbavy osobního automobilu (doplňky, příslušenství) Písemné ověření
j Popsat funkci klimatizace a vytápění osobního automobilu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních postupech při opravách osobního automobilu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní postupy při opravách karoserií Písemné ověření
b Popsat základy postupu lakování osobního automobilu Písemné ověření
c Popsat základní postupy mechanických oprav osobních automobilů Písemné ověření
d Popsat základní diagnostické přístroje a jejich využití při opravách vozidel Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace technika se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady telefonické a elektronické komunikace se zákazníkem Ústní ověření
b Předvést osobní komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení
c Předvést telefonickou komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení
d Předvést elektronickou komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení
e Předvést řešení konfliktní situace v rámci komunikace se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat komunikační prostředky - verbální a neverbální komunikace, typologie osobnosti, způsoby vyjednávání a argumentace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních procesech příjmu vozidla do opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dohodnutí termínu opravy Ústní ověření
b Popsat přípravu termínu opravy Ústní ověření
c Předvést činnosti při aktivním příjmu vozidla do opravy Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat proces kontroly kvality prováděné opravy Písemné ověření
e Předat vozidlo po opravě Praktické předvedení
f Zpracovat návrh předběžné kalkulace opravy včetně zjištěných vícenákladů v průběhu opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v časovém plánu opavy vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vyhodnotit časovou náročnost opravy, včetně časové rezervy na ztíženou opravu Písemné ověření
b Popsat časovou dostupnost dodání potřebných náhradních dílů pro danou opravu Písemné ověření
c Naplánovat postup opravy mezi jednotlivé mechaniky dle jejich specializace Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést činnosti při postupu opravy dle zakázkového listu, práce nad rámec zakázky projednat se zákazníkem Praktické předvedení
e Předvést projednání časového a cenového navýšení opravy vozidla se zákazníkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v předání vozidla po opravě a nabídka dalších služeb a produktů autoservisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výstupní kontrolu a kontrolu kvality provedených prací Písemné ověření
b Provést prohlídku stavu vozidla po opravě před předáním zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
c Uzavřít zakázku, provést sumarizaci, vypsat předávací protokol Praktické předvedení a ústní ověření
d Vystavit fakturu v používaném softwaru Praktické předvedení a ústní ověření
e Předat vozidlo zákazníkovi s vysvětlením provedených prací, předání potřebné dokumentace k prováděné opravě Praktické předvedení a ústní ověření
f Nabídnout další služby autoservisu (sezonní akce, zvýhodněné ceny práce a dílů atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kalkulace opravy při řešení pojistné události

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kalkulaci nákladů při likvidaci pojistné události Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat procesy asistenčních služeb Písemné ověření
c Popsat identifikaci pojistky vozidla Písemné ověření
d Popsat postup při nahlášení pojisné události a prohlídky vozidla pojišťovnou Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve vybraných ustanoveních občanského zákoníku v souvislosti s opravami vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat definici podmínek garančních oprav (oprav prodloužené záruky) Písemné ověření
b Předvést vyplnění reklamačního protokolu Praktické předvedení
c Popsat právní nároky zákazníka na uplatnění reklamace materiálu a služeb (právnická osoba) Písemné ověření
d Popsat právní nároky zákazníka na uplatnění reklamace materiálu a služeb (fyzická osoba) Písemné ověření
e Provést vyhodnocení a uzavření reklamace Praktické předvedení
f Orientovat se v právní problematice zadržení věci, navyšování ceny, přechodu vlastnických práv, smyslu obchodních podmínek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve zpětné vazbě spokojenosti zákazníka s činností autoopravny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat komunikační nástroje mezi servisním poradcem a zákazníkem Písemné ověření
b Popsat lidské vnímání a základní vzory pro komunikaci Písemné ověření
c Popsat zdůvodnění potřeby spokojenosti zákazníka Ústní ověření
d Popsat metody zjišťování spokojenosti zákazníků - potenciálně kladené otázky zákazníkům externí společností Ústní ověření
e Předvést komunikaci se zákazníkem za účelem zjištění spokojenosti s poskytnutými službami Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30687&kod_sm1=17).

 

Vstupní předpoklady: vyučení v oboru automechanik (kód oboru: 23-68-H/01), mechanik opravář motorových vozidel (kód 23-68-H/01), autoelektrikář (kód oboru: 26-57-H/01) nebo odpovídající profesní kvalifikace mechanik podvozků, převodů, hnacích agregátů a příslušenství osobních automobilů, řidičské oprávnění sk. "B"

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

nakládání s nebezpečnými odpady

komunikaci a vystupování

kvalitu odvedené práce

 

Specifikace podmínek ověřování některých kritérií:

Komunikace technika se zákazníkem – jedná se o komunikaci v situacích: objednání vozidla na servis, přjem vozidla, řešení reklamací, nabídka doplňkových služeb, jednání o ceně opravy atd.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠA Brno

Porsche InterAuto CZ

Auto Unger

Renault ČR