Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Technik autoservisu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla BOZP a PO související s opravami osobních automobilů (zvedací zařízení, ruční elektrické, hydraulické a pneumatické nářadí) Ústní ověření
b Popsat zásady práce s nebezpečnými látkami během oprav osobních automobilů Ústní ověření
c Popsat zásady ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství Ústní ověření
d Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s prací na vozidlech s alternativním pohonem (LPG, CNG, elektropohon) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v informačních systémech souvisejících se servisem osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo celků dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů zadaný díl Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
d Orietovat se v časových normách oprav a v expertním výpočtovém systému Praktické předvedení a ústní ověření
e Orietovat se v servisní knížce v tištěné a elektronické podobě Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat servisní plán, druhy servisních prohlídek, sestavování check listu k prohlídce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v elektrotechnice a elektronice osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní pojmy elektrotechniky a elektroniky Ústní ověření
b Popsat využití elektrotechniky a elektroniky v osobních automobilech Ústní ověření
c Popsat a předvést měření základních elektrických veličin multimetrem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v konstrukci osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci karoserií osobních automobilů Ústní ověření
b Popsat lakování osobních automobilů Ústní ověření
c Popsat konstrukce motorů Ústní ověření
d Popsat druhy paliv u pohonných agregátů, uvést výhody a nevýhody Ústní ověření
e Popsat palivovou soustavu u určeného druhu hnacího agregátu Ústní ověření
f Popsat konstrukci převodových ústrojí (manuální, automatická převodovka) Ústní ověření
g Popsat kostrukci podvozků osobních automobilů Ústní ověření
h Popsat základní funkce brzdové soustavy Ústní ověření
i Popsat možnosti dodatečné volitelné výbavy osobního automobilu (doplňky, příslušenství) včetně legislativního dopadu při montáži Ústní ověření
j Popsat funkci klimatizace a vytápění osobního automobilu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních postupech při opravách osobního automobilu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní postupy při opravách karoserií Ústní ověření
b Popsat základy postupu lakování osobního automobilu Ústní ověření
c Popsat základní postupy mechanických oprav osobních automobilů Ústní ověření
d Popsat základní diagnostické přístroje a jejich využití při opravách vozidel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace servisního poradce se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady telefonické a elektronické komunikace se zákazníkem Ústní ověření
b Předvést osobní komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení
c Předvést telefonickou komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení
d Předvést elektronickou komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení
e Předvést řešení konfliktní situace v rámci komunikace se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat komunikační prostředky - verbální a neverbální komunikace, typologie osobnosti, způsoby vyjednávání a argumentace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních procesech příjmu vozidla do opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dohodnutí termínu opravy Ústní ověření
b Popsat přípravu termínu opravy Ústní ověření
c Předvést činnosti při aktivním příjmu vozidla do opravy Praktické předvedení a ústní ověření
d Nabídnout další služby autoservisu (sezonní akce, zvýhodněné ceny práce a dílů atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat zakázku (smlouvu o dílo) Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat proces kontroly kvality prováděné opravy Ústní ověření
g Předat vozidlo po opravě Praktické předvedení
h Zpracovat návrh předběžné kalkulace opravy včetně zjištěných vícenákladů v průběhu opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v časovém plánu opravy vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vyhodnotit časovou náročnost opravy, včetně časové rezervy na ztíženou opravu Ústní ověření
b Popsat časovou dostupnost dodání potřebných náhradních dílů pro danou opravu Ústní ověření
c Naplánovat postup opravy mezi jednotlivé mechaniky dle jejich specializace Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést činnosti při postupu opravy dle zakázkového listu, práce nad rámec zakázky projednat se zákazníkem Praktické předvedení
e Předvést projednání časového a cenového navýšení opravy vozidla se zákazníkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v předání vozidla po opravě a nabídka dalších služeb a produktů autoservisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výstupní kontrolu a kontrolu kvality provedených prací Ústní ověření
b Provést prohlídku stavu vozidla po opravě před předáním zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
c Uzavřít zakázku, provést sumarizaci, vypsat předávací protokol Praktické předvedení a ústní ověření
d Vystavit fakturu v používaném softwaru Praktické předvedení a ústní ověření
e Předat vozidlo zákazníkovi s vysvětlením provedených prací, předání potřebné dokumentace k prováděné opravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kalkulace opravy při řešení pojistné události

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kalkulaci nákladů při likvidaci pojistné události Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat identifikaci pojistky vozidla Ústní ověření
c Vysvětlit rozdíl mezi likvidací opravy z povinného ručení a havarijního pojištění Ústní ověření
d Popsat procesy asistenčních služeb Ústní ověření
e Popsat postup při nahlášení pojistné události a prohlídky vozidla pojišťovnou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve vybraných ustanoveních občanského zákoníku v souvislosti s opravami vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat definici podmínek garančních oprav daných výrobcem vozidla Ústní ověření
b Popsat podmínky záruční opravy za špatně provedenou opravu nebo vadný díl Ústní ověření
c Předvést vyplnění reklamačního protokolu Praktické předvedení
d Popsat právní nároky zákazníka na uplatnění reklamace materiálu a služeb (právnická osoba) Ústní ověření
e Popsat právní nároky zákazníka na uplatnění reklamace materiálu a služeb (fyzická osoba) Ústní ověření
f Provést vyhodnocení a uzavření reklamace Praktické předvedení
g Orientovat se v právní problematice zadržení věci, navyšování ceny, přechodu vlastnických práv, smyslu obchodních podmínek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve zpětné vazbě spokojenosti zákazníka s činností autoopravny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat komunikační nástroje mezi servisním poradcem a zákazníkem Ústní ověření
b Popsat lidské vnímání a základní vzory pro komunikaci Ústní ověření
c Popsat zdůvodnění potřeby spokojenosti zákazníka Ústní ověření
d Popsat metody zjišťování spokojenosti zákazníků - potenciálně kladené otázky zákazníkům externí společností Ústní ověření
e Předvést komunikaci se zákazníkem za účelem zjištění spokojenosti s poskytnutými službami Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-autoservisu#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem je předložení platného oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

Autorizovaná osoba bude předem informovat uchazeče o typu informačního systému pro zpracování zakázek, na kterém bude probíhat ověřování kompetencí.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • komunikaci a vystupování

  • kvalitu odvedené práce

Specifikace podmínek ověřování některých kritérií u odborných kompetencí:

 

U odborné kompetence Komunikace servisního poradce se zákazníkem autorizovaná osoba připraví pět zadání.

U odborné kompetence Komunikace servisního poradce se zákazníkem – jedná se o komunikaci v následujících situacích: objednání vozidla na servis nebo příjem vozidla nebo řešení reklamace nebo nabídka doplňkových služeb nebo jednání o ceně opravy atd., zkouška bude organizována jako ústní či písemná forma komunikace v rozsahu běžně vznikajících situací při opravách vozidel, zadání scénáře bude provedeno ústně zkušební komisí, roli zákazníka sehraje jeden z členů zkušební komise, komise bude hodnotit obecně komunikační schopnosti uchazeče, autorizovaná osoba si připraví minimálně 5 zadání ke každému komunikačnímu, prakticky ověřovanému kritériu

 

U odborné kompetence Orientace v informačních systémech souvisejících se servisem osobních automobilů, kritérium d) Orientovat se v časových normách oprav a v expertním výpočtovém systému - uchazeč na základě pokynu zkušební komise vyhledá v časových normách časový rozsah zadané opravy, totéž provede pomocí expertního výpočtového systému na základě zadaných podkladů.

 

U odborné kompetence Orientace v časovém plánu opravy vozidla, kritérium c) Naplánovat postup opravy mezi jednotlivé mechaniky dle jejich specializace - uchazeč zpracuje časový harmonogram opravy a rozdělí činnosti mezi jednotlivé mechaniky na základě jejich specializace a návazných kroků opravy s ohledem na časovou efektivitu opravy a manipulaci s vozidlem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠA Brno

Porsche InterAuto CZ

Auto Unger

Renault ČR