Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Provozní technik podzemního zásobníku plynu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 30.1.2024
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ochranná a bezpečnostní pásma pří skladování zemního plynu Písemné a ústní ověření
b Předvést řízení zdolávání nasimulované havárie na podzemním zásobníku plynu (PZP) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky potřebné při obsluze PZP Písemné a ústní ověření
d Vypracovat písemný příkaz na provedení prací s otevřeným ohněm na PZP Praktické předvedení
e Uvést základní požadavky zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce) ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat předpisy související s obsluhou vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových Písemné a ústní ověření
b Předvést obsluhu vyhrazeného technického zařízení tlakového a plynového - uvést vybrané tlakové a plynové zařízení do provozu po odstávce zařízení a následně ho odstavit z provozu a uvést do bezpečného stavu Praktické předvedení
c Popsat sušicí linku s uvedením technických parametrů dle výkresové dokumentace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v související báňské legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ustanovení § 34 Zvláštní zásahy do zemské kůry zákona č. 44/1988 Sb. Písemné a ústní ověření
b Popsat ustanovení § 2 Hornická činnost, § 3 Činnost prováděná hornickým způsobem a § 11 Zvláštní zásahy do zemské kůry zákona č. 61/1988 Sb. Písemné a ústní ověření
c Popsat vybraná ustanovení Hlava první – všechny díly, Hlava druhá – díl IV § 50, 51, 51a, 51b, 60, 61, díl V § 63, 64, Hlava třetí – díl I, díl III § 106, Hlava čtvrtá – díl I vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. Písemné a ústní ověření
d Popsat vybraná ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb., části jedna, dva a čtyři (vyhlášky jsou v aktuálním platném znění) Písemné a ústní ověření
e Popsat vybraná ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. (vyhlášky jsou v aktuálním platném znění) Písemné a ústní ověření
f Popsat vybraná ustanovení vyhlášky č. 298/2005 Sb. § 2, 3, 5, 6 ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky jsou v aktuálním platném znění) Písemné a ústní ověření
g Popsat vybraná ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení technologických postupů při vtláčení, odběru a sušení plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologické postupy vtláčení a odběru na podzemním zásobníku plynu Písemné a ústní ověření
b Popsat postup úpravy a sušení zemního plynu na podzemním zásobníku plynu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení procesů při vtláčení a odběru zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit a optimalizovat proces vtláčení zemního plynu Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit a optimalizovat proces odběru zemního plynu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat proces provozu předávacího místa Písemné a ústní ověření
d Vyhodnotit a napravit alarmový stav Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést obsluhu řídicího systému Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést kontrolu procesů vtláčení a odběru zemního plynu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci dle vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. (vyhlášky jsou v aktuálním platném znění) Písemné a ústní ověření
b Předvést konkrétní záznam do provozní dokumentace (záznam do provozní knihy) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102935&kod_sm1=27).

Uchazeč musí před zkouškou předložit:

  • Osvědčení obsluhy vyhrazených zařízení plynových
  • Osvědčení obsluhy vyhrazených zařízení tlakových
  • Osvědčení obsluhy nízkotlakých kotelen IV. třídy
  • Osvědčení výkonu inspekční služby dle vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. a č. 71/2002 Sb.
  • Osvědčení technického dozoru dle vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb.
  • Osvědčení velitele požární hlídky dle požárního řádu

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Gas Storage, a. s.

Moravia Gas Storage, a. s.

MND Drilling & Services, a. s.

Český báňský úřad