Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Traťový dělník - obchůzkář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Opravy, montáže a demontáže kolejí a železničního svršku pro činnost traťový dělník - obchůzkář

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní návyky osamělého zaměstnance, organizaci a bezpečnost práce v provozované železniční dopravní cestě Ústní ověření
b Popsat způsob provádění drobných udržovacích prací Ústní ověření
c Provést výměnu drobných upevňovadel (jedné svěrkya jedné spojky) Praktické předvedení
d Popsat nutná opatření při zjištění závady ohrožující bezpečné provozování dráhy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola stavu železniční trati pro činnost traťový dělník - obchůzkář

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a provést měření rozchodu a převýšení ruční rozchodkou kolejí i výhybek a vysvětlit zjištěné údaje z hlediska nedovoleného překročení maximálních odchylek Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob ověřování stavu a opotřebení výhybek a kolejí Ústní ověření
c Ověřit stav návěstidel a traťových značek Praktické předvedení a ústní ověření
d Ověřit vizuálně stav staveb železničního spodku Praktické předvedení a ústní ověření
e Ověřit vizuálně rozhledové poměry Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vizuální zjišťování vad jako možného zdroje ohrožení dráhy Ústní ověření
g Popsat charakteristické znaky vybočení koleje a vysvětlit ohrožení bezpečnosti železniční dopravy způsobené vybočením koleje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Manipulace s materiálem, převážení a přenášení pro činnost traťový dělník - obchůzkář

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést manipulaci s drobným upevňovacím a spojovacím materiálem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést manipulaci s pražci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob manipulace s herbicidy Ústní ověření
d Popsat manipulaci s kolejnicemi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v železničních stavebních materiálech a jejich vlastnostech pro činnost traťový dělník - obchůzkář

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit jednotlivé typy a tvary drobného kolejiva Praktické předvedení
b Vyjmenovat tvary kolejnic Ústní ověření
c Vyjmenovat součásti výhybky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v sestavách a konstrukcích pro železniční svršek pro činnost traťový dělník - obchůzkář

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci výhybky Ústní ověření
b Prokázat znalost charakteristických bodů koleje (přechodnice, vzestupnice, oblouk) Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy průjezdný průřez, volný schůdný prostor a ochranné pásmo dráhy Ústní ověření
d Prokázat znalost konstrukce železničních přejezdů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění drobných udržovacích prací na železničním svršku a spodku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat motorový utahovák Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést dělení a vrtání kolejnic motorovou pilou, rozbrušovačkou a vrtačkou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést ruční hubení plevelů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění zemních prací s přípravou a úpravou terénu pro kolejové lože pro činnost traťový dělník - obchůzkář

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost nátěrů traťových značek, značení výhybek a bezpečnostních nátěrů Ústní ověření
b Popsat způsob úpravy kolejového lože zapuštěného i otevřeného Ústní ověření
c Popsat otevřená odvodňovací zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a prokazatelně doložit absolvování vstupního školení bezpečnosti práce pro osoby vstupující na provozovanou železniční dopravní cestu, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoci. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101885).

 

U kritérií, která vyžaduji praktické ověření, je v případě technického nebo časového omezení možno vykonat pouze zahajovací práce a následně další činnost pouze ústně popsat.

 

Při ověřování plnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění úkolů, ke kvalitě práce a k časovému hledisku zvládání daných operací a samostatnosti.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dopravní vzdělávací institut, a. s.